vrijdag 23 december 2011

Matriachnale lijn

De meeste lijn die gevolgd word is die van de vader, maar ook de moeders tellen mee, Dat is trouwens de enige lijn waarvan je 100% zeker kan zijn, de vaders nemen we gewoon aan dat die kloppen. Met de moederlijn ben ik gekomen tot Achie Geun uit 1663 die trouwde met Rijck Martensen. Bij mij houd de lijn op , ik heb alleen zoons, maar bij mijn zuster gaat hij nog een lijntje verder, zij heeft twee dochters. Bij deze dochters houd de lijn ook op want er zijn verder geen dochters meer geboren in onze familie. Zo telt deze moederlijn dus 10 moeders en bij de dochters van mijn zus 11. Of ik moet ooit de moeder van Achie kunnen vinden.

dinsdag 13 september 2011

Drenkelingen van een omgeslagen schuitje op het IJ

Het was op 13 september 1822 19 graden winderig en bewolkt

Den Dertiende dag der maand September van het Jaar Achttien
honderd twee en twintig Namiddags om Acht Uure.
Acte van Overlijden van Antonie Wiebrink, welke volgens beko-
mene in formatie van Dirk Broens van beroep Smit woonende te
Amsterdam, aan de ondergetekende Ambtenaar van de Burgerlijke
stand dezer Gemeente op den negende dezer maand September gedaan
op den Zesde dezer maand September, des middags Twaalf uuren
in het IJ van Schellingwoude, door het omslaan van een Schuitje is over
boord geraakt en verdronken Zijnde dezelve overledene volgens ge-
dane opgave, Oud Vijftien Jaren geboren en woonende te Amsterdam
zonder beroep, ongehuwd, Zoon van Johan Wiebrink en van Anna
Catharina Elisabeth Wolters wonende te Amsterdam, Op den ver-
klaring van Johannes Kool oud Negen en Vijftig Jaren van beroep
metselaar woonende te Durgerdam en van Teunis van Veen oud
Vier en Twintig Jaren arbeider woonende te Durgerdam, welke laatst
vermelde verklaarde op den Twaalfde September dezes Jaars des morgens
om Vijf Uuren in het IJ tegen de dijk tusschen Durgerdam en Schelling-
Woude gevonden te hebben een lijk het welk door dezelve is aange-
bragt te Durgerdam, het welk bij visitatie ten overstaan van de
ondergetekende Ambtenaar van de burgerlijke stand gedaan uit de kle-
deren bij het zelve aangebragt lijk, gebleken dat hetzelve was het
lijk van de gemelde Antonie Wiebrink. Na mijne voorleezing gete
kend door de gemelde getuige bevestigd in gevolgen de wet door ondergete-
kende Claas Jongh Visscher Ambtenaar van den burgerlijke stand der Gemeente
van Ransdorp, Durgerdam en Holysloot

Den Dertiende dag der maand September van het Jaar Achttien
honderd twee en twintig Namiddags om Acht Uure.
Acte van Overlijden van Jan Georg Joseph Burrichter, welke volgens
bekomene in formatie van Dirk Broens van beroep Smit woonende te
Amsterdam, aan de ondergetekende Ambtenaar van de Burge-
lijke stand dezer Gemeente op den negende dezer maand
September gedaan op den Zesde dezer maand September, des middags
Twaalf uuren in het IJ van Schellingwoude, door het omslaan
van een Schuitje is overboord geraakt en verdronken
Zijnde dezelve overledene volgens bekomende opgave, Oud Zes en Dertig
Jaren geboren te Mulbergen en woonende te Amsterdam van
beroep Tapper, gehuwd met Elisabeth Catharina Joanna Bosken,
Zoon van wijlen Joseph Burrichter en van wijlen Margaretha Mul-
ler, Op den verklaring van Johannes Kool oud Negen en Vijftig
Jaren van beroep metselaar woonende te Durgerdam en van
Steeven van den Berg oud Een en Vijftig Jaren Veldwagter deser
Gemeente, woonende te Durgerdam, welke verklaarde Hein
Schilder van beroep visscher wonende te Durgerdam hun getuigd
had dat hij op den Twaalfde September dezes Jaars des morgens
om Zeven Uuren in het IJ tusschen Durgerdam en Schellingwoude
had gevonden een lijk het welk te Durgerdam aan gebragt zijnde
bij de visitatie van hetzelve ten overstaan van de ondergetekende
Ambtenaar van de burgelijke stand gedaan was gebleken te zijn
het lijk van de gemelde Jan Georg Joseph Burrichter. Na mijne voor
leezing getekend door de gemelde getuige bevestigd in gevolgen de wet door ondergete-
kende Claas Jongh Visscher Ambtenaar van den burgelijke stand der Gemeente
van Ransdorp, Durgerdam en Holysloot.

