dinsdag 4 juni 2013

zomaar een doop inschrijving in Noordwijk


Gelezen in het doopboek van de Nederlands Hervormde kerk in Noordwijk. Ik kom dit helaas nooit tegen bij voorouders van mij.
26 januari 1749
Een kind gedoopt Kornelis.
vader: Thomas Kornelisz Onderwater
moeder: Aalt Jansdr Alderneering
getuige: de ouders zelve.
NB: Dit kind was ruim 3 weeken voor den doop in onecht en overspel uit boven gemelde ouders geboren, zijnde de vader Thomas Kornelis Onderwater een weduwnaar, en de moeder Aalt Jansdr Alderneering, die gehuwd was met eene soldaat, genoemt Jan van Leeuwen geboren van Leiderdorp, wist niet of deze haar echte man dien zij in meerder dan 2 jaren niet gezien hadde uit den dienst gedeserteerd, in den krijg gesneuvelt of zijnen natuurlijke doot gestorven, dan of hij in Frankrijk krijgsgevangen ware, noch waar hij in de werelt was, zodat zij hier van onkundig zijnde, met meergemelde Thomas Kornelisz Onderwater overspel bedreven, en dit kind hem gebaart hebbe, derwijl nu beide de ouderen van dit kind uit ouderen en voorouderen, die den Hervormden Godsdienst waren toe gedaan geweest geboren en zelven beiden in den Hervormden Christelijke kerke in hunne kintsheid door den Doop waren in gelijft geweest. Hoewel de moeder al vroeg tot den Paapsche Godsdienst afgetrokken zij geweest, dien zij tot noch toe geoefent hadde zo heeft de vader den predikant meer dan eens verzogt dit kind ook door den doop der Hervormde Christelijke Kerke te willen inlijven, ’t welk de predikant niet gweigert, maar van den beginne af aangenomen heeft en belooft te zullen doen, wanneer de vader niet alleen zelf met dit kind ten doop kwam, maar ook een lidmaat van eenen Vroomen en onbesproken wandel tot getuige met zich brengt, doch vermits de vader niemant daar toe heeft kunnen krijgen en zelfs geen ordentlijk persoon die geen lidmaat was, daar toe heeft kunnen bewegen, hebben niet alleen de vader maar ook de moeder met hem zich voor den kerkenraat gestelt en aan de predikant verzogt den doop an dit kind te willen bedienen, onder aanbiedinge met alleen van beiden over den doop van dit kind te zullen staan en zich een ernstige bestraffinge te laten welgevallen, maar ook onder de plechtige beloften van de moeder, dat zij voortaan den godsdienst niet meer in de Paapsche maar in de Gereformeerde Kerke zou bijwoonen, en onder verbintenisse van beide de ouderen van dit kind, dat zij voortaan niet langer in ontucht zouden samen leven maar in eerbaarheit en dit kind in den Christelijke Godsdienst opbrengen waar op de predikant met goetvinden van den kerkenraat, dit kind van zijne overspelige ouderen zelve ten heilige doop aangeboden na dese ouders voor het aangesichte des gemeente wel ernstig bestraft had gelijk vermaant en hunnen gedane belofte hun herinnert te hebben gedoopt heeft op den 26 januai 1749
NB: dit kind is gestorven den 26 augustus 1749 dit boven gemelde paar vervolgens tegen hunne gedane belofte te zamen noch in ontucht levende heeft meergemelde Aalt Jansdr Aldeneering die tot noch toe geen bewijs van het overlijden van haren echten man Jan van Leeuwen hadde konnen inbrengen en daarom met voorschreven Thomas Kornelisz Onderwater niet hadde konnen getrouwt worden op den 11 juni 1750 werderom een doot kint ter wereld gebragt waar van deselve Thomas Kornelisz Onderwater aan den predikant bekent heeft de vader daar van was
.
Aaltje was gedoopt op 11-12-1718 Noordwijk met als ouders Jan Dircksz en Arentje Cornelis. Zij trouwde Jan van Leeuwen op 09-08-1745 Alkemade. Aalt trouwde uiteindelijk toch nog met de weduwnaar Thomas Onderwater in 1763 en kreeg nog 4 kinderen bij hem buiten de jong overleden Kornelis en het dood geboren kind kregen zij nog Cornelia 1751, Arend 1752, Cornelis 1755 en Dirk 1763. Aaltje en Thomas overleden in 1771.

dinsdag 28 mei 2013

Pieter Willemsz Koeijen (Coeijen, Coeijenmans)


