dinsdag 31 januari 2017

Ingewikkelde akte

Er worden soms aktes opgesteld waarbij je denkt, dit kan toch simpeler. Neem nu de volgende akte in het geboorte register van het jaar 1865 van de gemeente Avenhorn. Ik zal hem letterlijk overnemen waarbij je de doorgehaalde woorden dus niet moet lezen.

Heden den Heden den eenendertigsten Augustus achttienhonderd 
Achttienhonderd  vijfenzstig, is door ons on is voor ons ondergetekende, Ambtenaar derge 
van den burgerlijke stand der gemeente teekende, ambtenaar van den burgelijken 
verschenen stand der gemeente Avenhorn, ingeschreven een bij missi van beroep ve van 
den Minister van Marine in dato negenen oud twintig Augustus jongst- jaren leden 
wonende te letter E, nummero 6, op heden ingekomen acte van geboorte luidende 
welke ons heeft verklaard dat als volgt  
Op den Koninklijk consulaat der Nederlanden voor Zweedens oost- en Zuidkust
des Stockholm den 16 Augustus 1865 ten copie extract uit het jour ure naal gehouden aan
in het huis staande boord van het Nederlandsch te Koog aan de Zaan te hui be-
is geboren een kind van het hoorende Schoonerschip geslacht, uit Maria Cornelia, op 
desselfs reize van Buenoo Aijres naar Stockholm vanaf van beroep 14 April
1865 tot 26 Julij 1865 waarop eene wonende verlossing heeft plaats gevonden, ge-
volgd door het overlijden der moeder luidende de geboorte acte daarin geschre-
welk kind zal genaamd worden ven als volgt:copie Acte van geboorte
Op Maandag den negenen 20ste Meij 1800 vijfenzestig des middags ten twaalf
Zijnde eze inschrijving gedaan op aangifte van ure compareerden voo mij Adrianus
Van Welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Dirk Brinkerink
schipper aan boord van het Nederlandsch te Koog aan de Zaan van beroep te huis
behoorend Schoonerschip Maria oud Cornelia, de personen van Doeke Doekes
jaren, wonende te  Roos oud eenenveertig jaren geomicilieerd te Terschelling
en van Sturrman, Jacobus den Breems oud vijfen 30 jaren gedo-
van beroep micilieerd te Vlaardingen ma- oud troos en Gaamve Gaamve
jaren, wonende te Spanjer oud vijfentwintig jaren gedomicilieerd te Terschelling
en is deze akte na voorlezing door ons mede matroos op genoemd schip welke met mij ver-
klaarde, dat heden morgen ten drie ure na middernacht aan boord van genoemd
schip (was geteekend) zeilende op 24 graden Noor De ambtenaar voornoemd der breedte en
39 1/2 graad lengte west van Greenwich (was geteekend) bevallen is van een kind
van het mannelijk geslacht zullende genoemd worden Adrianus Douwe
Mejuffrouw Trijntje Brinkerink geboren Faber zonder beroep voornoemd 
gedomicilieerd ter Avenhorn.

Dit was geschreven in de ruimte van de onderste akte op et blad, hierna gaat het dus verder op de volgende bladzijde in het bovenste gedeelte waar eigenlijk dus een nieuwe geboorte ingeschreven hoort te worden. Weer met de woorden doorgehaald die gedrukt staan 


Heden den van al het welk te krachtens art. 35 Burg.Wetb. deze acte heb op
Achttienhonderd gemaakt en in tegenwoordigheid is voor ons ondergeteekende ambtenaar van ge-
van den burgerlijke stand der gemeente noemde Comparanten en getuigen en na gedane voor-
verschenen lezing met hen heb geteekend, A,D, Brinkerink schipper van beroepD.D.Roos
stuurman J den Breems matroos G.oud G. Spanjer matros jaren
wonende te Behafs legaliserung der eigenhandigen handzeichnungen, sowahl
welke ons heeft verklaard dat des schiffers A.D.Brinkerink als den zeugen D.D. Roos
op den J den Breems G.G. Spanjer die alle den sachverhalt vor mir nem-
des lich ernent als wahr ten bekraftigten koninkl. ure Niederlanisches consul-
in het huis staande lat zu Stockholm den 16 augustuti 1865 L.S.C.H. Becker consul
is geboren een kind van het Fur die richtige copie geslacht uit Stockholm 17 aug. 1865
(geteekend) C.H.Becker consul, Gezien voor lega;isatie der van beroep handtee-
kening van den Heer Becker wonendehierboven omschreven 's Gravenhage
den 26 Augustus 1865 voor den Minister van Buitenlansche Zaken
welk kind genamd zal worden De Secretaris Generaal (geteekend) A. Uijttenhooven
Gezien voor legalisatie der handtekening van den Heer A. Uijtten-
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van hooven Secretaris Generaal bij het Depar
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van tement van Buiten
landsche Zaken 's Gravenhage den 29 Augustus 1865 van beroep voor
den Minister van Marine oud de Secretaris Generaal (geteekend)
jaren, wonende te M. Clercq
en van Zijnde deze inschrijving geschied ter voldoening aan artikel 37 van
van beroep het Burgerlijk Wetboek  oud
jaren, wonende te  de Ambtenaar voornoemd
en is deze akte na voorlezing door ons (was geteekend) P, C. Spaans

Het zelfde verhaal staat ook in het overlijdensboek van de burgerlijke stand van Avenhorn
De ambtenaar mocht het dus twee keer overschrijven. Behalve dat in die akte het overlijden van de moeder word beschreven.


