zaterdag 12 augustus 2017

Staat en Inventaris van Hendrik van de Voort. 1704-1746

Hendrik van de Voort is weduwnaar van Margriet Tonnisen sinds 12-11-1745 en wil hertrouwen met Sara Hermens hun ondertrouw is 5 februari 1746. Maar eerst moet er een inventaris gemaakt worden van de bezittingen zoals ze waren toen zijn vrouw overleed.

Staat ende Inventaris van ssodaanige gereed en ongereede goederen als Hendrik van de Voort, weduwnaar van Margriet Tonnisen soo in eijgendom als tochte is besittende, ende wwer sullende hertrouwen, en sig in tweeden huwelijk begeven met Sara Hermens ter requisitie van de geinteresseerdens in geschriffte doen stellen ende dewelke in Conformite de Cuijck schen Landregten genooten en geprositeert sullen werden.

Vaste goederen en Reƫle Erffgronden,
Eerstelijk de geregte derde part in een huijs en hoften onder Vierlingsbeek gelegen, groot ongeveer een veerdel onder Vierlingsbeek gelegen paalende oostw. \Hendrik Dinnissen, suijdw. de gemeene straat, noord en westw Simon Smits, vrij erffe.
Tweedens de derde part in een stuk bouwlandm groot omtrent een halven kleinen morgen: paalende oostw Joes ten Dale, suijdw de gemeene wege. noordw Peter Kelders en westw de Heer van de Hatert, vrij erffe uit gesondert van beijden het continquent in de ordinaire gemeents lasten en schattinge.

Bestialen
Een Koeij oud omtrent 10 jaar
een kalf

Linnen en Wollen
Vier paar beddlaakens
1. bedd met peulve
8 trekmutzen
twee neus doeken
vier gordijnen
twee rijlijffen
een jak
een vale
ses pond groff werke gaarn
twee kooren zaken
10 mer grofwerken doek
1 klein bedstie met dekbed
1 paar kussens.

IJzerwerk
Drije ijsere potten
Een ketting
Een vuurijser
Twee scheeppen
Twee lampen
Een hangijser
Een kalde hand
Een tange
Twee axen
Een bijel
Twee hijepen
1 heijligt
1 bulten hack
1 garffseis
1 kooren ligt
1 haargetouw
1 nagelboor met hamer
`riek en een gavel
1 lebaal
1 tuur

Hout ende Aerdewerk
agt stoelen
vijf aerde kruiken en kanne
ses aerde schotels
vijf diti boorden
ee spinnewiel
eensifft
een kruijwagen
een ronde taaffel
twee kisten
een troog
een melktobb
een kerr
een wasskup
een melk tonne
twee emmers
een korff
1 verkens bak
1 koeij bak
1 wann
1 wieg
1 olijkruik met 2 kan olij
1 oude kist.
Schinke en spek
in’t geheel ses en negetig pond
spek en hamm

Coorn en veldvrugte
vijff vatt rogge
vijff vatt roggemeel
vijf vatt diti speurij meel
vijff vijm strooij
duisend pond suurhoij
 Vrugten de velde staande
twee mergen met rogge bezaait
heeft gereadeert omtren agt vijm

Turf
een karr turfft

Active schulden
van sijn swager Tonnis Tonnisen het erffdeel wijlen 
sijne vrouwe competeerende ter somma----------------fl 37-0-0
het geene van didderente personenvoor arbijtsloon
 en daghuur te vorderen staat ad-------------------------fl   6-0-0

Passive schulden
aen Hugo Hugens------------------------------------------fl   7-10-0
aen Jan van den Bosch------------------------------------fl   9-11-0
aen Hendrik Lovendaal ----------------------------------fl    5- 9-0
aen Matthijs Lovendaal voor doodskist----------------fl    4- 0-0
aen Willen van de Voort----------------------------------fl  15- 0-0
aen Jan Remmer den Smitt-------------------------------fl   5-10-0
aen Lisabet van Langen-----------------------------------fl   6- 0-0
aen de wed. Hendrik Rutten------------------------------fl 24- 0-0
aen Sophia van 't Holdner---------------------------------fl   9- 0-0
aen d'armen alhier------------------------------------------fl 25- 0-0
aen Hendrik Dinnissen------------------------------------fl   2- 9-0
aen de smitt Derk Biess-----------------------------------fl   1-10-0
aen Peter Claasen------------------------------------------fl   0-09-0
aen Jacob van de Voort------------------------------------fl   9-10-0

Wij Hendrik Franssen, president Scheoen loco d'heer Scholtus en Jan van 't Water schepenen
van de Dingbank van Vierlingsbeek doen hier mede cond ende tuijgen, dat voor ons als in den gerigte gecompareert en verscheenen is Hendrik van de Voort weduwnaar van Marriet Tonnisen ende heeft onder solemreeel elck?, ten dien einde aen onse sonder affgeleijdt verclaart desen vooren staande inventaris opregtelijk ende deugdelijk opgegeven te hebben, sonder daervan ijets afgelaten te hebben 'g geene daer hadde moeten opgebregt werden ende opgebragt te hebben het geene daarvan hadde moeten afgelaaten sijn, diraectelijk nog indiectelijk, Reserveerende niet te min soo u of naemaals ijets bevonden mogte werden daarop gebragt te sijn, het geene daarvan hadde moeten afgelaaten sijn of afgelaten, dat daar behoorde opgebragt te werden, het selve ten alle tijden daar meede te sullen vermeerderen ofte verminderen. Aldus geoasseert tot Vierlinxbeek den 17e februarij 1700 ses en veertig, In waarheits oirconde hebben wij Schepenen vooral twee eensluijtende Instrumenten beneffens den comparanten met onse gewoonelijke segnaturen bekragtigt en mede door onsen gesubst, landsn. en griffier laten contrasigneren

was getekent met het handmerk van Hendrik van de Voort
Hendrick Franssen
Jan van de Water
J H Beijer.                 
58079Een reactie posten