woensdag 16 augustus 2017

Hendrik van de(r) Voort 1776-1847 deel 1

Honder jaar nadat de oudoom van Hendrik van de Voort, Hendrik van de Voort overleed en er een inventaris gemaakt moest worden van zijn bezittingen ten behoeve van de erfgename, werd er een inventaris opgemaakt van de bezittingen van Hendrik in 1847. Maar niet voor de erfgename want  Hendrik en zijn vrouw Christina hadden geen kinderen, Zij waren op latere leeftijd gehuwd. Hij was 60 en zij was 44 jaar bij huwelijk.  Hendrik van de Voort zoon van Willem van de Voort en Johanna Willems Kramer geboren 1776 overleden 1847 Vierlingsbeek van beroep winkelier. 

Heden den negentiende november achttienhonderd zevenenveertig, ten verzoeke van de Heer Fredrik Albert Gerdessen, secretaris wonende te Vierlingsbeek in hoedaningheid van Curator in den vacante boedel van Hendrik van de Voort, weduwnaar van Christina Giebe te Groeningen op den zestiende september dezes jaar overleden, als daartoe benoemd bij dispositie der Arrondissement regtbank te ’s Hertogenbosch van den vijfde november laatstleden, behoorlijk op de expiditie geregistreerd.

In tegenwoordigheid van den Edel Achtbare Heer Hendrik Sande van Hien, Kantonregter wonende te Boxmeer, en der overkomstig artikel elf honderd vierenzeventig Burgerlijk Wetboek tot bewaring der regten van alla die daarbij belang zouden kunnen hebben.
Word door mij Gregorius van Lelijveld van Cingelshouck openbaar secretaris residerende te Vierlingsbeek, Arrondisement ’s Hertogenbosch provincie Noordbranbant in bijwezent van de na te noemen getuige, tot de inventarisatie of boedelscheid overgegaan, van al de meubelen, kleederen, papieren en geldwaarde in- en uitschulden en in het algemeen van alle de roerende goederen tot voorschuur nalatenschap behoorende. En zijn de na te melden goederen te voorschijns gebragt, door Willem Jansen veldwachter wonende te Vierlingsbeek, gestelde bewaarder ter gelegenheid der hierna te noemen verzegeling. De begrooting der goederen die hieraan onderworden zijn, is gedaan door gezegde Willem Jansen tot deskundig door den curator benoemd, naar mate dat de door den heer Kantonregter te Boxmeer op den vijftiende november jongsleden, verzegelde goederen hebbende gemelde expert alvorens tot de schatting over te gaan in handen van genoemden Heer Kantonregter, den vereischte eed afgelegd.

                        In den kamer, regts aan de ingang van het huis
                              uitzigt hebbende op de Groote straat:
Een klok geschat op vier gulden                                         fl.  4,=
een rek met lepels viertig cents                                           fl.  0,40
een halve kan en maatje vijftig cents                                  fl.  0,50
een koperen koffijpot een gulden                                        fl.  1,=
een dito bus en schaaltjes vijftyien cents                            fl.  0,15
een tinnen zoutvat en peperbus vijftien cents                     fl.  0,15
porceleine kopjes vijf cents                                                fl.  0,05
lantaarn en kapstok tien cents                                            fl.  0,10
ketting, schop en tang vijftig cents                                     fl.  0,50
flaschje vijf cents                                                                fl.  0,05
stoffer en vleeschgaffel tien cents                                       fl.  0,10
koekenpan en hangijzer vijfentwintig cents                        fl.  0,25
koperen theeketel een gulden                                              fl.  1,=
vier ijzeren potten een gulden vijftig cents                         fl.  1,50
houten lepels, kuipje en emmer veertig cents                     fl.  0,40
koperen koffijketeltje veertig cents                                     fl.  0,40
aardewerk tien cents                                                            fl.  0,10
Blikken lamp en schilderijen vijfentwintig cents                fl.  0,25
spiegel tien cents                                                                 fl.  0,10
twee tafeltjes een gulden                                                     fl.  1,=
zes stoelen een gulden vijftig cents                                     fl.  1,50
veren Bed twee kussens, twee dekens en gordijnen 10 gulden  fl. 10,=
een eikenhouten kist vier gulden                                         fl.  4,=
vier broeken een gulden                                                      fl.  1,=
twee vesten dertig cents                                                      fl.  0,30
twee buizen veertig cents                                                    fl.  0,40
een rok een gulden                                                              fl.  1,=
rommel tien cents                                                                fl.  0,10
een kleerekast drie gulden                                                   fl.  3,=
zes bed lakens zes gulden                                                    fl.  6,=
twee tafellakens een gulden                                                 fl.  1,=
veertien hemden twaalf gulden                                             fl. 12,=
vier kussensloopen vijftig cents                                            fl.  0,50
een tafellaken vijfentwintig cents                                          fl.  0,25
drie oude slooven vijftien cents                                             fl.  0,15
negen vrouwe doeken vijftig cents                                         fl.  0,50
katoenen kussensloopen vijftig cents                                      fl.  0,50
borstrok vijftien cents                                                              fl.  0,15
boeken vijftig cents                                                                  fl.  0,50
naaikistje dertig cents                                                               fl.  0,30