Zo nu een stukje over verre voorouders van mezelf. Het was even puzzelen maar je komt er uiteindelijk uit. Ik was op zoek naar Steven Pannekoek en zijn vrouw Antje Pieters Koeije (Coeijen). Van Antje wist ik het patroniem dus haar vader heet Pieter.Van haar moeder wist ik zeker dat die Jannetje Schouten heet, dit omdat Antje bij haar huwelijk geassisteerd werd met haar moeder. Bij dat huwelijk werd ook vermeld dat de ouders van Steven Pannekoek waren overleden, zonder vermelding van zijn leeftijd of geboorteplaats.
Met Steven kom ik dus voorlopig niet verder. Met Antje is dat anders, daar ben ik weer een stukje mee opgeschoten. Antje is gedoopt op 6 maart 1721 in Diemen (Ned. Herv.)De doop getuige was Marritje Jans, en haar ouders Pieter Willems Coeijen en Jannetje Jans Schouten.Pieter Willems Coeijen (Coeijemans) is warmoezenier en vermoedelijk ergens begin 1680 geboren. Pieter Willems trouwde voor de eerste keer 13 mei 1707 met de weduwe Saartje Michielsz Bouman (geb ca. 1665) Hij was 8 jaar met haar getrouwd toen Saartje overleed en uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. Saartje was voor de 1e keer getrouwd met Adriaan Cornelisz november 1690 en zij kregen 5 kinderen waarvan er 3 in leven waren toen Saartje trouwde met Pieter.

Pieters 2e huwelijk kwam niet verder dan de aangevingen op 9 januari 1716 zowel in Amsterdam als in de Watergraafsmeer. Bij het in ondertrouw gaan staat vermeld Aangetekent in de Watergraafsmeer en in Amsterdam. Bij ondertrouw staat vermeld; Pieter Willems Coeijman wed Sara Bouman in deze Meer geassisteerd met Jan Keet en Aaltje Macihelsz jd woonende in de Palmdwarssrtaat Amsterdam geassisteerd met Jan Barends haar neef. De bruidegom heeft geen kinderen.« NB. dit huwelijk heeft geen voortgang gehad om dat dese personen malkander te na bestonden.■
Maar Pieter treurde daar niet lang over want op 17 april van dat zelfde jaar kom ik zijn volgende aangeving van huwelijk al weer tegen ditmaal met mijn voormoeder Jannetje zij krijgen 8 kinderen. Als Pieter overlijd hertrouwt Jannetje met Jan Haijman Je krijgt dus een aardig schema

