zaterdag 27 januari 2018

Katharina wordt Pieter.

Dwalingen door artsen is van alle tijden. Zo ook deze geneesheer-docter in 1887 in Bovenkarspel
Tegenwoordig  zouden ze het gelijk ontdekken maar toen nog niet dus. En daarom werd het kind eerst Katharina en later officieel Pieter.

Op 7 novenber van het jaar 1887 geeft Dirk Visser schipper van beroep de geboorte aan van een dochter die op de 6e is geboren. Hij geeft het meisje de naam Katahrina, de moeder van het kind en de vrouw van Dirk is Catharina (Trijntje) Botman.
In de kantlijn van deze akte staat het volgende vermeld,
Bij beschikking van de Arrondissements rechtbank te Alkmaar in dato vierentwintig april achttienhonderd negenentachtig, het kind welk in nevenstaande akte is vermeld verklaard te zijn van het mannelijk geslacht en zal zijn genaamd Pieter.De vermelde beschikking is ingeschreven in het geboorte register van 1889 onder nr 20 Bovencarspel den 1 juni 1889. De ambtenaar van de burgerlije stand gete. D. Kooiman
In het register van 1889 vinden we onder akte 20 het volgende geschreven


Heden den eersten juni achttienhonderd negenentachtig is door ons ondergeteekende ambtenaar van den burgerlijke stand der gemeente Bovencarspel ingeschreven het volgende extract uit de minuten berustende ter Griffie der Arrondissement Rechtbank te Alkmaar.
Aan de Arrondissement Rechtbank te Alkmaar geeft met verschuldigd eerbied te kennen Dirk Visser bouwman en schipper wonende te Broekerhaven gemeente Bovencarspel dat blijkens hierbij overgelegd uittreksel uit de registers van den burgerlijke stand der Gemeente Bovencarspel, op den zesden november Achttienhonderd zevenentachtig uit zijn huisvrouw Catharina Botman is geboren een kind waaraan de naam Katharina is gegeven. Dat blijkens hierbij overgelegde verklaring van de geneesheer Docter H. Boers die bij de bevalling heeft geadsisteerd bij nader door hem ingesteld onderzoek is gebleken dat opgemelde kind is tweeslachtig, waarbij echter het mannelijk geslacht meer ontwikkeld is dan het vrouwelijke. Zijnde die verklaring geregistreerd als volgt.
Geregistreerd te Alkmaar den tweede october achttienhonderd achtentachtig deel zesenzeventig folio honderd vierenzeventig rectovat drie, een blad, geen renvooi. ontvangen voor recht een gulden twintig cents, De ontvanger geteekend Vroom.
Dat  het daarom wenselijk is dat de geboorteakte verbeterd en de voornaam van het kind in overeenstemming daarmede veranderd worde. Dat de vertooner aan dat kind den voornaam van Pieter wenscht te geven. Redenen waarom vertooner zich wendt tot deze Rechtbank met het eerbiedig verzoek dat het haar behage te bevelen de verbetering der geboorteakte van opgemeld kind, welke akte hierbij wordt overgelegd, wellke is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand Bovencarspel, in dier voege dat daarin plaats van “Katharina dochter van” worde gelezen “Pieter zoon van” en dientengevolge te gelasten dat op den kant der voormelde akte zowel in de registers welke in de archieven der Gemeente als in die welke ter Griffie der rechtbank berusten deze verbetering en verandering zullen worden aangeteekend met bepaling dat zoowel de ambtenaar van de burgerlijke stand der Gemeente Bovencarspel als de Griffier dezer Rechtbank tot het doen van die aanteekeningen gehouden zullen zijn uit krachte van de door de Rechtbank te geven beschikking hetwelk doende geteekend J. Gerdenier Procureur.
De Arrondissements Rechtbank te Alkmaar
Gezien voorenstaand request. Gezien een procesverbaal in dato vijfentwintig april achttienhonderd negenentachtig houdende het verhoor van de in request genoemde Docter H.Boers ter raadkamer dezer Rechtbank Gelet op de conclusie van de Heer Officier van Justitie concludeerende tot toewijzing van het gedaan verzoek. Overwegende dat blijkens het gemelde procesverbaal  door Docter H.Boers is verklaard dat bij het ten requeste bedoelde kind de beide testicula aanwezig zijn en de roedewortel voelbaar is zoodat het niet twijffelachtig is dat het mannelijk geslacht praedomieert, zal blijven praedomineren, Overwegende dat er thans geene bezwaren tegen de inwilliging aan het verzoek bestaan Gezien de artikelen zeventig en drieenzeventig alsmede achtenzestig en negenenzestig van het Burgerlijke wetboek beveelt de verbetering van de geboorteakte van requestrants op den zesde november achttienhonderd zevenentachtig te Bovencarspel geboren kind met machtiging tevens om in verband de voornaam van dat kind te veranderen, in dier voege dat in die akte zal worden vermeld dat het kind is van het mannelijk geslacht en zal genaamd worden Pieter. Gelast dat deze beschikking door den ambtenaar van den burgerlijke stand der gemeente Bovencarspel in de loopende registers zal worden ingeschreven en van de verbetering en verandering op den kant der akte zal worden melding gemaakt. Aldus gedaan den vijfentwintigste april achttienhonderd negenentachtig bij de Heeren Meesters    (enz.)    Geteekend door de president, rechters en griffier van de Rechtbank.
Waarbij Katharina dus van meisje een jongetje wordt. Pieter heb ik nergens meer terug kunnen vinden. Geen idee waar hij gebleven is of hij jong is overleden en of dat hij ouder dan 60 is geworden. Dit is nog niet na te gaan omdat die gegevens dan nog niet openbaar zijn.


Het gezin van Dirk Visser bestond uit de volgende personen.
Dirk Visser 1848-1884
Pietertje Visser 1834-1878
Outjer de Wit 1855 zoon van Pietertje uit haar eerder huwelijk
Marijtje de Wit 1857-1857 dochter van Pietertje uit haar eerder huwelijk
Dirk de Wit  1859 zoon van Pietertje uit haar eerder huwelijk
Marijtje de Wit 1862-1862 dochter van Pietertje uit haar  eerder huwelijk
Marijtje de Wit 1864 dochtervan Pietertje uit haar eerder huwelij
Jacob de Wit 1867-1867 zoon van Pietertje uit haar eerder huwelijk
Trijntje de Wit 1869-1870 dochter van Pietertje uit haar eerder huwelijk
Aafje Visser 1873-1888
Pieter Visser 1874-1874
Pieter Visser 1877-1877
Het zat Pietertje niet mee zij verloor haar 1e man en minstens 6 van haar 10 kinderen.

Dirk Visser hertrouwt met
Trijntje Dotman 1858-1918
Dirk Visser 1880
Margaretha  Visser 1885-1885
Margaretha Visser 1886.
Aafje Visser 1889
Katahrina Pieter 1887
Catharina 1889
Klaas 1892
Gerrit 1893-1893
Gerrit 1894-1906
Cornelis 1895
Jacobus Jozef 1896
Willem 1901
Dirk heeft dus 14 kinderen gehad 3 met Pietertje Visser en 11 met Catharina (Trijntje) Botman


61666