vrijdag 21 september 2018

Gewoon een advertentie die je tegenkomt

Soms zie je iets wat je nieuwsgierig maakt..
Op zoek bij Delpher in de oude kranten kwam ik een advertentie tegen waar je je dan even in gaat verdiepen hoewel je er niets aan hebt maar wel een aardige onderbreking is in je zoekwerk. Zo ook met de advertentie geplaatst door Daniel Craanen. Daniel gaat in ondertrouw in Amsterdam met Helena Schrick (Schriek) op 20 juni 1800 en voor de wet op 15 juli 1800 in Naarden. Helena beviel in 1801 (zie hieronder de doopinschrijving) van een dochtertje en overleed slechts 5 dagen later aan zogverplaatsing.
*Heden namiddag, om 2 uuren, ontsliep, in de ouder-
dom van byn 28 jaaren, aan de dodelyke gevolgen eener onver-
wachte Zogverplaatsing, na eene verbintenis van ruim 9 maan-
den, myne dierbaare Echtgenoote, HELENA SCHRIEK, die
my op den 12 deezer Maand een DOCHTER had geschonken.
Haar Man en haar Kind verliezen alles op aarde; maar GOD,
wiens wysheid deeze tedere banden heeft verbrooken, zy door
my aangebeden, en door myne onderwerping verheerlykt! Zijn
Evangelie, het welk alleen de waare bron van troost in lyden,
en beproevingen opent, leere my de opgelegde taak, in zyne
kragt, en tot zyne eer volbrengen.
Dit Strekke tot kennisgeving van myn dieptreffend verlies aan
Naastbestaanden en Vrienden, van welker hartelyke deel nee-
ming ik my ten volle overtuigd houde
Amsterdam,
den 17 April, 1801. DANIEL CRAANE.


Aldus de advertentie in de krant.                  
   

Wie meer wil weten over Zogverplaatsing zoek dan even op google naar dit boek, mijn zoek term was gewoon zogverplaatsing.

De vrouw, uit een natuur-, ziekte- en geneeskundig oogpunt beschouwd, Volume 7

Door Dietrich Wilhelm Heinrich BuschDaniel ging op 18 november 1803 in ondertrouw met Geertrui van Bemmel beide waren toen woonachtig te Amersfoort waar ook het huwelijk werd voltrokken
De dochter uit het huwelijk met Helena, Helena Jacoba  bleef leven en trouwde toen zij 23 was met Jacobus Sappius Gravenstein kapitein infanterie zoon van Willem Karel Gravenstein en Anna Elisabeth Sappius. geboren ca 1787 Culembporg Jacobus was al weduwnaar van Henrietta Johanna Maria Hoijtema(overleden op 11 oktober 1820) .,  Helena Jacoba overleed een jaar na haar huwelijk in Naarden op 25 april 1824. Net als haar moeder was ze dus maar 1 jaar getrouwd maar wel jonger bij overlijden Jacobus trouwt voor de derde keer met Elisabeth Fischer in 1840.Inschrijving ondertrouw Daniel en Helena in Amsterdam


Inschrijving ondertrouw Daniel 2e huwelijk met Francisca Geertruijd van Bemmel                op 18 november 1803


Doopinschrijving van Helena Jacoba Craanen dochter van Daniel en Helena, doopgetuige is de zuster van Helena  die getrouwd is met de broer van Daniel. geboren 12 april 1801 gedoopt 6 mei 1801 in de Waalse hervormde kerk.


De inschrijving van Daniel Craanen en Geertruij van Bemmel in 1803 Amsterdam
Bijschrift toevoegen66.076

vrijdag 22 juni 2018

Augustina van Achtienhoven


Als vondeling zjnde kunnen ze je wel een klinkende naam geven maar dat wil niet zeggen dat je overlevings kansen groter zijn. Augustina wordt slechts 19 maanden oud. Ik hoop dat ze een beetje liefde en goede verzorging heeft gehad in die tijd dat ze leefde.

Op den 4 sept. is op het hier onder te vermelden verzoek in onze kerk alhier gedoopt een vondeling & is genoemd Augustina van Achtienhoven waar over het geregt van Achtienhoven tot wiens laste hetzelve is als getuige heeft gestaan en geantwoord.
Het versoek van genoemd geregt luijd aldus.
Schout en Geregte van Achtienhoevn verzoeken den predikant van Westbroek en Achtienhoevn de doop van een kind welk op den 30e aug. 1808 onder Achtienhoevn aan de Vecht is gevonden en 't zelve te noemen Augustina van Achtienhoven. 

  
De doop inschrijving in het doopboek van Westbroek.