Adriaan Cornelisz X 1690 Saartje Michielsz Bouman 5 kinderen 2 jong overleden
Pieter Willems Koeijen X 1707 Saartje Michielsz Bouman
Pieter Willems Koeijen OX 1716 Aaltje Machielsz huwelijk gaat niet door
Pieter Willems Koeijen X 1716 Jannetje Jans Schouten 8 kinderen 4 jong overleden
Jan Haijmans X 1735 Jannetje Jans Schouten bruid heeft 4 kinderen.
Ook de ouders van Jannetje heb ik gevonden dit zijn Jan Jacobsz Schouten en Annetje Claas zij zijn getrouwd in 1693 Watergraafsmeer en na het overlijden van Jan Jacobsz hertrouwt Annetje Claas met Jan Jansz in 1712.
ps. voor de familie Antje Pieters Koeijen is de over-overgrootmoeder van Oma Smit-Pannekoek
Pieter Willemse KOEIJEN (Coeijen, Coeijeman), warmoezenier, geboren circa 1683, overleden te Watergraafsmeer, begraven op 15 10 1733 te Diemen, in een eigen graf.
Gehuwd (1) op 13 05 1707 te Watergraafsmeer met Saertje Michielsz BOUWMAN, geboren circa 1665, overleden te Watergraafsmeer, begraven op 16 04 1715 te Diemen, dochter van Michiel BOUWMAN.
Ondertrouwd (2) op 09 01 1716 te Watergraafsmeer. Aangetekent in de Watergraafsmeer en in Amsterdam. Bij ondertrouw staat vermeld; Pieter Willems Coeijman wed Sara Bouman in deze Meer geassisteerd met Jan Keet en Aaltje Macielsz jd woonende in de Palmdwarssrtaat Amsterdam geassisteerd met Jan Barends haar neef. De bruidegom heeft geen kinderen. NB. dit huwelijk heeft geen voortgang gehad om dat dese personen malkander te na bestonden. Echtgenote is Aaltje MACHIELSZ (Maggerus).
Gehuwd (3) op 17 04 1716 te Watergraafsmeer (getuige(n): bruidegom geassisteerd met Marritje Willem Coeijen zijn zuster en bruid met haar stiefvader Jan Jansz) met Jannetje Jansz SCHOUTEN, gedoopt circa 1696, begraven op 09 09 1785 te Diemen, in een eigen graf, dochter van Jan Jacobsz SCHOUTEN en Annetje CLAAS.
Uit het derde huwelijk: 1. Willem KOEIJEN, gedoopt (NH) op 04 04 1717 te Diemen (getuige(n): Annetje Klaas), begraven op 04 05 1718 te Watergraafsmeer op 1 jarige leeftijd.
2. Annetje KOEIJEN, gedoopt (NH) op 12 02 1719 te Diemen (getuige(n): Annetje Klaas), overleden op 11 10 1719 te Watergraafsmeer, 241 dagen oud.
3. Antje Pieters KOEIJE, gedoopt (NH) op 06 04 1721 te Diemen (getuige(n): Marritje Jans), begraven op 05 02 1782 te Amsterdam op 60 jarige leeftijd, met attest naar Amsterdam op 15 03 1767. Ondertrouwd op 02 04 1750 te Watergraafsmeer. Steven is geassisteerd door Joost Meijer een goede bekende zijn ouders zijn al dood Antje word geassisteerd door haar moeder Jannetje schouten geen van deze personen konde schrijven, gehuwd op 29 jarige leeftijd op 19 04 1750 te Diemen met Steven PANNEKOEK, begraven op 13 07 1791 te Amsterdam, overleden Jan Pannekoek woont op de Waal 12 07 1733 zijn vader?
4. Jan KOEIJEN, gedoopt (NH) op 25 07 1722 te Diemen (getuige(n): Annetje Klaas), overleden voor 1735.
5. Willem Pietersz KOEIJEN geb 1727
6. Jannetje Pieters KOEIJEN, gedoopt (NH) op 26 12 1729 te Diemen (getuige(n): Marritje Jans), overleden op 25 10 1767 te Amsterdam op 37 jarige leeftijd. Ondertrouwd op 07 02 1754 te Watergraafsmeer (getuige(n): Jacob van Orsagen sijn zwager, Jannetje Schouten haar moeder laatst wed van Jan Heijtman), gehuwd voor de kerk op 24 jarige leeftijd op 24 02 1754 te Diemen (geref) met Cornelis van MOURIK, geboren circa 1733 te Amsterdam, zoon van NN van MOURIK.
7. Marretje PIETERS, gedoopt (NH) op 21 09 1732 te Diemen (getuige(n): Marritje Schouten).
8. Pieter Willems KOEIJEN, gedoopt (NH) op 14 03 1734 te Diemen (getuige(n): Jacob Schouten en Marritje Schouten).

donderdag 18 april 2013

Hoe je aan je achternaam Water kan komen.


Op zoek naar voorouders in Kerk Avesaath kwam ik de volgende melding in het doopboek tegen
Den 24ste febr. 1726 Des namiddags tot Kapel Avesaath gedoopt een onegt kind voortgebragt bij Rijkske Maasses weduwe van Teunis van Gent en heeft het dees moeder selfs ten doop geheven en is haar bij het overstaan na de aflesinge van ’t formulier des doop voor de volle gemeente en als in het aansien van Godt voorgehouden de vuijlheit van deese soo lelijke misdaat, die sij openlijk beleden heeft en betuijgt gegeven te hebben groote vergifnis en ontstigting aan de gemeente en droefheijd aan de vroomen daar neffens heeft sij in ’t openbaar beleden haar hertelijke leedweese en berouw over de schandelijke van dese misbedrijvinge en ijndelijk belooft om voortaan haar kuijsch en eerlijk, onder ernstige afbiddingen van Gods goede en bestendige Geest en smekinge van een genadige vergeveinge te sullen gedragen; en derwijl sij voor, in, en na haar baringe staande hout, dat sij onder wegen door een onbekende met gewelt sou sije verkragt, en dus den regten vader niet kent, of het geen men daar voorhout,niet noemen wil, soo is het speelkind, sijnde een soontje genaamt Rijk Water, dus geheten naar haar selve, en den toenaam van Water daar bij gevoegt soo omdat het kind heeft een duijstere vader als voornamentlijk, omdat het gebooren is in den overgroote watersnood in deser tijd soo hoog geweest als geene oude luijden geheugen meerder swaarder nog algemener geweest te sijn.
Doopboek 'Kerk-Avezaath
Gelukkig komt het toch nog goed met Rijkjen. Nadat ze met Teeuwis Teeuwisse van Gent was getrouwd op 26-05-1715 te Avesaath en twee zoontjes van hem heeft gekregen genaamt Teunis geboren op 13-04-1716 en Maas op 09-03-1721, trouwde ze als weduwe met Cornelis Janse van Vueren een jongeman van IJsendoorn op 30-11-1738. Haar volle naam is Rijkjen Maassen van Haaften en ze komt oorspronkelijk uit Wadenoijen.