Den Dertiende dag der maand September van het Jaar Acht
tienhonderd twee en twintig Namiddags om Acht Uure.
Acte van Overlijden van Antonie Boerighter, welke volgens bekomene
informatie van Dirk Broens van beroep Smit woonende te Amsterdam,
aan de ondergetekende Ambtenaar van de Burgerlijke stand dezer
Gemeente op den negende dezer maand September gedaan op den
Zesde dezer maand September, des middags Twaalf uuren in
het IJ voor Schellingwoude, door het omslaan van een Schuitje, is
overboord geraakt en verdronken Zijnde dezelve overledene vol-
gens bekomende opgave, Oud Zeven en Vijftig Jaren geboren in de stad
Cloppenburg en woonende te Amsterdam van beroep Tapper, gehuwd
met Elisabeth Wolters, Zoon van wijlen Joan Berpan Burrigter
en van wijlen Maria Sophia Boekman, Op den verklaring van Jo-
hannes Kool oud Negen en Vijftig Jaren van beroep metselaar woonende
te Durgerdam en van Steeven van den Berg oud Een en Vijftig Jaren
Veldwagter deser Gemeente, woonende te Durgerdam, welke verklaarde
dat Hein Schilder van beroep visscher wonende te Volendam hun ge-
tuigd had dat hij op den Twaalfde September dezes Jaars des
voor middags om Elf Uuren in het IJ bij Muiden had vinde drij-
ven een lijk het welk hij te Durgerdam had aan gebragt en dat bij
de visitatie van hetzelve ten overstaan van de ondergetekende
Ambtenaar van de burgelijke stand gedaan was gebleken te zijn
het lijk van de gemelde Antonie Boerigter. Na mijne
voorleezing getekend door de gemelde getuige bevestigd in gevolgen het door ondergetekende Ambtenaar van den burgerlijke stand der Gemeente
van Ransdorp, Durgerdam en Holysloot.

dinsdag 23 augustus 2011

Beemster, zomaar iets uit de lidmatenboeken

Op 18 maart 1663 Laat Lacklen zijn kind dopen in de Beemster:

Lacklen Danielssen uyt Yrlandt uyt de Stadt Calbeeck, een soon self laten doopen genaemt Willem, de moeder genaemt Catelina Willems uyt Engellandt, in de kraem bevallen tot Sijbrecht aen de Neckerwegh.

De vraag is dan waarom waren ze in Beemster, hoe waren ze daar gekomen, en waarheen waren ze op weg?


1651 1 maart
De schoolmeester in Noort-Beemster bestrafd wegens herhaalde dronkenschap

1651 26 maart
De schoolmeester in Noord-Beemster wederom dronken. Had beterschap beloofd, maar bedronk zich aan brandenwijn. Goed gevonden een wakend oog op hem te houden. Neemt rattekruid in en sterft daaraan te Purmerend

12 0ctober 1623

Voorgecome een clachte over Jacob Cornelisz aen de Jisperwegh, dat hij soude hebben gefocht met sijn wijfsbroeders.

4 januari 1623
Schoolmeester Pieter Carels wederom toegelaten tot 't H. Avondmaal na betoond berouw over zijn afgegeven ergenissen.
]Pieter Carelsz Fabritius 1e voorsanger in de kerke Midden Beemster gertrouwd met Barbertje Barens van der Meer. Gevonden kinderen-intotaal kreeg hij 11 kinderen- Carel 27-02-1622 Barend 15-10-1823, Barend 16-11-1824, Cornelis 08-11-1626, Cornelis 30-02-1628, Aeltje 13-03-1633 en Johannes 30-11-1636][Barend word beeldend kunstenaar http://www.rkd.nl/rkddb/dispatcher.aspx?action=search&database=ChoiceArtists&search=priref=27137Zijn broer Johannes os ook beeldend kunstenaar zie http://www.rkd.nl/rkddb/dispatcher.aspx?action=search&database=ChoiceArtists&search=priref=27141, broer Carel is ook beeldend kunstenaar zie http://www.rkd.nl/rkddb/dispatcher.aspx?action=search&database=ChoiceArtists&search=priref=27141