21 februari 1810


64.666 

vrijdag 2 februari 2018

Kregen ze ooit een naam?
Jan Peetoom boerenknechten woonende bij veehouder Elias Groot in het buurtschap de Weed onder Venhuizen vond liggend op de dijk tussen vermeld buurtschap en de Weedehoek een lijk van een onbekend persoon van het mannelijk geslacht. Nadat de burgemeester veldwachter en de geneesheer erbij waren geroepen constansteerde ze dat er geen mishandeling had plaats gevonden. De man was gekleed in-
een zwarte bombazijne* buis
een molten onderbroek
een zwarte halsdoek
een blauw katoenen hemd
een bruin bombazuins* overhemd
geel lederen riem bruin engels leder het welk op de stenen bij het lijk gevonden is
zwarte kousen
draagband dat ------ aan gemeld vest waren uitgenede en dat mede bij het lijk gevonden waren
tabaksdoosje op de stenen gevonden waarvan  het deksel in de nabijheid op een andere plaats liggende
Dat overigings aan het lijk geen tekenen van mishandelingen zijn gevonden aldus de geneesheer die sektie verrichtte. De vermoedelijke leeftijd was ongeveer 30 jaar met een lengte van 1.70 meter
De datum van de vinding van het lijk was 22 april 1870,  in Venhuizen ingeschreven in het register van overledene.In het zelfde jaar 1870 maar dan op 3 december werd er weer een onbekend manspersoon gevonden op de zelfde dijk.

Gevonden een lijk van een onbekend manspersoon door de watermolenaar Jan Dral aan de dijk tussen de Weed en Oosterleek ligegende op de dijkstenen. De persoon was gekleed in:
een katoenen hemd
een witte onderbroek
een blauw baaijen hemdrok
twee paar zwarte kousen
een bruin bombazijne* kiel met lederen ondermouwen
een zwart bombazijne* bovenbroek
een blauwe halsdoek
een blauwe bevant** met rood en wit
in het ene oor van genoemd lijk bevond zivh een glad gouden ringetje
voorts geen kenmerkende tekenen.
Na sectie door de geneesheer verklaarde deze dat er geen tekenen van mishandelingaan het lijk zijn gevonden. De geschatte leeftijd was 18 jaar en ongeveer 1.50 meter lang

Nu kunnen we hopen dat aan de hand van de kleding de personen toch herkend werden en met een naam konden worden begraven. Helaas verteld het register dit niet.


Bombazijn is een sterke geweven textielstof. Oorspronkelijk had de stof een schering van zijde en een inslag van       kamgaren, die gesponnen werd uit lange wol (bombasijde). Later werd bombazijn vervaardigd met een katoenen schering en  linnen inslag. Deze bombazijn werd voor werkkleding en voor onderkleding gebruikt.  (wikipedia)
** Bevant -bouffante- dikke sjaal

zaterdag 27 januari 2018

Katharina wordt Pieter.

Dwalingen door artsen is van alle tijden. Zo ook deze geneesheer-docter in 1887 in Bovenkarspel
Tegenwoordig  zouden ze het gelijk ontdekken maar toen nog niet dus. En daarom werd het kind eerst Katharina en later officieel Pieter.

Op 7 novenber van het jaar 1887 geeft Dirk Visser schipper van beroep de geboorte aan van een dochter die op de 6e is geboren. Hij geeft het meisje de naam Katahrina, de moeder van het kind en de vrouw van Dirk is Catharina (Trijntje) Botman.
In de kantlijn van deze akte staat het volgende vermeld,
Bij beschikking van de Arrondissements rechtbank te Alkmaar in dato vierentwintig april achttienhonderd negenentachtig, het kind welk in nevenstaande akte is vermeld verklaard te zijn van het mannelijk geslacht en zal zijn genaamd Pieter.De vermelde beschikking is ingeschreven in het geboorte register van 1889 onder nr 20 Bovencarspel den 1 juni 1889. De ambtenaar van de burgerlije stand gete. D. Kooiman
In het register van 1889 vinden we onder akte 20 het volgende geschreven