I.1            Adrianus Jacobus BRINKERINK, onderwijzer.
Gehuwd met Geesje ALDERS.
Uit dit huwelijk:
1.             Adrianus Dirk BRINKERINK (zie II.1 op blz. ).

II.1          Adrianus Dirk BRINKERINK, zeevarende, rijks havenmeester te Vlissingen, geboren circa 1827.
Gehuwd op 22‑11‑1856 te Obdam met Trijntje FABER, geboren circa 1830 te Obdam, overleden op 04‑06‑1865, dochter van Douwe Jansz FABER, predikant, en Ietske HEIJES.
Uit dit huwelijk:
1.             Dirk Adrianus BRINKERINK, predikant, geboren op 26‑02‑1850 te Obdam.
2.             Adrianus Douwe BRINKERINK, geboren op 20‑05‑1865, aan boord van een schip, overleden op 09‑08‑1865 te Avenhorn, 81 dagen oud.                                                     
1857


1861
                                    

woensdag 4 januari 2017

Mijn betovergrootvader en betovergrootmoeder

Mijn betovergrootmoeder was Alida (Aaltje) Buijs geboren en R.K. gedoopt in Edam op 1-5-1791 maar ze was geboren in Volendam als dochter van Theodorus (Dirk) Jacobse Buijs en Huibertje Claas Plat, Zij was van de 8 kinderen die mijn oudouders Dirk en Huibertje kregen het 5e kind.
Als Aaltje 21 jaar is krijgt zij haar 1e kind genaamd Christina Schessen waarvan zij zegt, dat  Christiaan Schessen een bloemist uit Haarlem, de vader was. Deze Christiaan ben ik nog nergens tegengekomen. Dit meisje Christina is geboren en gedoopt op  23-01-1813. Dan ontmoet Aaltje de Edammer Arnoldus van Dijk een 21 jarige groenteverkoper uit Edam met wie zij op 29-04-1813 trouwt, 4 maanden later overlijdt haar dochtertje Christina. Met Arnoldus krijgt ze geen kinderen.


Als groenteverkoper verdient Arnoldus waarschijnlijk niet de kost want Aaltje gaat als werkster naar Amsterdam. Rond de jaren 1817/1820 is ze waarschijnlijk weinig of helemaal niet naar huis geweest want op 02-03-1818 krijgt ze een zoon die ze inlaat schrijven als Jacob Cornelis Buis en 6 dagen later legt ze dit kind te vondeling met een briefje waarop zijn naam en geboortedatum staan. Ze kon waarschijnlijk niet thuis komen met een kind als ze al een jaar niet in Edam is geweest. Twee jaar later krijgt zij weer een kind nu een dochtertje Gerarda Buis geboren op 18-11-1820. Dit keer legt ze het niet te vondeling. Maar vertelt niets tegen haar man in Edam want ze geeft het de achternaam Buijs en niet van Dijk. In augustus overlijdt haar man Arnoldus in Edam, Ze is wel naar huis gegaan toen hij overleed voor de begrafenis en voor de dingen in huis die ze kon gebruiken. Een jaar later overlijdt dochtertje Gerarda op 16-12-1822 in Amsterdam. 
Ik weet niet wanneer zij mijn betovergrootvader heeft ontmoet en of die twee kinderen Buis van hem waren, Wel weet ik dat op  25-06-1823 weer dochtertje wordt geboren dit keer met de naam Geertruida Smit ingeschreven in de burgerlijke stand als dochter van Antonie Joseph Smit en Alida Buis, deze dochter wordt 28 jaar en overlijdt ongehuwd. In 1825 wordt mijn overgrootvader Willem geboren 26-06-1825. Als zoon van Antonie en Alida. In 1832 wordt nog een kind geboren dat de achternaam Smit krijgt, Hendricus Wilhelm die 1,5 jaar later overlijdt Als Willem 12 jaar is overlijdt zijn vader. Zijn vader word aangegeven door een zoon Egbert, waarvan ik tot dan nog niet had gehoord. Wat blijkt, Antonie geboren in Breda, is met zijn ouders in Edam beland en daar getrouwd met Maretje Pothoven (1785-1855) met Maretje heeft hij 7 kinderen gekregen, Willem 1808-1808, Harmanus 1809, Egbert 1810, Francina 1812, Wijnanda 1814, Maretje 1818 en Antoni Joseph 1820 bij dit laatste kind was Antoni niet aanwezig en dit kind is daarom ook aangegeven door de vroedvrouw. Waarschijnlijk was hij meer in Amsterdam dan in Edam. 

Vermelding van het Binnengasthuis waar mijn over-overgrootmoeder een paar dagen heeft gelegen

Een gedeelte van het formulier waarop de vondeling vermeld met met de tekst van het briefje dat erbij was. 

De inschrijving van het vondelingetje in Veenhuizen bij de kinderkolonie in 1828 als 6 jarige.