Op zoek naar het overlijden van Teeuw teeuwisse van Gent kom ik weer een enorme fout tegen op het net. Weer iemand die een rare combinatie heeft gemaakt. Hij laat de vader van Teeuw trouwen met zijn vrouw, dus zou zijn vrouw zijn moeder zijn. De persoon toch maar even een mailtje verstuurd.
Over de watersnoodramp het volgende op internet gevonden.
Op 9 februari 1726 was het weer raak en brak de dijk bij Kedichem. Volgens ds.Prato..."was deze watersnood te droeviger voor de goede ingesetene door dien door het hoge water en geduijrige winden, veele huijze geheel wierden weggeslagen en de overige meest geruijneert of van haare mururen ontbloot waren...".
1726. In januari ernstige overstromingen van de Tielerwaard, graafschap Culemborg en het Land van Maas en Waal.
1726: Overstroming Alblasserwaard De dooi na herhaalde vorst en zware sneeuwval leidt tot een nationale ramp in het rivierengebied. De Lekdijk breekt en Krimpenerwaard en Lopikerwaard lopen onder. Bij Wamel gebeurt hetzelfde met het Land van Maas en Waal. Bij Ochten breekt het water de Betuwe in. De Tielerwaard loopt onder en het water komt tot aan de Diefdijk. Een doorbraak in de Lingedijk zet dan in februari ook de Alblasserwaard en Vijfherenlanden onder water en zelfs tot 4 meter.

dinsdag 2 april 2013

Zo alleen......... Ariaantje Klerk


Ariaantje Klerk werd geboren in Schagen op 25 februari 1808 als dochter van Klaas Jacobsz *Klerk en Reinoutje Dirksz Vos. ( Het eerste kind van Jan en Reinoutje,- Dirk-, is dan al overleden op de leeftijd van 1 jaar. Na Ariaantje is nog een kind geboren,- Antje-, op 29 juni 1809 te Schagen. Dan overlijdt moeder Reijnoutje op 8 mei 1810. Vader Klaas hertrouwt 14 december 1810 met Aaltje Schoor en dit echtpaar krijgt nog 3 dochters en 1 zoon. (1814, 1816, 1818 en 1822) ( http://genea.pedete.net/schagen/index.htm zoek via de K van Klerk)
Ariaantje wordt dienstmeid bij Jan Volder in de Wieringerwaard. Dit gezin bestaat in 1828 uit Jan zijn vrouw Grietje en 4 kleine kinderen. Het jongste kind is in december 1827 geboren. Dan raakt Arijaantje zwanger, weet ze het zelf? Ze vertelt het kennelijk aan niemand, kan ze het niet vertellen? Haar halfbroer en zusters zijn te jong en wonen in Schagen, haar zus Antje die dan 19 jaar zal ook wel ergens in een dienstje zitten. Haar moeder heeft ze amper gekend en hoe de verhouding met haar stiefmoeder was, dat weten we natuurlijk niet.
Haar kindje wordt geboren op 26 maart 1828, misschien een dag of wat eerder. feit is dat Ariaantje overlijdt in de nacht van de 26e op de 27e. Haar aangehuwde oom Hendrik Bakker uit Barsingerhorn komt naar de Wieringerwaard om samen met Jan Volder hiervan aangifte te doen op de 28e maart. Niet haar vader dus die even ver weg woont. Misschien kon hij geen vrij krijgen? Er werd trouwens meestal door anderen aangifte gedaan, dit hoeft niets te betekenen.

Maar dan lezen we in de volgende acte: Op de 31e van die maand heeft Jan Volder van beroep landman, wonende in den Wieringerwaard, ( http://genea.pedete.net/wwaard/index.htm ) aan ons vertoond een levenloos kind naar gissing zijnde 4 dagen van het vrouwelijk geslacht denkende hij, daarvan moeder te zijn, zijn in den nacht van den zes en twintig dezer overleden dienstmeid Aarjaantje Klerk oud twintig jaren ongehuwd in deze gemeente woonachtig.