Heden den eersten juni achttienhonderd negenentachtig is door ons ondergeteekende ambtenaar van den burgerlijke stand der gemeente Bovencarspel ingeschreven het volgende extract uit de minuten berustende ter Griffie der Arrondissement Rechtbank te Alkmaar.
Aan de Arrondissement Rechtbank te Alkmaar geeft met verschuldigd eerbied te kennen Dirk Visser bouwman en schipper wonende te Broekerhaven gemeente Bovencarspel dat blijkens hierbij overgelegd uittreksel uit de registers van den burgerlijke stand der Gemeente Bovencarspel, op den zesden november Achttienhonderd zevenentachtig uit zijn huisvrouw Catharina Botman is geboren een kind waaraan de naam Katharina is gegeven. Dat blijkens hierbij overgelegde verklaring van de geneesheer Docter H. Boers die bij de bevalling heeft geadsisteerd bij nader door hem ingesteld onderzoek is gebleken dat opgemelde kind is tweeslachtig, waarbij echter het mannelijk geslacht meer ontwikkeld is dan het vrouwelijke. Zijnde die verklaring geregistreerd als volgt.
Geregistreerd te Alkmaar den tweede october achttienhonderd achtentachtig deel zesenzeventig folio honderd vierenzeventig rectovat drie, een blad, geen renvooi. ontvangen voor recht een gulden twintig cents, De ontvanger geteekend Vroom.
Dat  het daarom wenselijk is dat de geboorteakte verbeterd en de voornaam van het kind in overeenstemming daarmede veranderd worde. Dat de vertooner aan dat kind den voornaam van Pieter wenscht te geven. Redenen waarom vertooner zich wendt tot deze Rechtbank met het eerbiedig verzoek dat het haar behage te bevelen de verbetering der geboorteakte van opgemeld kind, welke akte hierbij wordt overgelegd, wellke is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand Bovencarspel, in dier voege dat daarin plaats van “Katharina dochter van” worde gelezen “Pieter zoon van” en dientengevolge te gelasten dat op den kant der voormelde akte zowel in de registers welke in de archieven der Gemeente als in die welke ter Griffie der rechtbank berusten deze verbetering en verandering zullen worden aangeteekend met bepaling dat zoowel de ambtenaar van de burgerlijke stand der Gemeente Bovencarspel als de Griffier dezer Rechtbank tot het doen van die aanteekeningen gehouden zullen zijn uit krachte van de door de Rechtbank te geven beschikking hetwelk doende geteekend J. Gerdenier Procureur.
De Arrondissements Rechtbank te Alkmaar
Gezien voorenstaand request. Gezien een procesverbaal in dato vijfentwintig april achttienhonderd negenentachtig houdende het verhoor van de in request genoemde Docter H.Boers ter raadkamer dezer Rechtbank Gelet op de conclusie van de Heer Officier van Justitie concludeerende tot toewijzing van het gedaan verzoek. Overwegende dat blijkens het gemelde procesverbaal  door Docter H.Boers is verklaard dat bij het ten requeste bedoelde kind de beide testicula aanwezig zijn en de roedewortel voelbaar is zoodat het niet twijffelachtig is dat het mannelijk geslacht praedomieert, zal blijven praedomineren, Overwegende dat er thans geene bezwaren tegen de inwilliging aan het verzoek bestaan Gezien de artikelen zeventig en drieenzeventig alsmede achtenzestig en negenenzestig van het Burgerlijke wetboek beveelt de verbetering van de geboorteakte van requestrants op den zesde november achttienhonderd zevenentachtig te Bovencarspel geboren kind met machtiging tevens om in verband de voornaam van dat kind te veranderen, in dier voege dat in die akte zal worden vermeld dat het kind is van het mannelijk geslacht en zal genaamd worden Pieter. Gelast dat deze beschikking door den ambtenaar van den burgerlijke stand der gemeente Bovencarspel in de loopende registers zal worden ingeschreven en van de verbetering en verandering op den kant der akte zal worden melding gemaakt. Aldus gedaan den vijfentwintigste april achttienhonderd negenentachtig bij de Heeren Meesters    (enz.)    Geteekend door de president, rechters en griffier van de Rechtbank.
Waarbij Katharina dus van meisje een jongetje wordt. Pieter heb ik nergens meer terug kunnen vinden. Geen idee waar hij gebleven is of hij jong is overleden en of dat hij ouder dan 60 is geworden. Dit is nog niet na te gaan omdat die gegevens dan nog niet openbaar zijn.


Het gezin van Dirk Visser bestond uit de volgende personen.
Dirk Visser 1848-1884
Pietertje Visser 1834-1878
Outjer de Wit 1855 zoon van Pietertje uit haar eerder huwelijk
Marijtje de Wit 1857-1857 dochter van Pietertje uit haar eerder huwelijk
Dirk de Wit  1859 zoon van Pietertje uit haar eerder huwelijk
Marijtje de Wit 1862-1862 dochter van Pietertje uit haar  eerder huwelijk
Marijtje de Wit 1864 dochtervan Pietertje uit haar eerder huwelij
Jacob de Wit 1867-1867 zoon van Pietertje uit haar eerder huwelijk
Trijntje de Wit 1869-1870 dochter van Pietertje uit haar eerder huwelijk
Aafje Visser 1873-1888
Pieter Visser 1874-1874
Pieter Visser 1877-1877
Het zat Pietertje niet mee zij verloor haar 1e man en minstens 6 van haar 10 kinderen.

Dirk Visser hertrouwt met
Trijntje Dotman 1858-1918
Dirk Visser 1880
Margaretha  Visser 1885-1885
Margaretha Visser 1886.
Aafje Visser 1889
Katahrina Pieter 1887
Catharina 1889
Klaas 1892
Gerrit 1893-1893
Gerrit 1894-1906
Cornelis 1895
Jacobus Jozef 1896
Willem 1901
Dirk heeft dus 14 kinderen gehad 3 met Pietertje Visser en 11 met Catharina (Trijntje) Botman


61666