1 maart 1652
Jan Snijder versoeckt met Immichjen in de kerk te trouwen, die bj Jan de Prater zijn echtbreuks kinderen geteeld heeft. [op 6 augustus krijgen ze een zoon Hendrik het verzoek zal dus ingewilligd zijn]

26 februari 1653

Mr Pieters [Carels Fabricius] dochters Saertje en Aeltje sijn beide van haere mans geweken en wegh. En sijn dese saken seer ergelijk voor de gemeente.

19 maart 1653
Meester Pieters dochter Saertje wederom vereenigt met haar man Jan Laurensz en naer Buijksloot vertrokken. Aeltje met attest naar Purmerent en aldaar onder opsigt van de HK. raad gestelt.
Also meester Pieter overleden is [22-05-1653] moet men overleggen met de Heeren Heimraden over de beroeping van een nieuwe voorzanger, voorleezer en schoolmeester in Midden Beemster.

vrijdag 6 mei 2011

gezins drama in Muiden

Bij het invoeren van de overlijdens van Muiden in het bestand Muiden voor de site (http://genea.pedete.net kwam ik de overlijdens tegen van 6 personen uit een gezin op een dag. Nu wil ik dan ook weten wat er zich heeft afgespeeld, op zoek in de oude kranten bij kranten.kb.nl en daar kwam ik ze tegen, Alle personen waren verdronken toen ze met de wagen te water raakten tussen Muiden en Weesp. Alleen de vader kon worden gered.
Alleen heeft het bericht er over dat ze bij de oudste zoon op de bruiloft waren geweest klopt niet want zoon Cornelis die ouder is geeft het gezin aan bij de burgerlijke stand.

 Eergisteren- avond (20) omstreeks 8 ure had tusschen Muiden en Weesp een verschrikkelijk ongeluk plaats, Klaas Abcouwer, werkman op de buitenplaats van den heer S.P. Lipman en wonende te Muiderberg, keerde met vrouw en 5 kinderen van Loenen, alwaar het gezelschap het bruiloftsfeest van den oudste zoon des gezin had bijgewoond, huiswaarts, toen de wagen, waarin die personen zich bevonden, in het water geraakte, met dat jammerlijk gevolg, dat alleen de vader kon worden gered, terwijl de moeder en de vijf kinderen, waarvan de oudste eene dochter was van 29 jaar en de jongste eene dochter van 10 jaar, hunnen dood in de rivier vonden. (Amst. Ct)
Dit staat in de Nieuwe Rotterdamsche courant van 22 november 1853.)


Nicolaas (Klaas) Abcouwer (Abkouwer), geboren op 20 03 1793 te Muiderberg, gedoopt (geref) op 24 03 1793 te Muiderberg (getuige(n): Saartjen Visscher).
Gehuwd op 25 jarige leeftijd op 31 05 1818 te Muiden met Trijntje Voren, 18 jaar oud, geboren op 17 09 1799 te Muiderberg, gedoopt (geref) op 24 11 1799 te Muiderberg (getuige(n): Rutje Hendrikse Kaarsgaren), overleden op 20 11 1853 te Muiden op 54 jarige leeftijd, in de Weesperstraat Muiden, dochter van Gerrit Voren en Gijsbertje ter Beek.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Abcouwer, geboren op 13 10 1818 te Muiderberg.
2. Gerrit Abcouwer, werkman, geboren op 07 11 1820 te Muiderberg, overleden op 07 06 1853 te Muiderberg op 32 jarige leeftijd.
3. Cornelis Abcouwer (zie II.3 op blz. ).
4. Elias Abcouwer, geboren op 04 11 1823 te Muidenberg.
Gehuwd op 30 jarige leeftijd op 18 11 1853 te Loenersloot met Geertje Kooij, geboren circa 1828 te Loenen.
5. Dirk Abcouwer, werkman, geboren op 21 02 1825 te Muiderberg, overleden op 21 04 1843 te Muiderberg op 18 jarige leeftijd.
6. Gijsbertje Abcouwer, geboren op 14 09 1826 te Muiderberg, overleden op 20 11 1853 te Muiden op 27 jarige leeftijd, in de Weesperstraat Muiden.
7. Pieter Abcouwer, geboren op 01 12 1827 te Muiderberg, overleden op 18 12 1827 te Muiderberg, 17 dagen oud.
8. Aaltje Abcouwer, geboren op 21 11 1829 te Muiden.
9. Tijmen Abcouwer, geboren op 26 11 1832 te Muiderberg.
10. Jacoba Abcouwer, geboren op 03 05 1837 om 20.00 uur te Muiderberg, overleden op 20 11 1853 te Muiden op 16 jarige leeftijd. Weesperstraat Muiden.
11. Jannetje Abcouwer, geboren op 03 05 1837 om 21.00 uur te Muiderberg, overleden op 20 11 1853 te Muiden op 16 jarige leeftijd. Weesperstraat Muiden.
12. Antje Abcouwer, geboren op 02 06 1839 te Muiderberg, overleden op 20 11 1853 te Muiden op 14 jarige leeftijd. Weesperstraat Muiden.
13. Anna Maria Abcouwer, geboren op 23 11 1842 te Muiderberg, overleden op 20 11 1853 te Muiden op 10 jarige leeftijd. Weesperstraat Muiden.

