zondag 8 maart 2009

2 x getrouwd in 2 maanden tijd, door ongeldige huwelijken.

Op de 9e mei 1895 treden Pieter Hink en Maartje Dubbeld in het huwelijk, en op de 15e mei 1895 doen Jan Weel en Maartje Groen dit ook. De huwelijken worden voltrokken door de ambtenaar van de Burgerlijke stand Jacob van Dam, die voor zijn benoeming kantoorklerk was bij de gemeente. Als kantoorklerk trad Jacob van Dam vaak op als getuige bij huwelijken.

Dan worden duidelijk de huwelijken ongeldig verklaard, want op 13 juni treden beide paren opnieuw in het huwelijk, nu niet met als ambtenaar van de Burgerlijke stand Jacob Dam
Volgens de kanttekening bij de eerste twee huwelijken staat bij geschreven, is Jacob Dam geen ambtenaar meer.
De kanttekening luidt:
Bij besluit van de Raad der gemeente Haringcarspel (pas na 1900 werd de officieele naam HarENKarspel) van den 11 Juli 1895 is ingetrokken zijn besluit van den 30 april bevorens, tot benoeming van Jacob Dam, beambte ter secretarie, tot ambtenaar van den Burgelijken Stand dier gemeente.

Maar ik vraag me af: als er een geldig raadsbesluit was, waardoor Jacob van Dam benoemd was ambtenaar van de Burgerlijke stand, dan waren die huwelijken toch gewoon geldig?
En zouden ze ook opnieuw kerkelijk ingezegend zijn?
Dat is ook een rare constructie, want kerkelijke huwelijken mogen niet worden ingezegend of bevestigd voor de wettelijke voltrekking.

De allergrootste vraag is natuurlijk, waarom is Jacob van Dam weer uit zijn functie ontheven?