donderdag 29 juni 2017

boedelbeschrijving van Dirk Tang


Een boedelbeschrijving van het bezit van Dirk Tang in leven watermolenaar op Molen nummer 8 staande aan de Noorderringdijk te Wijde Wormer
Johannes Jodocus Heudikhuisen de voogd over de kinderen Tang is een broer van mijn oudmoeder Engelina Heudikhuisen. Later wonen al deze kinderen op Maartje na bij Johannes in huis. Johannes was een zoon van Jan en Dorothea Mets. Zijn grootvader kwam uit Delburg in het Paderbornse
Nummero 54 van het register 1847
Op heden den Zesentwingsten Mei des jaars Een duizendachthonderd Zeven en veertig des morgens ten tien ure.
Ter verzoeke van:
Ten eerste; Maritje Houtman van beroep boerin wonende
in de Wijde Wormer weduwe van, en onder de Fransche wet-
geving in gemmenschap van goederen gehuwd geweest met nu
wijlen Dirk Tang in leven watermolenaar gewoond hebben-
de in de Wijde Wormer en aldaar den zeven en twintigsten
Januarij dezes jaars overleden en zijne erfgename en in het be-
schikbaar gedeelte zijner nalatenschap in gevolge zijne testa-
mentaire dispositie op den vijfden Januarij dezes jaars, voor
den onder getekende notaris Johannes Eijken en getuige
in de Wijde Wormer gepasseerd en op den een en dertigsten
maart dezes jaars behoorlijk geregistreerd, zoo in die betrek-
king als in hoedanigheid van moeder en wettige voogdesse over ha-
re twee door den gemelden haren overleden man bij haar in
huwelijk verwekte, en door hem minderjarige nagelaten kin=
deren genaamd: Teunis en Bernardus Tang respec-
tivelijk oud negen en zeven jaren.
Ten tweede: Maartje Tang meerderjarige ongehuwde en zon-
der beroep, wonende in de Wijde Wormer.
Ten derde: Johannes Jodocus Heudikhuisen land_
man in de Wijde Wormer in betrekking van voogd over Trijn-
tje, Jannetje, Cornelis en Jan Tang respectivelijk oud ne-
getien, zeventien, vijftien en twaalf jaren, minderjarig na-
gelaten kinderen van wijlen Dirk Tang bij zijn eerdere
huisvrouw Neeltje Kat, die mede in de Wijde Wormer in
den jaren achttienhonderd vijfendertig is overleden
in huwelijk verwekt zijnde hij comparant tot die bij
hem aangenomen betrekking benoemd bij het hier voor gemel-
de tesatament van wijlen Dirk Tang
In tegenwoordheid van Jan de Jong koopman wonen-
de te Schermerhorn, benoemd tot toeziend voogd eerstelijk
over de vermelde Teunis en Bernardus Tang, ingevolge
besluit van den Heer Kantonregter van het Kanton Purmer-
ende na verhoor der bloedverwante volgens de wet blijkens
procesverbaal van den derteinden april dezes jaars, behoor-
lijk geregistreerd en ten tweede over de genoemde minder-
jarige Trijntje, Jannetje, Cornelis en Jan Tang mede
in gevolge besluit van den heer Kantonregter van het Kanton
Purmerende, na verhoor der bloedverwante volgens de wet
behoorlijk geregistreerd---------------------------------------
En welke genoemde Maartje en de minderjarige Trijntje
Jannetje, Cornelis, Jan, Teunis en Bernardus Tang
waarvan de vijf eerste zijn gesproten uit het eerder hu-
welijk van den overleden Dirk Tang met mede wijle Neel-
tje Kat, en de twee laatste uit het latere huwelijk van den
zelve Dirk Tang met de eerste rekwirante Marijtje Hout-
man, met de laatstt genoemde alzoo volgens de hiervoor gedane
omschrijving zoo abentestate als testament, eerde voor
het bij de wet bepaald zijn geregtigd zich als erfge-
namen van die hunnen overleden vader en man te kun
nen gedragen.----------------------------------------------
Eendelijk in tegenwoordigheid van Arie Konijn
landman wonende in de Wijde Wormer, als door de be-
langhebbende partijen, verzochte, en door den heer Kan-
tonregter van het Kanton Purmerende voornoemd beëe-
digde deskundige om de roerende goederenen tot de geelde
gemeenschappelijke boedel en nalatenschap behoorende te
waarderen, blijkens procesverbaal van den dertienden April
dezes jaars behoorlij geregistreerd.
Ben ik Johannes Eijken Notaris standplaats hebbenden te
Purmerende. Arrondessement Hoorn, Pro-
vincie Noord Holland in tegenwoordig-
heid van de na te noemen getuigen tot bewa-
ring der regten van partijen en van een ieder
der daarbij belang mogt hebben overgegaan, tot
het maken van de boedelbeschrijving van alle de meubelen
huisraad en boedel kleederen en lijf toebehooren, gemaakt
gouden zilverwerk boeren gereedschappen, levend vee, vee en
veldvruchten, contante pennengee?, titels en papieren, en in
en uitschulden, mitsgaaders van alles wat zich ten sterf-
huize van wijlen Dirk Tang bevindt, zijnde water-
molen nummero acht staande aan de Noorderringdijk in de
Wijde Wormer, alsmede in de landerijen bij den overledene
in huur (als behoorende tot deze gemeenschap geenerlei vas-
te goederen) in gebruik geweest, en zoo tot de gemelde ge-
meenschap, als zijne nalatenschap behoort, enzulks vol-
gens de opgave door zijne gemelde weduwe de eerste rekwi-
rante ons gedaan, die verklaarde datde roerende goe-
deren tot die wettelijke gemeenschap behoorende, en in wel-
kers bezit zij, na den dood van haren man gebleven is, en
waarvan zij belooft eene getrouwe opgave te zullen doen
bestaat in de volgende---------------------------------------
In het kamertje met de drie raamtjes uitziens hebbende op de werf
-------------------om de wand--------------------------------
een dambord, twee blikke trommels, een mandje en stoffer ge-
waardeerd op een gulden                                                           fl.   1,=