Hieruit blijkt dat niemand iets heeft gemerkt van deze geboorte. Ze hebben waarschijnlijk het kindje pas gevonden nadat Ariaantje was begraven en ze blijkbaar haar boeltje aan het opruimen waren. Ze heeft misschien nog wel alles weggestopt van de bevalling. Zo triest dat ze dit helemaal in haar eentje heeft moeten doen, geen hulp voor haar, terwijl ze 3 maanden eerder de boerin misschien wel had geholpen. Misschien was ze zelfs naar een schuur gelopen om daar te bevallen zodat niemand haar kon horen. Hoe ze dan dacht verder te gaan als zij en haar kindje waren blijven leven? Zou ze het te vondeling hebben gelegd? Niemand zou haar hopelijk als de moeder verdenken.
En de vader? Die bleef mooi buiten schot, uit de aktes valt niets over hem op te maken.
aanvulling van Gertie
Als je ziet hoeveel buitenechtelijke kinderen in die periode worden geboren in Wwaard, en dan ook echt zonder vader, dan was het helemaal niet bijzonder dat Ariaantje moest bevallen. Misschien is ze overvallen door een vroeggeboorte en kon ze niet meer om hulp roepen Men woonde nogal krap toen, maar allicht sliep ze in de meidenbedstee in de stal.

woensdag 27 maart 2013

Een dodelijke val.


Hoe dodelijk kan je vallen van een hooiwagen?
Aardswoud begraafboek 1784. Op den 10e julij is beluijd Klaas Koppes en den 14 dito in de kerk begraven. Acte drie gulden vertoond.
NB. Deze Klaas Koppes oud zijnde 23 jaar, was als boerenknegt woonende bij Dirk Claasz Koorn, en op Saterdag den 10 julij met Pieter Houtkoper aan ’t hooij rijden zijnde, had het ongeluk om van ’t voer hooij dat op de waagen was af te vallen, en in een hooijvork die mede van de waagen viel te vallen, zoo dat hij reets dood was eer hij in ’t huijs bij Dirk Coorn wierd gebragt.

woensdag 20 maart 2013

de galjoot Margaretha Augusta van kaptein A. Jongman


De Margaretha Augusta. In 1851 werd de Margaretha Augusta gebouwd op een werf in Hoogezand. Eigenaar van dit schip, een Galjoot, was kapitein Augustinus Alje Jongman, Augustinus was geboren als zoon van een bakker zijn vader was Alje Heeres Jongman en zijn moeder was Elisabeth Christoffer Upmeijer. Hij noemde de Galjoot naar zijn vrouw Grietje en naar hem zelf.
Wat reizen van de Margaretha Augusta.
14-08-1851 uitgezeild vanaf Hellevoetsluis naar Nizza
18-01-1852 aangekomen in Vlissingen voor Antwerpen van Livorno met marmer
08-11-1854 liggend in Memel
29-01-1855 liggend in Vlissingen
17-11-1855 van Texel naar Hamburg
08-08-1856 passeert de Sont op weg van Petersburg naar Leight met tarwe
31-01-1859 zeil klaar in Londen
04-11-1859 aangekomen op de Vlie van Newcastle
13-04-1860 Zeil klaar in Rotterdam n. Grange Mouth
09-11-1860 van Texel naar Nantes
16-12-1860 van Nantes naar Amsterdam
18-12-1860 uitgezeild van Antwerpen
06-01-1861 is ten reede gepasserd en bestemd voor Antwerpen de Margaretha Augusta kapt. Jongman komende van Nantes en wegens ijsgang op de schelde te Vlissingen in de haven binnengekomen om te overwinteren De ladingvan boekweit is oververhit en men is dus gaan lossen.
24-03-1861 aan gekomen te Antwerpen
06-06-1861 binnen gekomen te Londen
16-05-1861 in Pillau naar Londen
08-04-1862 Met nog 3 andere schepen vertrokken naar Santander
11-12-1862 van het schip de Margaretha Augusta kapt. Jongman heeft men sinds het vertrek op 08-04-1862 vanuit Vlissingen naar Santander niets meer vernomen
Verder weten we dat de Margaretha Augusta in Juli 1861 op weg was naar Petersburg dit lezen we in de overlijdensakte van de scheepskok.
Wij ondergeteekenden, Gezagvoerder en man- schappen van het Nederlandsche schip Margaretha Augusta verklaren hiermede, dat wij op onze reize van London naar St Petersburg op den 13 Julij 1861, wind en stroom tegen heb bende, in de Sond ten anker lagen. Onze boot, die op zijde in takels hing, eenigzins lek zijnde, werd de kok genaamd Pieter Astuling Groen, gelast, wat water in den boot te scheppen, ten einde denzelven te doen digt trekken. Terwijl de kok daarmede bezig was, brak de hanger, al waar de takel was ingehaakt, van achteren zodat de boot nederviel en daar de kok juist achter in den boot stond om water te scheppen, viel hij mede een stortte uit den boot in het water.----- Wij allen snelden hem dadelijk te hulpe en hoewel wij alles aanwendden, om den drenkeling te redden, zoo bleven onze pogingen daartoe vruchteloos en moesten wij hem, zonder hem te kunnen redden, voor onze oogen zien verdrinken. St Petersburg den 17/5 Augustus 1861 getekent A.A. Jongman, T.R. Zeeft, D. Kl Boer Deze verklaring is door voormelden Kapitein en zijne manschappen ondertekent en bekrachtigd, van mij W.L. Welter predikant der Holland- sche Hervormde Gemeente te St. Petersburg.
[Willem Leonard Welter geboren ca 1815 Vriezeveen, aalmoezenier bij het Ned. gezantschap te St. Petersburg [Rusland],predikant Nederlands Hervormde Gemeente te St. Petersburg(1842-1867/1872-1873)]
De kok Pieter Astulingh Groen is geboren 27-02-1836 in de Westerstraat Enkhuizen zoon van Cornelius Caesar Groen en Gerbregje Astulingh Metselaar.Ze woonden in 1861 op Wieringen, daar troffen we de inschrijving van het overlijden en de brief met de verklaring daarvan aan. De kapitein en zijn bemanning hebben Pieter niet lang overleefd.Op de volgende reis is het schip vergaan.
 
