dinsdag 4 juni 2013

zomaar een doop inschrijving in Noordwijk


Gelezen in het doopboek van de Nederlands Hervormde kerk in Noordwijk. Ik kom dit helaas nooit tegen bij voorouders van mij.
26 januari 1749
Een kind gedoopt Kornelis.
vader: Thomas Kornelisz Onderwater
moeder: Aalt Jansdr Alderneering
getuige: de ouders zelve.
NB: Dit kind was ruim 3 weeken voor den doop in onecht en overspel uit boven gemelde ouders geboren, zijnde de vader Thomas Kornelis Onderwater een weduwnaar, en de moeder Aalt Jansdr Alderneering, die gehuwd was met eene soldaat, genoemt Jan van Leeuwen geboren van Leiderdorp, wist niet of deze haar echte man dien zij in meerder dan 2 jaren niet gezien hadde uit den dienst gedeserteerd, in den krijg gesneuvelt of zijnen natuurlijke doot gestorven, dan of hij in Frankrijk krijgsgevangen ware, noch waar hij in de werelt was, zodat zij hier van onkundig zijnde, met meergemelde Thomas Kornelisz Onderwater overspel bedreven, en dit kind hem gebaart hebbe, derwijl nu beide de ouderen van dit kind uit ouderen en voorouderen, die den Hervormden Godsdienst waren toe gedaan geweest geboren en zelven beiden in den Hervormden Christelijke kerke in hunne kintsheid door den Doop waren in gelijft geweest. Hoewel de moeder al vroeg tot den Paapsche Godsdienst afgetrokken zij geweest, dien zij tot noch toe geoefent hadde zo heeft de vader den predikant meer dan eens verzogt dit kind ook door den doop der Hervormde Christelijke Kerke te willen inlijven, ’t welk de predikant niet gweigert, maar van den beginne af aangenomen heeft en belooft te zullen doen, wanneer de vader niet alleen zelf met dit kind ten doop kwam, maar ook een lidmaat van eenen Vroomen en onbesproken wandel tot getuige met zich brengt, doch vermits de vader niemant daar toe heeft kunnen krijgen en zelfs geen ordentlijk persoon die geen lidmaat was, daar toe heeft kunnen bewegen, hebben niet alleen de vader maar ook de moeder met hem zich voor den kerkenraat gestelt en aan de predikant verzogt den doop an dit kind te willen bedienen, onder aanbiedinge met alleen van beiden over den doop van dit kind te zullen staan en zich een ernstige bestraffinge te laten welgevallen, maar ook onder de plechtige beloften van de moeder, dat zij voortaan den godsdienst niet meer in de Paapsche maar in de Gereformeerde Kerke zou bijwoonen, en onder verbintenisse van beide de ouderen van dit kind, dat zij voortaan niet langer in ontucht zouden samen leven maar in eerbaarheit en dit kind in den Christelijke Godsdienst opbrengen waar op de predikant met goetvinden van den kerkenraat, dit kind van zijne overspelige ouderen zelve ten heilige doop aangeboden na dese ouders voor het aangesichte des gemeente wel ernstig bestraft had gelijk vermaant en hunnen gedane belofte hun herinnert te hebben gedoopt heeft op den 26 januai 1749
NB: dit kind is gestorven den 26 augustus 1749 dit boven gemelde paar vervolgens tegen hunne gedane belofte te zamen noch in ontucht levende heeft meergemelde Aalt Jansdr Aldeneering die tot noch toe geen bewijs van het overlijden van haren echten man Jan van Leeuwen hadde konnen inbrengen en daarom met voorschreven Thomas Kornelisz Onderwater niet hadde konnen getrouwt worden op den 11 juni 1750 werderom een doot kint ter wereld gebragt waar van deselve Thomas Kornelisz Onderwater aan den predikant bekent heeft de vader daar van was
.
Aaltje was gedoopt op 11-12-1718 Noordwijk met als ouders Jan Dircksz en Arentje Cornelis. Zij trouwde Jan van Leeuwen op 09-08-1745 Alkemade. Aalt trouwde uiteindelijk toch nog met de weduwnaar Thomas Onderwater in 1763 en kreeg nog 4 kinderen bij hem buiten de jong overleden Kornelis en het dood geboren kind kregen zij nog Cornelia 1751, Arend 1752, Cornelis 1755 en Dirk 1763. Aaltje en Thomas overleden in 1771.