--------------------op de grond--------------------------------
een tafel en acht stoelen met matte zittingen en een kleine
tafeltje op acht gulden                                                                fl.   8,=
een bruin geschiulderde kist op een gulden vijftig cents           fl.   1,50
-------------------daarin---------------------------------------
elf diverse vrouwe rokken, vijf dito jakken een zwarte baai-
je mantel, vijf boezelaars en een kaper en een hoedje op
dertig guldens                                                                             fl.  30,=
een manshembdrok een baaije broek, manshoed en een
pet op een gulden                                                                       fl.   1,=
drie manshembden, drie onderbroeken, drie vrouwe hembden
twee brostrokken een rompje en zes hullen op zes guldens      fl.   6,=
twee ledige lessenaars, een ledige gortlade en een kist
waar in twee schilderijtjes en eenig aardewerk tot dagelijks
gebruik, te samen op een gulden vijftig cents                           fl.   1,50
--------------------op de vloer--------------------------------
eenige matten op vijftig cents                                                   fl.   0,50
In de keuken met twee raamtjes uitzicht hebbende op de werf
-------------------om de wand--------------------------------
veertien delfsche schotels een spiegeltje een vogelkooi een
vriesche habgklok een broodmes drie kleine trommeltjes
zes tinnen lepels in een zak op zes gulden                                fl.   6,=
--------------------------aan de haard-----------------------
een ijzere vuurpot, een heugel ijzer doofpotje een tang en
een koper keteltje een koper blakertje een dompertje en twee
zuinigjes? En een zwafelstokkenlade op twee gulden vijftig
cents                                                                                          fl.   2,50
--------------------------in drie vaste kastjes------------------
elf porceleine borden tien dito kop en schotels negen-
tien differente borden twee bekertjes twee trekpotten en zes
kommetjes een bokaaltje en drie zoutvaatjes een tinne mos-
taardpot dito peperbos een kleine mostertpot een koper keteltje
een ijzer potje en een koffijmolen een blik keteltje melkkan en
twee trommeltjes en een weinig aardewerk tot dagelijks gebruik
te zamen op vier gulden                                                            fl.   4,=
-----------------------in een vaste bedstede---------------------
een bed peeluw een kussen een wolle en een katoene deken
twee lakens een kussensloop en een paardendek op tien
guldens                                                                                     fl.  10,=
------------------------in een andere bedstede------------------
een bed, twee peeluws twee kussens een wolle en tweeka-
toene dekens twee lakens en twee kussenslopen op twaalf
guldens                                                                                      fl.  12,=
een tafeltje en vier oude stoelen op vijf en twintig cents          fl.   0,25
-------------------in het ruim van de molen---------------------
een hangkastje op een gulden vijftig                                        fl.   1,50
--------------------------------daarin-----------------------------
twee mansrokken, vest een dito, een buisje drie broeken
een dito, een jas twee oude broeken een borstrol een kiel
vier paar kousen een paar schoenen en een paar laarsen
op twintig gulden                                                                     fl.  20,=
een gebreide doek een wol hembdje een vroue broek een
geele baaije rok een hoedje op een gulden                              fl.   1,=
een ledig kastje een lamp een ijzer potje een tafeltje en eenig
aardewerk op vijftig cents                                                       fl.   0,50
------------------boeren gereedschap--------------------------
twee zoutkistjes acht weivaatjes een karn twee kaassob-
ben en schamels twee stremselvaatjes drie boterteinen vier
emmers twee jakken twee makers en twwe en vijftig zetters
vijf vorken en drie harken en eenig rommeling te zamen
op 10 guldens                                                                          fl.  10,=
----------------------vee- en veldvruchten---------------------
--------------------------op de borden--------------------------
acht en twintig kleine kaasjes en in zout negen en veer-
tig stuks dito te zamen op 30 gulden                                      fl.  30,=
op de werf twee stuiren hooi op 50 gulden                            fl.  50,=
in het koehuisje niets aanwezig
op de werf en in de landerijen bij de gemeenschap in huur en
gebruik
een boerenwagen een kussen en haam hoofdstel en lijdsels
op veertig guldens                                                                  fl.  40,=
zes kalfkoeijen van verschillend haar en jaren te zamen
op zeshonderd gulden                                                             fl.600,=
drie hokkelingen op vijftig guldens                                       fl.  50,=
twee kuikalveren op drie gulden                                            fl.   3,=
zes schapen en vier lammeren op tachtig gulden                   fl.  80,=
30 eenden en twee woerden op acht gulden                           fl.    8.=