In december word in verschillende kranten vermeld dat nadat het schip in april vertrokken is er niets meer van is vernomen. Men neemt dus aan dat het ten onder is gegaan. Zijn weduwe plaatst een bericht op 12-12-1862 in de krant met het volgende.
Na bijna 8 maanden tusschen hoop en vrees geleefd te hebben, moet ik tot de smartelijke overtuiging komen, dat mijn dierbare Echtgenoot A.Jonkman, in leven Gezagvoerder op het Galjootschip Margaretha Augusta, en deszelfs Broeder H. Jonkman, stuurman op gemelden bodem, hun dood in de golven hebben gevonden. Zwaar treft mij deze slag, daar ik achterblijf met 4 jonge kinderen, die het groote verlies van hunnen dierbareb Vader nog niet beseffen. Terwijl mede in het verlies deelen, een diep bedroefde Vader, die twee van zijne Zonen zoo te gelijk heeft verloren, alsook zijne Behuwd Ouders en nadere Betrekkingen. God sterke mij in het groot verlies dat ik in hem als Man en Vader moet missen, terwijl de Zalige Hoop, elkander eens weder te zien, daar, waar geene scheiding meer wezen zal, mij in den Wil des Heeen doet berusten Wed. A. Jonkman Reiningh
(H,Jon(g)kman is waarschijnlijk zijn jongere broer Hindrik) Zo eindigt dan de reis van de Margaretha Augusta vermoedelijk in de Golf van Biskaje gezonken. Blijft wel vreemd vind ik dat de andere schepen niets gemerkt hebben 2 van deze schepen waren juli weer terug in Vlissingen. en van deze schepen de Louis Maurice is in het najaar bij Nantes vergaan.
Genealogie van Alje Heeres JONGMAN
I.1 Alje Heeres JONGMAN, bakker, geboren circa 1792 te Garrelsweer, overleden op 23 05 1869 te Noordbroek. Gehuwd op 15 05 1817 te Noordbroek met Elisabeth Christoffel UPMEIJER, geboren circa 1799, overleden op 25 01 1847 te Noordbroek. Uit dit huwelijk:
1. Stoffer JONGMAN, geboren op 23 10 1817 te Noordbroek, overleden op 27 10 1819 te Noordbroek op 2 jarige leeftijd, werd om 10 uur 's morgens aangegeven.
2. Stoffer JONGMAN, geboren op 27 10 1819 om 16.00 uur te Noordbroek.
3. Alberdina JONGMAN, geboren op 05 03 1822 te Noordbroek.
4. Hero JONGMAN, geboren op 18 12 1823 te Noordbroek.
5. Augustinus JONGMAN (zie II.5 op blz. ).
6. Pieter JONGMAN, geboren op 10 03 1828 te Noordbroek.
7. Roelfien JONGMAN, geboren op 02 06 1830 te Noordbroek.
8. Berend JONGMAN, geboren op 07 04 1832 te Noordbroek.
9. Grietje JONGMAN, geboren op 19 11 1834 te Noordbroek.
10. Annechien JONGMAN, geboren op 26 02 1837 te Noordbroek.
11. Hindrik JONGMAN, geboren op 16 02 1839 te Noordbroek.
12. Jetskalina JONGMAN, geboren op 10 04 1844 te Noordbroek, overleden op 26 04 1844 te Noordbroek, 16 dagen oud.
II.5 Augustinus JONGMAN, zeeman, kapitein van de galjoot Margaretha Augusta, geboren op 30 03 1825 te Noordbroek. Overleden circa 1862 Gehuwd op 25 jarige leeftijd op 09 01 1851 te Amsterdam met Grietje REININGH, geboren circa 1827 te Groningen, overleden na 1889, dochter van Willem Reindersz REININGH en Meina WICKERS, slaapsteehouder. Uit dit huwelijk:
1. Alje JONGMAN, geboren op 09 10 1851 te Amsterdam.
2. Jacobus Gerardus JONGMAN, geboren circa 1854 te Amsterdam, overleden in 1919 te Amsterdam, ongehuwd.
3. Geert JONGMAN, machinist, geboren op 11 06 1855 te Amsterdam.
4. Elibertus Christiffer JONGMAN, 1e stuurman Nederland Amerika stoombootmaatschappij, geboren op 13 12 1857 te Amsterdam.
5. Nicolaas Bouchienus JONGMAN, geboren op 13 05 1860 te Amsterdam, overleden op 21 02 1861 te Antwerpen, 284 dagen oud.

