zondag 7 september 2008

Een paard met "de vijver"


HET PAARD MET VIJVER. 1 september 1747

Op Huijden den dertigsten Julij Ao 1747 Compareerden
voor mij Mr. Lucas Willem Kramp Notaris Publicq bij den Hove van Holland geadmiteerd binnen Amsteldam

Jannetje Tijmens huijsvrouw van David Hoogland, Maria Kruijmer bedaegde dogter, Albert Brogies ende Barent van Veelen ende Hendrik Roelvink getuijgen van Compententen ouderdom en woonende binnen deeze Stadt dewelke ten versoeke van Gerrit van der Heijden mr. sleeper meede alhier offertes van de Eeden Solemnees hebben Geattesteert getuijgt ende verklaert waer en waeragtig te wesen Ende wel eerstelijk de 2 eerste getuijgen.

Dat namelijk zij getuijgen ter occasie dat zij over de deur van de Regt. wonen en wel in de roosgeeregang in de laurierstraat, hebben gehoort en gesien dat des Regt. paard op Saturdag jongstleeden des avonds een overval heeft gekregen zijnde de kwaal zo als zij gehoort hebben zijnde de vijver genaemt. Dat de Regt inmmediatnaer een smit sijnde toe gegaen deselve ook sielik met een smit is wede is gekomen.
Voorts verkaeren zij twee eerste getuijgen ende hij derde getuijge Albert Bruijer dat hij derde getuijge het paard imediat van de vijver heeft gesneeden ende Regt geraden heeft het paart in de open lugt te brengen omdat de stal te benauwr was.

Declareerende als nu zij getuijgen Jannetje Sijmens en Hendrik Roelvink, dat de Regt zijn paard daefs daer aen zijnde Sondags smorgens heeft gebragt op de Schans bij de Raampoort, en beijde gesien te hebben dat het paard aldaer aan het bedaren raakte en gerust heeft gegeeten en gedronken, dat vervolgens aldaer op de Schans daer zij getuijge bijde en een heele groote menigte menschen present waren is voorgevallen dat de Sleper die de vilder Willem Elkers op de Weesperstraat wonagtig bedient genaemt Casper Boerhout mede wonagtig binnen deese Stadt en de aldaer bij de Weesperplijn met slee en paart gekoomen is om het paart weg te halen en dewijl het paard in plaets van dood te zijn genoegsaam bedaart was en zijn kragt weder kreeg
was het hem onmogelijk het paard te bevinden en meede te neemen waer op de gemelde Vilders Sleper de haak van zijn slee heeft genomen en des Regt paard, daer meede verschijde slagen voor de kop en op de harsens heeft gegeeven, endat alles niet teegenstaende de kinderen van den Regt. die daer bij stonden hem baden hun vaders paart niet te willen doodslaan om dat het haer vaders broodwinning was, dog dat de gemelde sleper in plaats gehoor te geeven zelfs des Regt. kinderen heeft geslagen en in zijn quaatheit voorts varende het paard weder als voren geslagen, dog dat hij het paard niet konde dooslaan, maar het zelve levendig heeft gebonden en op zijn sleede gelegt om meede te nemen dar daer op de huijsvrouw van den Regt de voorsz: slper met veel moeiten hem heeft belet het paard meede te nemen en het paard van de sleede af gedaan hebbende het zelve op de schans heeft laten leggen zijnde de harsens ongeslagen dog nog niet dood, en dat de Regt. vervolgens het paert naer zijn huijs heeft laten brengen.
Voorts verklaeen zij getuijgen Janetje Sijmens en Maria Kruijmer dat de Regt het paard op zijn stal hebbende voor het selve bier en broot heeft laten klaer maken, het welk paard ook heeft gegeten, en daer na nog heeft geleeft tot den anderen dag des morgens declarcerde zij getuijge Albert Bruijer en Barend van Veelen beide smitsknecht, dat een paerd dat de harssens is ingeslagen niet weder kan geneesen maer daer aen sterven moet, ende hij getuijge Albert Bruijer dat het paerd van de Regt. van de vijver gesneen zijnde inmadiat aent bedaeren is geraakt.
Voor reedenen van weetenschap geevende als in den text en dat al het gunt voorsz staat bij hun getuijge alzo in eijgener persoonen is gehoort gesien gedaen en ondervonden en bij gevolg dat zij hun verklaarde zeer wel weeten.
Gedaan binnen Amsteldam ter presente van Isaac Elias Morin en de Pieter Nicolaas Audvouir als getuijge
Getekent door
Jannetje Seijmis
Maria Kruijmel
Albert Brogjer,
Baret van Veelen
X
I. E.Morin
Een reactie posten