dinsdag 13 september 2011

Drenkelingen van een omgeslagen schuitje op het IJ

Het was op 13 september 1822 19 graden winderig en bewolkt

Den Dertiende dag der maand September van het Jaar Achttien
honderd twee en twintig Namiddags om Acht Uure.
Acte van Overlijden van Antonie Wiebrink, welke volgens beko-
mene in formatie van Dirk Broens van beroep Smit woonende te
Amsterdam, aan de ondergetekende Ambtenaar van de Burgerlijke
stand dezer Gemeente op den negende dezer maand September gedaan
op den Zesde dezer maand September, des middags Twaalf uuren
in het IJ van Schellingwoude, door het omslaan van een Schuitje is over
boord geraakt en verdronken Zijnde dezelve overledene volgens ge-
dane opgave, Oud Vijftien Jaren geboren en woonende te Amsterdam
zonder beroep, ongehuwd, Zoon van Johan Wiebrink en van Anna
Catharina Elisabeth Wolters wonende te Amsterdam, Op den ver-
klaring van Johannes Kool oud Negen en Vijftig Jaren van beroep
metselaar woonende te Durgerdam en van Teunis van Veen oud
Vier en Twintig Jaren arbeider woonende te Durgerdam, welke laatst
vermelde verklaarde op den Twaalfde September dezes Jaars des morgens
om Vijf Uuren in het IJ tegen de dijk tusschen Durgerdam en Schelling-
Woude gevonden te hebben een lijk het welk door dezelve is aange-
bragt te Durgerdam, het welk bij visitatie ten overstaan van de
ondergetekende Ambtenaar van de burgerlijke stand gedaan uit de kle-
deren bij het zelve aangebragt lijk, gebleken dat hetzelve was het
lijk van de gemelde Antonie Wiebrink. Na mijne voorleezing gete
kend door de gemelde getuige bevestigd in gevolgen de wet door ondergete-
kende Claas Jongh Visscher Ambtenaar van den burgerlijke stand der Gemeente
van Ransdorp, Durgerdam en Holysloot

Den Dertiende dag der maand September van het Jaar Achttien
honderd twee en twintig Namiddags om Acht Uure.
Acte van Overlijden van Jan Georg Joseph Burrichter, welke volgens
bekomene in formatie van Dirk Broens van beroep Smit woonende te
Amsterdam, aan de ondergetekende Ambtenaar van de Burge-
lijke stand dezer Gemeente op den negende dezer maand
September gedaan op den Zesde dezer maand September, des middags
Twaalf uuren in het IJ van Schellingwoude, door het omslaan
van een Schuitje is overboord geraakt en verdronken
Zijnde dezelve overledene volgens bekomende opgave, Oud Zes en Dertig
Jaren geboren te Mulbergen en woonende te Amsterdam van
beroep Tapper, gehuwd met Elisabeth Catharina Joanna Bosken,
Zoon van wijlen Joseph Burrichter en van wijlen Margaretha Mul-
ler, Op den verklaring van Johannes Kool oud Negen en Vijftig
Jaren van beroep metselaar woonende te Durgerdam en van
Steeven van den Berg oud Een en Vijftig Jaren Veldwagter deser
Gemeente, woonende te Durgerdam, welke verklaarde Hein
Schilder van beroep visscher wonende te Durgerdam hun getuigd
had dat hij op den Twaalfde September dezes Jaars des morgens
om Zeven Uuren in het IJ tusschen Durgerdam en Schellingwoude
had gevonden een lijk het welk te Durgerdam aan gebragt zijnde
bij de visitatie van hetzelve ten overstaan van de ondergetekende
Ambtenaar van de burgelijke stand gedaan was gebleken te zijn
het lijk van de gemelde Jan Georg Joseph Burrichter. Na mijne voor
leezing getekend door de gemelde getuige bevestigd in gevolgen de wet door ondergete-
kende Claas Jongh Visscher Ambtenaar van den burgelijke stand der Gemeente
van Ransdorp, Durgerdam en Holysloot.

Den Dertiende dag der maand September van het Jaar Acht
tienhonderd twee en twintig Namiddags om Acht Uure.
Acte van Overlijden van Antonie Boerighter, welke volgens bekomene
informatie van Dirk Broens van beroep Smit woonende te Amsterdam,
aan de ondergetekende Ambtenaar van de Burgerlijke stand dezer
Gemeente op den negende dezer maand September gedaan op den
Zesde dezer maand September, des middags Twaalf uuren in
het IJ voor Schellingwoude, door het omslaan van een Schuitje, is
overboord geraakt en verdronken Zijnde dezelve overledene vol-
gens bekomende opgave, Oud Zeven en Vijftig Jaren geboren in de stad
Cloppenburg en woonende te Amsterdam van beroep Tapper, gehuwd
met Elisabeth Wolters, Zoon van wijlen Joan Berpan Burrigter
en van wijlen Maria Sophia Boekman, Op den verklaring van Jo-
hannes Kool oud Negen en Vijftig Jaren van beroep metselaar woonende
te Durgerdam en van Steeven van den Berg oud Een en Vijftig Jaren
Veldwagter deser Gemeente, woonende te Durgerdam, welke verklaarde
dat Hein Schilder van beroep visscher wonende te Volendam hun ge-
tuigd had dat hij op den Twaalfde September dezes Jaars des
voor middags om Elf Uuren in het IJ bij Muiden had vinde drij-
ven een lijk het welk hij te Durgerdam had aan gebragt en dat bij
de visitatie van hetzelve ten overstaan van de ondergetekende
Ambtenaar van de burgelijke stand gedaan was gebleken te zijn
het lijk van de gemelde Antonie Boerigter. Na mijne
voorleezing getekend door de gemelde getuige bevestigd in gevolgen het door ondergetekende Ambtenaar van den burgerlijke stand der Gemeente
van Ransdorp, Durgerdam en Holysloot.