maandag 18 februari 2013

Wie was Hidtje Dijkstra?


Soms lees je iets waarbij je gaat denken wat is er gebeurd. Niet dat je daar antwoord op krijgt maar toch… Gelezen in het overlijdensboek van Oosthuizen
Heden de achtsten october achttienhonderd acht en tachtig zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgelijke stand der gemeente Oosthuizen verschenen Hendrik Bakker van beroep gemeenteveldwachter oud vijfenvijftig jaren, wonende te Oosthuizen geen bloed- of aanverwant van de na te noemen overledene, en Fredrik Adolf Malt van beroep rijksveldwachter oud vierendertig jaren wonende aldaar mede geen bloed- of aanverwnt van de overledene, welk ons hebben verklaard, dat op den vijfde October dezes jaars des voormiddags ten zeven ure, aan de Jaagweg naar Hoorn, onder de gemeente Oosthuizen in den ouderdom van vermoedelijk een en vijftig jaren is overleden een onbekende vrouw, lang een meter vijfenzestig centimeter, oogen blauw, haar bruin (grijzend) gelaat vol, neus spits, het eene been iets langer dan het andere, geheel in lompen gehuld, het hoofd gedekt met een zwart kapje, de voeten met zwarte kousen en lederen schoenen, op welk lijk zijn gevonden een ledig flesje, een portemonnaie met twee tien centstukken en vijf centen, benevens eene briefkaart, geadresseerd aan ……Braak, ten huize van den heer J. de Haan logementhouder de 3 kronen te Enkhuizen, terwijl het verdere ingestelde onderzoek heeft geleid tot de veronderstelling dat de overledene is: Hidtje Dijkstra, weduwe van Gerhardus Braak, den zeventiende april achttienhonderd zeven en dertig geboren te Bolsward, thans gedomicilieerd te Franeker, dochter van Anne Freeks Dijkstra en Trijntje Klases van der Weide, beide overleden. Hierna volgt de ondertekening van de akte.
Vraag dus wie was Hidtje? We waren nieuwsgierig geworden. We vonden al snel met wie en waar ze was getrouwd en waar en wanneer Gerhardus was overleden. Ook vonden we hun kinderen, het meisje bleek jong overleden. Maar waar was het jongetje gebleven? WiewasWie leerde dat hij in Arnhem was overleden. Ongehuwd en zonder beroep. Waarschijnlijk in Bronbeek. Het rusthuis voor oud-militairen. En toen bleek dit uit de militieregisters Willem Braak geboren Meppel woonplaats Nieuwer Amstel ouders overleden heeft geen voogd beroep schipper vrijgesteld van dienst als enige wettige zoon. dag uitspraak vrijstelling 1-12-1894. Waarom heeft een jongen van 19 geen voogd? Dat is vreemd. Waar was haar zoon toen zijn Moeder bezweek op de weg daar in Oosthuizen? Had ze het kind misschien naar Amsterdam gebracht om naar zee te gaan? Was er daar een schipper die hem in dienst wilde nemen? Hoe was ze zo aan de bedelstaf geraakt dat ze in lompen was gekleed? Haar man was pas een halfjaar daarvoor overleden. Of ging het ze eerder al slecht? Waarom die briefkaart naar Enkhuizen. Heeft ze daar gelogeerd? Of haar man ooit en wilde ze daarmee proberen er onderdak te krijgen en geld lenen voor de oversteek naar Friesland? Die 25 cent in haar portemonnaie was vast niet genoeg voor de Lemsterboot. Jammer dat het adres blijkbaar deels onleesbaar was. De familienaam Braak komt ook buiten Friesland veel voor. Misschien hoopte ze familie te vinden? En dan Willem. Hij was vrij van dienstplicht. Hoe is hij in Bronbeek beland? Heeft hij vrijwillig dienst genomen? Is hij remplaçant geweest en zo naar Indiė geraakt? Waarschijnlijk vragen die nooit beantwoord zullen worden. Wat wel zeker is, is dat hier een hele streekroman van gemaakt kan worden. Dramatische momenten genoeg.
Gerhardus Braak; geboren Franeker 16-04-1824, overleden Franeker 15-09-1887, zoon van Willem Braak en Harmpje Petersen. Boekbinder (1878). Hij is getrouwd Franeker 15-11-1874 met Hidtje Dijkstra; geboren Bolsward 17-04-1837, overleden Oosthuizen 05-10-1888, dochter van Anne Feikes Dijkstra en Trijntje Klases van der Weide. Uit dit huwelijk: Willem Braak; geboren Meppel 13-11-1875, overleden Arnhem 03-03-1929. Harmpje Braak; geboren Franeker 05-12-1878, overleden Franeker 13-02-1880.