-----------goud en zilverwerk alles kleine keur----------------
een gouden voornaald twee dito zijnaalden twee kapspel-
den twee oorhangers een vingerring en twee oorrongetjes
te zamen wegende een en dertig wigtjes is een gulden dertig cents
het wigtje en dus veertig guldens dertig cents                        fl.  40,30
twee gouden kaperhaakjes wegende twee wigtjes is als voren en dus
twee guldens zestig cents                                                       fl.   2,60
een zilveren hoofdbeugel een horlogeketting met twee chachetten
en een sleutel drie lepeltjes en twaalf hembdroks knopen
te zamen wegende een honderd zeven en negentig wigtjes
a zeven cents het wigtje en dus dertien gulden negen en
zeventig cents                                                                         fl.  13,79
een gouden boot met zwarte steen op drie gulden                  fl.   3,=
drie kerkboekjes met vier zilveren slootjes op twee guldens  fl.   2,=
een zilveren horlogie op zes gulden                                        fl.   6,=
een mesje in scheedje, een pijpuithaalder met zilver gemon-
teerd op een gulden                                                                 fl.   1,=
een streng bloedkoralen met twee gouden stiftjes
op tien gulden                                                                          fl.  10,=
in contante penningen in verschillende muntspeciën de som-
ma van dertig gulden vijf en zeventig                                     fl.  30,75
makende een totaal van een duizend een honderd twee en      ========
zestig guldens negen en zestig cents                                       fl.1162,69
----------------------in-en uitschulden------------------------
de declarante verklaart dat de gemeenschap geen vorderingen
heeft voorts dat zij de op overlijden aanwezige contanten heeft
gebezigd tot het voldoen der kosten van begraving en dat als nu nog be-
staat de volgende schulden als
aan den medicinale doctor Frederik Johannes Onnente Purmerend voor
gedane visites dertien gulden vijftig cents                                      fl.  13,50
aan den apotheker Pieter Makkes aldaar voor medicijnen
30 guldentwaalf en een halve cent                                                  fl.  30,12½
aan den chirurgijn Pieter van Rooijen thans te Oosthuisen
voor visites en medicijnen per resto vijf gulden tien cent               fl.   5,10
aan Engel Boer smid in de Wijde Wormer voor materialen
en arbeidsloon achttien gulden zeventig cents                                fl.  18,70
aan Jan Spellekom te Zaandam voor geleverde garst en
grutterswaren achttien gulden vijf en vijftig cents                           fl.  18,55
aan Jan Muller timmerman te Purmerend voor arbeidsloon
vijf gulden en vijf en dertig cents
                                                     fl.   5,35
aan Jan Mobron schilder te Ilpendam voor geleende gelden
de somma van vijf en twintig gulden                                                fl.  25,=
tterwijl van de verdere nog onbekende schulden als rijks
en p;aatselijke belastingen en verder e huisselijke schulden
en de verschuldigde huur sinds kersttijd van het afgelopen jaar
voor de in gebruik zijnde landerijen alhier wordt melding
gemaalt voor                                                                                      memorij
--------------------titels en papieren--------------------------
Afschrift testament van den overleden Dirk Tang op den vijfde
januarij dezes jaars voor den ondergetekenden notaris en getuige
in de Wijdewormer verleden en behoorlijk geregistreerd waarbij
door den zelven zijn gemelde weduwe de eerste declarante tot zijn er-
gename en het beschikbaar gedeelte zijner nalatenschap is gesteld en
tot voogd benoemd over de minderjarige kinderen uit zijn eerder huwelijk
de mede comparant Johannes Jodocus Heudikhuisen welk
stuk door ons notaris is gecoteers en geparapheerd
De gemelde voogd Johannes Joducus Heudikhuisen verklaart
geene vorderingen ten laste van zijne pupillen te hebben.
En nadat alzoo al de vermeldevoorwerpen in deze inventaris
waren omschhreven verklaarde de voornoemde Marijtje Houtman
weduwe van de overleden Dirk Tang dat er geene meerdere
ten sterfhuize voorhanden waren en heeft en heeft de gemelde weduwe en
rendante voorts in handen van  mij notaris in tegenwoordigheid van
de getuige en partijen de eed afgelegd dat zij niets heeft
verduisterd nog gezien heeft , noch weet dat iets verduisterd is
hebbende dezelfde rendante zich bij voortduring met de bewaring
dier goederen belast, belovender dezelve ten allen tijde te zullen
opleveren gevordert aan die geene die daartoe regt zullen
hebben gelijk zulks behoort, met onderwerping als naar regten
Na alzoo gevaceteerd te hebben, tot des middags ten vier uren
hebben wij dezen inventaris gesloten.
aldus gedaan ten sterfhuize voornoemd in tegenwoordigheid
van Johannes Cornelis van der Wolff Courrech notaris klerk
wonende te Purmerende en Jacob Vink watermolenaar wonende
in de Wijde Wormer als ten deze verzochte getuigen en hebben
de partijen met uitzondering van de comparante Marijtje
Houtman die verklaarde niet te schrijven of hare naam te teekenen
als zulks nimmer geleerd hebbende den deskundige en de
getuigen zijnde allen aan mij notaris bekend en mij notaris
deze na gedane voorlezing onderteekend en is deze gebleven en
het beze? Van mij notaris

