dinsdag 21 januari 2014

Het overlijden van de visser Pieter Kaars uit Marken


Ik kwam een overlijden tegen in het overlijdensboek van Marken. Akte nummer 19 vermeldt het volgende.
Heden den negenden october achttienhonderd zeven en tachtig, zijn voor ons ondergetekende, ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente Marken verschenen Ariaan Kaars van beroep visscher oud zeven en zestig jaren, wonende te Marken, vader van de na te noemen overledene en Pieter Kaars van beroep visscher oud vijf en vijftig jaren, wonende te Marken, bekende van de overledene, welk ons hebben verklaard, dat op den zevenden dezer den voormiddags ten tien ure aan boord van het loggerschip, Semaphore IV, op de Noordzee in den ouderdom van acht en dertig jaren is overleden Pieter Kaars van beroep visscher geboren te Marken en wonende aldaar, Zoon van den eersten comparant en van Maritje de Jong, buiten beroep, echtelieden, wonende alhier.
Dan word ik nieuwsgierig en ga kijken in de oude kranten en vond het volgende verhaal over de dood van Pieter Kaars.
De Gooi- en Eemlander bericht op 15-10-1887
"uit Marken schrijft men ons van 11 oct. Gisteren werd hier het lijk aan gebracht van schipper P.Kaars, kapitein van den haringlogger Semaphor IV. Op den thuisreis zeilende verloor het schip zijne netten, waarom de boot uitgezet werd om die weder terug te vinden. Bij het weder ophalen van de boot, werd deze, eenige voeten boven de verschansing van den logger hangende, door een hooge golfslag uit de touwen geslagen en met geweldige kracht op het dek neer geslingerd. De kapitein ontving den kant van de boot zoo hevig tegen zijn lichaam, dat hem de borstkast verbrijzeld werd, waarop natuurlijk oogenblikkelijk de dood volgde. De bemanning stond verslagen, kon het anders? Hun wakkere kapitein werd in den vollen bloei zijns levens, midden in zijne bevelen, vlak voor den vaderlandsche kust plotseling gedood. Had de stortzee de boot naar de tegenovergestelde zijde geslagen, dan hadden zes hunner het lot van den schipper gedeeld. Men was reeds zoo ver op de terugreis, dat men de volgende avond de haven van IJmuiden bereikte. Door de zorgen van de bemanning werd het lijk direcht naar Amsterdam vervoerd, vanwaar het door familie naar Marken werd gehaald. Twee broeders van den overledene, die beiden op zee getuigen waren van het onheil en daarom op de Semaphore waren overgestapt, lieten het lijk te Amsterdam kisten. Heden wordt het op de begraafplaats van ons eiland ter aarde besteld; wel brult de zee en giert de wind en klettert de regen, maar aan de lange schare, die de baar volgt, zou men het niet kunnen merken, dat de storm zoo buldert. Niet alleen de familie, maar ook tal van vrienden, ja, bijna alle bewoners van het eiland bewezen den geachten doode de laatste eer, en het meest indrukwekkende, van den langen stoet, was wel, dat de volle bemanning van de Semaphore IV om de groeve stond van haren schipper, die nu rust te midden der zijnen en Goddank niet aan de golven behoefde prijsgegeven te worden, hetgeen wel gebeurd moest zijn als zij niet zoo nabij de hollandsche kust hun meester hadden zien omkomen. Hij stierf door en op de golven, doch gelukkig niet in de golven."
Pieter Kaars was geboren op 26 september 1849 te Marken en overleed op de Noordzee 7 october 1887.