                      In de kamer lings aan den ingang van het huis
                       uitzigt hebbende op de straat
een vederen bed, onderbed met toebehoren op veertien gulden fl. 14,=
een mand dertig cents                                                                fl.  0,30
een stoel vijfentwintig cents                                                      fl.  0,25
winkelladen en toonbank vijf gulden                                         fl.  5,=
blikken bussen, trommels en doozen een gulden                       fl.  1,=
koffijmolens, schalen en balancies? zes gulden                         fl.  6,=        
een stel gewigten een gulden                                                      fl.  1,=
olievaatje met drie maten kruik en flesch een gulden                 fl.  1,=
een lamp kan en zils? Een gulden                                               fl.  1,=
een eikenhouten kist vier gulden                                                 fl.  4,=
gedragen vrouwe kleederen een gulden                                      fl.  1,=

                              In de kelder
kruiken vijftig cents                                                                     fl.  0,50
twee moestonnen een gulden                                                       fl.  1,=
rommel op tien cents                                                                   fl.  0,10

                               In eene opkamer
schep, riek en zigt een gulden vijftig cents                                  fl.  1,50
bak met timmergereedschap vijftig cents                                    fl.  0,50
een spinnewiel en haspel drie gulden                                          fl.  3,=
een kuipje kom en manden vijftig cents                                      fl.  0,50
een kaghel met pijpen zeven gulden                                            fl.  7,=

                                 Op den zolder
appelen, zaadboonen en erwten vijftig cents                                fl.  0,50
ton, bak en rommel vijftig cents                                                   fl.  0,50

                              In den stal
een geit zes gulden                                                            fl.  6,=
een kruiwagen drie gulden                                                  fl.  3,=
een ladder, schep, gaffel en welboom een gulden                  fl.  1,=
welboom=rol van hout of steen waarmee akkers of wegen gelijk gemaakt werden.
snijmes en klots vijfentwintig cents                                      fl.  0,25
Klots= stuk vierkant beslagen hout
oude stenen   vijfentwintig cents                                         fl.  0,25
strooi vijf gulden                                                                fl.  5,=
hooi vijftig cents                                                                fl.  0,50
turf en brandhout vijf gulden                                               fl.  5,=
aardappelen acht gulden                                                     fl.  8,=
twee harken, vlegel en zaag een gulden                               fl.  1,=
planken vier gulden                                                            fl.  4,=
mest drie gulden                                                                fl.  3,=

                                 in den tuin
boonenstaken een gulden                                                   fl.  1,=
bedragend het hiervoor geinventariseere en gewaardeerde
te zamen de som van een duizend drieĆ«nveertig guldens        
_______
vijf cents                                                                          fl.143,05

Voorts in de kamer regts van de ingang van het huis in den kleerkast gevonden een doosje bevattende eenige papieren van weinig aanbelang oude rekeningen en kleine pretensien, die de curator onder zich genomen heeft terwijl er geene comptanten zijn bevonden
2: een koops….tie voor Antoon Gieben, ……….. van een luis en molslot, benevens een halve kleine morgen boschland, de dato twintigste december zeventienhonderd zevenennegentig te Vierlingsbeek.
3: een ?estbrief van gemeld huis met Bosch voor Antoon Gieben, de dato eerste juni zeventien honderd achtennegentig te Vierlingsbeek
4: een contract tusschen de weduwe Martin Martens en Antoon Gieben aangaande eene weg en waterput de dato achtsten juni zeventienhonderd achtennegentig te Groeningen, welke sub twee drie en vier voormelde stukken, na paraphure dezelve, door mij notaris mede door de curator zijn tot zich genomen, ten einde die te zijne tijd te voorschijn te brengen.
Wijders ijn op eene la aangetekende bevonden eenige winkelpretinsien ten gezamelijke bedrage van een montens? Dat op dit oogenblik niet te ontcijferen is.
Verder verklaarde de curator dat hem vooralsnog geene verdere actieve of passieve  schulden ten voordeele os laste des boedels zijn bekend.
Eindelijk is niets meer bevonden om te inventariseeren van al het voorgaande is ge…d van des voormiddags negen tot des namiddags drie uren.

Partijen zijn de notaris allen bekend. Gedaan en verleden? Te Groeningen gemeente Vierlingsbeek ten sterfhuize van Hendrik van de Voort voornoemde op dato in het hoofd dezer vermelde in tegenwoordigheid van [ Jan Albet Lodewijk Gedessen. Distribieteur der posterijen] (In de kanttekening staat de naam van Francis de Paater landbouwer) en Hendrik Derks bouwman beide wonende te Vierlingsbeek mij notaris bekende getuige die deze minuut, beneven den notaris den heer kantonregter, de deurwaarder, expert en mij notaris onmiddellijk na gedaane voorlezing hebben geteekend.                                                                    58.260Een reactie posten