Was getekend, Maartje Tang, J. Heudikhuisen, Jan de Jong, Arie Konijn, J.C. van der Wolff Courrech, Jacob Vink en J. Eijken
Het gezin van Johannes Jodocus Heudikhuisen met de inwonende kinderen Tang en Stam


(57.147)

zondag 4 juni 2017

Ameland

Parenteel van Meijndert

Bestand          :  C:\PG30\NL\DATA\AMELAND
Datum            :  04-06-2017
Selectie          :  'Personen in parenteel van Meijndert  [17]'
Sortering        :  Per tak

I.1            Meijndert.
Kinderen:
1.             Esther MEIJNDERTS (zie II.2 op blz. ).
2.             Itie MEIJNDERTS (zie II.4 op blz. ).

II.2          Esther MEIJNDERTS, geboren te Nes Ameland.
Gehuwd met Gerbrandus METZ, geboren te Nes Ameland.
Uit dit huwelijk:
1.             Joannes METZ, gedoopt (RK) op 11‑03‑1697 te Nes (getuige(n): Truy Metz).
2.             Catharina METZ, gedoopt (RK) op 19‑12‑1698 te Nes (getuige(n): Henke Meijnderts).
3.             Meijndert METZ (zie III.3 op blz. ).
4.             Doucke METZ, gedoopt (RK) op 16‑02‑1703 te Nes (getuige(n): Marijtje Pieters Formers).
5.             Catharina METZ, gedoopt (RK) op 28‑11‑1704 te Nes (getuige(n): Catharina Theodora Metz).
6.             Douwe METZ, gedoopt (RK) op 25‑10‑1706 te Nes (getuige(n): Ittie Meijnderts).
7.             Catharina METZ, gedoopt (RK) op 28‑05‑1708 te Nes (getuige(n): Catharina Dirckx).
8.             Dirck METZ (zie III.9 op blz. ).
9.             Jacobus Ignatius METZ, gedoopt (RK) op 17‑06‑1713 te Nes (getuige(n): Margaretha Anna Hendrickx).