dinsdag 29 januari 2013

Versjes en rijmpjes.


Wie kan ze zich nog herinneren, die versjes en rijmpjes die opgezegd werden als vader, moeder of grootouders jarig waren? Ik vond er van de week 2. Een uit 1942 die door kennissen van mijn ouders is gezegd en gegeven toen mijn grote broer 1 jaar werd, En een die ik opgezegd heb bij de verjaardag van mijn vader toen ik 5 jaar was. Waarschijnlijk heeft mijn zus het geschreven en geholpen met het onthouden en opzeggen van het vers.
De eerste luid als volgt. 6 nov. 1942 Bussum. 1 Wel mij kleine lieve Fritsje. Wat een feestje wat een pretje. Omdat je vandaag verjaard. Ja je bent het dubbel waard. 2 Al een jaar nu het zijn geen grapjes. Je bent ook zoo flink en knapjes. Eten doe je haast als ik. Daarom ben je zoo danig dik. 3 Nu kom ik je een handje geven. Voor en lang en gelukkig leven. Heil en Zegen Fritsje lief. Lach nu even alstublieft. Familie Bijlard.
De 2e luid als volgt: Lieve Papa Ik kon vannacht niet slapen. Ik was zo blij, zo blij. Geen mooier dag in 't hele jaar. Dan papa's feest getij. Hier ben ik met mijn wensjes. Ze zijn als ik maar klein. Toch zult U met uw kleine meid. Wel heel tevreden zijn. Ik wens U Jesus zegen. Op alles wat U doet. Wat dunkt U lieve papalief. Vind U zo'n wens niet goed.

maandag 28 januari 2013

Klasse foto's van de jaren 20 en 50 van de vorige eeuw.


Oude klassen foto's, veel verschil was er niet in de loop van 35 jaar waar ook nog een wereldoorlog in zat. De kleding is veranderd, maar nog wel meisjes bij de meisjes en de jongens bij de jongens
De kasse foto van mijn moeder en haar zuster zij zitten op de 4e rij en het is ca 1922. De school is de Mariaschool in Bussum waar ik later ook naar toe ging.
De klasse foto van mijn vader in Amsterdam zo rond de jaren 20 van de vorige eeuw.
De klasse foto van mijn zuster ook de Mariaschool in Bussum maar nu rond 1948.
En tot slot mijn klassefoto van de 3e klas. Dit was mijn 2e lagereschool en dat was de St Jozefschool in Berkel-Enschot.ca 1953