zaterdag 9 augustus 2014

Het probleem van het niet kunnen lezen en schrijven

Dit probleem werd in 1746 ook al aangepakt een kleine 260 jaar geleden dus. Er zat ook eigenbelang bij denk ik van de kerkenraad. Je moest dus duidelijk kunnen lezen en schrijven om lidmaat van de Hervormde kerk te worden. De keuterboertjes zal het een worst zijn geweest denk ik, leren levert niets op, je moest leren om het land te bewerken en hoe je de koe moest melken e.d. zaken en  kinderen konden beter op het land werken . Maar de kerk was de baas in die tijd en besliste dus anders. Want je moest de Heilige Schrift natuurlijk wel kunnen lezen. Zo las ik dit in een kerkboek van Holysloot.

Den 26 November 1747.
 Dewijl de droevige ondervinding ons dagelijks leest, dat er veele Bejaarden zijn,
die leezen nog Schrijven kunnen, en bijgevolge ook niet in staat zijn om de grond-
waarheeden van ons allerheijligste geloove te onderzoeken en te leeren, zoo dat
zij door het niet kunnende doen der Belijdenisse ook niet tot leedemaaten van
onze Hervormde Kerke kunnen aangenoomen worden, zoo is het, dat wij, Predikant
ouderlingen en Diaconen, uijt aanmerkinge van de Schadelijke gevolgen, die uijt
de onkunde kunnen Voortkoomen, met eenpaarigheid van stemmen na een
rijp overleg beslooten en vastgesteld hebben, dat Wij, om den onvermoogenden
ouderen in dit hoognuttige stuk eenigzints te hulp te koomen, aangenoomen
hebben het schoolgeld uijt de Diaconiekas aan den Schoolmeester deezer plaatse
te zullen betaalen, wanneer zij zig voor ons inmagtig verklaaren van
haare kinderen te kunnen laaten school gaan: alles nogtans onder die
voorwaarde, dat de ouderen dan ook haare kinderen altijd stiptelijk
zullen na school stuuren, en zooveel in hun is zorg dragen, dat wij in
dit ons goede oogmerk en voorneemen, om de teedere jeugd tot haarer ziele
nut en Zaligheijd te laaten onderwijzen, niet zouden vereijdelt worden.
En zo het mogte gebeuren, dat die kinderen met opzet door haare ouderen
of door eijge traagheid uijt het school bleeven, dan moet de Schoolmeester
zijne klagten inbrengen  voor den Eerw. Kerkenraad, die dan met den zulken
zal handelen naar bevind van zaaken, zoo als je zal meenen te behooren.
Actum in onse volle kerkelijke vergaderine
ten jaare en daage als boven.
 
Zuod Sijnedrii Nomine attestor
Gerardus de Broen Sijnedrii Proses.
De Kerkenraads Leeden waren toen ter tijd
Gerardus de Broen Predicant
Dirk Lof                     }                                 Pieter Jong      }
Cornelis Brand           } ouderlingen              Jan Brand       }Diaconen
Pieter Wouterse          }                                 Sijmon Zwart  }


 een oud schoolgebouwtje in Holysloot zal niet van 1746 zijn maar van latere datum maar is het oudste wat ik kon vinden.
Een reactie posten