II.3 Cornelis Abcouwer, bakkersknecht, werkman, geboren op 15 02 1822 te Muidenberg, op 20 11 1853 geeft Cornelis het overlijden aan van zijn moeder en broer en zusters.
Gehuwd op 28 jarige leeftijd op 31 03 1850 te Muiden met Hendrika Grootveld, 21 jaar oud, geboren op 13 05 1828 te Muiden, dochter van Cornelis Grootveld, scheepstimmerman, winkelier, en Alida Kilian (Kiljan).
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje Abcouwer, geboren op 14 05 1850 te Muiden.
2. Cornelis Abcouwer, geboren op 11 11 1851 te Muiden, overleden op 24 01 1852 te Muiden, 74 dagen oud.
3. Alida Abcouwer, geboren op 12 12 1852 te Muiden.

dinsdag 8 maart 2011

Bio industrie in de gouden eeuw?

In een kookboek wat ik heb kwam ik een aardig verhaaltje tegen over kippen in de 17e eeuw. Het kookboek heet "de verstandige kok"met als ondertitel "de rijke keuken uit de gouden eeuw". Het originele kookboek is verschenen in 1669. Nu uitgegeven door uitgeverij Pereboom ISBN 90-77455-20-5. Het is een leuk boek met veel achtergrond informatie en oude recepten, sommige zijn in een hedentijds jasje gegoten door Marleen Willebrands.


Als je denkt dat de kip vroeger een beter leven had dan de kippen nu in de bio-industrie, dan heb je het verkeerd. Zitten ze nu met duizenden in een schuur vroeger zaten de vleeskippen alleen in heel klein hokje waar ze geen kant op konden. En dan zelfs in hun uppie.

Om ze goed vet te mesten in de 17e eeuw werden de vleeskippen (huishoen) in kleine houten hokjes gezet met een rond gat waar ze hun kopje door konden steken om bij voer en water te kunnen komen. Iedere kip had dus zijn eigen bakjes, Aan de achterkant was een klep waar de mest uit verwijderd kon worden. Het voer bestond over het algemeen uit gerst, zacht gemaakt met bier of melk en vermengd met suiker. In de drinkbakjes zat overdag sterk bier en ‘s nachts water.

Door het bier werden ze dronken en konden zich daardoor nauwelijks bewegen, ’s Nachts kregen ze dus water en door het licht van een kaars boven hun hokje te zetten werden ze wakker gehouden. Doordat ze zoveel dronken gingen ze ook meer eten, en waren dan in ongeveer 14 dagen moddervet. Veel langer konden ze dat niet volhouden, want dan gingen ze
vanzelf dood door vetheid.

En de manier waarop ze het leven lieten was ook niet humaner dan nu denk ik. Je nek omdraaien of afhakken klinkt net zo erg dan eerst verdoofd te worden met een elektrische schok en dan gedood te worden

Veel beter of slechter met de huidige bio-industrie zijn ze dus niet. Na ruim 300 jaar gaat het er dus nog steeds om, om ze in een korte tijd (14 dagen) vet te mesten voor de slacht.


Afbeeldingen geschilderd door An Driezen, dank je wel An.