maandag 1 december 2014

je bestaan bewijzen

Catharina Roua wil gaan trouwen maar ze heeft geen geboortebewijs en weet ook niet war ze is geboren, Haar ouders zijn Zwitsers die in het leger zaten. Ergens werd er vermeld dat Catharina van Bergen op Zoom kwam. Ik heb daar bij de Waalse, Katholieken  en de Luterse doopboeken gekeken maar niets gevonden. Haar broer heb ik tot nu toe helemaal nog niet gevonden. Wel haar zuster Elisabeth beide meisjes trouwen in Amerongen.

Op heeden den zeven en  twingste
Januarij, agtien hondert en dertien, zijn
Voor ons vrede regter, van het Canton
Van Arnhem, Departement van den
Bovenijssel, gecompareerd
1e Christiaan Hari, oud 60 jaaren, ge-
booren en wonende te Arnhem
2e Margaretha Peters, huisvrouw van
Franciscus Snoek, oud 53 jaar ge-
boren te Arnhem
Getuigen verklaaren, dat bij hun
zeer wel bekend is, Catharina Roua
Dat zij en haar zuster en broeder,
In het jaar 1700 vier, of vijf en ne-
gentig, zonder ouders, binnen deeze
Stad zijn gekoomen, dat deze kin-
deren ook in het Arme weeshuis
Zijn opgenoomen, en aldaar op
Gebragt, dat zij..: van Catharina
Rouw, en zommiege der andere
kinderen, verscheide maalen hebben
hooren verhalen, dat hun vader in de
Campagne van 1794, aan de gevolge
van bevrorene beenen, bij transport,
van de Graaf na den Bosch, onder-
weg was gestorven, dat de moeder
bij de belegering van de Graaf, zoude
zijn dood geschooten, ofte wel aldaar’
Haare natuurlijke dood zoude zijn
Gestorven.
Waarvan wij dit declaranten hebben
opgemaakt, het geen de compa-
ranten met ons, en onzer tweede
Suppleant, als griffier fungeeren-
de hebben geteekend.

Get M.Peeters huisvrouw van francis-
cus Snoek, C. Hari  G van Hasselt
G Vlek fung griffier


de Campagne 1794 v d Oostenrijkse en Pruisische legers tegen Frankrijk

In 1794/1795 gingen de Fransen onder generaal Pichegru samen met het Bataafse Legioen onder generaal Daendels noordwaarts. 's-Hertogenbosch werd veroverd tegen eind 1794. Daendels riep zijn medeburgers in Gelderland en Overijssel te hulp. Die aarzelden. Ook Pichegru aarzelde. Het was een extreem strenge winter. De Hollandse waterlinie rond Amsterdam was een ijslinie geworden, waarover de Franse soldaten Utrecht konden bereiken en veroveren. Daendels kon door overreding Amsterdam aan zijn zijde krijgen. En dan begint een revolutie.
01. Louis ROUALouis was in dienst van het 
Zwitsers regiment. overleden rond 1794-1795, Zijn beide dochters en zoon worden dan opgenomen in het Arme Weeshuis te Arnhem.gehuwd met Christina ROUA.
Uit dit huwelijk:

   1. 
Elisabeth ROUA, geboren circa 1784, overleden op 13-05-1870 te Rhenen, ongeveer 10 jaar oud toen beide ouders waren overleden, en werd met haar zusje Catharina in het Armen Weeshuis te Arnhem opgenomen.
Gehuwd op 07-05-1807 te Overlangbroek met Gerrit BLANKESTIJN, 27 jaar oud, Voerman, geboren op 12-03-1780 te Amerongen, overleden op 01-12-1851 te Amerongen op 71-jarige leeftijd, zoon van Gerrit BLANKESTIJN, Tabaksplanter, en Hendrijntje van de BERG.
   2. 
Catharina ROUA, geboren circa 1790 te Bergen op Zoom? Overleden op 28-07-1859 te Amerongen.
Gehuwd op 10-02-1813 te Amerongen. Transcriptie huwelijksakte Stoffel van Viegen, pers. nr. 138 en Catharina Roua, pers. nr. 139
In het Jaar Een Duisend Agt Hondert en Dertien den Tienden dag van de Maand Februarij, zijn voor ons Maire Officier van den Burgerlijke Staat der Gemeente van Amerongen Canton Rhenen Departement van de Zuider Zee gecompareerd, Stoffel van Viegen Gebooren te Amerongen den Drie en Twintigsten dag van den Maand October Een Duisend Zeven Hondert Een en Negentig, Meerderjaarige Zoon van Saffrein van Viegen overleden en Gijsbertje Ketel woonende alhier, en Catharina Roua Meerderjaarige Dogter Dienstmaagd alhier haar ouders Zijn in dienst geweest van het Zwitsers Regiment aldaar beiden overleden en gemeld Catharina Roua in den Jaare 1794 of 1795 in het Arme Weeshuis te Arnhem opgenomen blijkens acte van Notoriteit alhier ingeleverd, welk ons verzogt hebben het door hun voorgenomen Huwelijk te voltrekken waar van de afkondigingen voor ons huis der Gemeente Zijn geschied namentlijk de eerste op de Tweede en deTweede op de derde Zondag der Maand Januarij Een Duisend Agt Hondert en dertien des voormiddags ten Elf uuren, geen verhindering tegen het gemelde Huwelijk ter onzer Kennis te zijnde gebragt hebben wij aan hun verzoek voldoende na voorlesing van de voorgemeld Stukken, alsmeede van het Zesde Hoofdstuk van het Burgerlijk Weboek, tot opschrift hebbende van het Huwelijk ieder der aanstaande Egtgnoten afgevraagd of zij malkander wederkerig tot Man en tot Vrouw wilde nemen waarop door elk derselve afzonderlijk een toestemmend antwoord gegeven Zijnde verklaare wij in Naam der wet dat Stoffel van Viegen en Catharina Roua door het Huwelijk verbonden Zijn van welk wij Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit van Viegen oud Twee en veertig Jaaren en Gijsbert van Viegen oud Veertig Jaaren beide Tabaksplanter Ooms van den Bruidegom en Gerrit Blankesteijn oud Drie en Dertig Jaaren Swager van de Bruid en Pieter Ketel oud Vijftig Jaaren beide Tabaksplanter onder deeze Gemeente.
Ondertekend door : Gerrit Blankestijn, Stoffel van Viegen, Gerrit van Viegen, Catharina Roua, Gijsbert van Viegen en Pieter Ketel
  met Stoffel van VIEGEN, 21 jaar oud, geboren op 01-01-1792 te Amerongen, zoon van Saffrein van VIEGEN en Gijsbertje KETEL.
  3  Zoon niet gevonden.