III.3         Meijndert METZ, gedoopt (RK) op 04‑07‑1701 te Nes (getuige(n): Henke Meijnderts), overleden op 14‑11‑1751 te Nes op 50-jarige leeftijd, bediend op de 13e.
Gehuwd met Doycke CLAESES, overleden op 05‑04‑1741 te Nes, dochter van Claas.
Uit dit huwelijk:
1.             Nicolaas METZ, gedoopt (RK) op 09‑03‑1724 te Nes (getuige(n): Fok Claeses).
2.             Catharina METZ, gedoopt (RK) op 07‑03‑1737 te Nes (getuige(n): Esther Meijnderts).
3.             Gerbrand METZ, gedoopt (RK) op 08‑05‑1739 te Nes (getuige(n): Saep Claeses).
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 09‑11‑1761 te Nes (RK) met Zytske GERRITS.

III.9         Dirck METZ, gedoopt (RK) op 05‑01‑1712 te Nes (getuige(n): Trijntje Dirckx).
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 07‑12‑1737 te Nes (RK) met Jannetje (Janke) HENDRICKX.
Uit dit huwelijk:
1.             Gerbrandus METZ, gedoopt (RK) op 18‑10‑1737 te Nes (getuige(n): Haick Tjerks).
2.             Henricus METZ, gedoopt (RK) op 03‑06‑1739 te Nes (getuige(n): Ide Piters).
3.             Esther METZ, gedoopt (RK) op 27‑12‑1740 te Nes (getuige(n): Ide Piters).
4.             Joannes METZ, gedoopt (RK) op 05‑10‑1743 te Nes (getuige(n): Ide Piters).
5.             Meijndert METZ, gedoopt (RK) op 07‑06‑1744 te Nes (getuige(n): Yke Hemmes).
6.             Hans METZ, gedoopt (RK) op 09‑12‑1745 te Nes (getuige(n): Ike Pieters).
7.             Anna METZ, gedoopt (RK) op 05‑04‑1748 te Nes (getuige(n): Antje Simons).

II.4          Itie MEIJNDERTS.
Gehuwd met Teun DOUWES.
Uit dit huwelijk:
1.             Aaltie TEUNIS, gedoopt (RK) op 05‑05‑1717 te Nes (getuige(n): Esther meijnderts).


‘’


Parenteel van Claas

Bestand          :  C:\PG30\NL\DATA\AMELAND
Datum            :  04-06-2017
Selectie          :  'Personen in parenteel van Claas  [21]'
Sortering        :  Per tak

I.1            Claas.
Kinderen:
1.             Doycke CLAESES (zie II.2 op blz. ).
2.             Saap CLAESENS (zie II.4 op blz. ).

II.2          Doycke CLAESES, overleden op 05‑04‑1741 te Nes.
Gehuwd met Meijndert METZ, gedoopt (RK) op 04‑07‑1701 te Nes (getuige(n): Henke Meijnderts), overleden op 14‑11‑1751 te Nes op 50-jarige leeftijd, bediend op de 13e, zoon van Gerbrandus METZ en Esther MEIJNDERTS.
Uit dit huwelijk:
1.             Nicolaas METZ, gedoopt (RK) op 09‑03‑1724 te Nes (getuige(n): Fok Claeses).
2.             Catharina METZ, gedoopt (RK) op 07‑03‑1737 te Nes (getuige(n): Esther Meijnderts).
3.             Gerbrand METZ, gedoopt (RK) op 08‑05‑1739 te Nes (getuige(n): Saep Claeses).
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 09‑11‑1761 te Nes (RK) met Zytske GERRITS.

II.4          Saap CLAESENS.
Gehuwd voor de kerk op 06‑11‑1718 te Nes (RK) met Cornelis WIGGERS.
Uit dit huwelijk:
1.             Engeltie WIGGERS, gedoopt (RK) op 10‑07‑1712 te Nes (getuige(n): Sieuw Claeses).
2.             Engeltie WIGGERS, gedoopt (RK) op 02‑08‑1719 te Nes (getuige(n): Fock Claeses).
3.             Nicolaas WIGGERS, gedoopt (RK) op 16‑02‑1724 te Nes (getuige(n): Dorothea Claassens).