donderdag 6 augustus 2009

Rika Gischler


Rika word gedoopt op 22 maart 1899 met de namen Geziena Frederika Gischler in Amsterdam, zij is het eerste kind van Hendrikus Johannes Gischler (1865-1903) en Hendrika Johanna Nooije (1871-1914)Zij kijgt nog een broertje Hendrikus Willem geboren 4-3-1900,maar die werd slechts 30 dagen oud. Rika's vader overlijd 31 mei 1903 als zij net 6 jaar is, en 2 jaar later hertrouwt haar moeder met de uit Beverwijk afkomstige Jacob Pirovano, Jacob is dan 24 jaar en haar moeder 33 jaar. De 6 jarige Rika kan het niet goed vinden met haar stiefvader, zoals we kunnen lezen in brieven van het Diaconie Weeshuis. Uit dit huwelijk worden twee kinderen geboren Jacoba Catharina 1906 en Hendrikus Johannes Jacobus 1909. Veel geluk heeft de kleine Rika niet want een week na haar 11e verjaardag overlijd haar moeder 30-3-1914 Zuid Scharwoude. Na het overlijden word Rika naar haar tante Anna Maria gestuurd, die getrouwd is met Carl Ernst Schröder. Haar tante woont in de Jacob van Lennepstraat 54 Amsterdam.
Op 27 mei 1914 dient er een zitting bij de Griffie van het Kantongerecht in Alkmaar.
Hierbij aanwezig zijn de gemachtigde Jacob Jansen, Rijksklerk ter griffie voor Hendrikus Johannes Nooije zonder beroep wonende te Santpoort de toeziend voogd van Rika, verder van haar vaderszijde Anna Maria Gischler echtgenoote van Carll Ernst Schröder timmerman te Ansterdam en Johannes Frederik Hendrik Gerardus Gischler, gasfitter te Amsterdam die niet zelf aanwezig is.
Van haar moederszijde Jan Blok magazijnbediende te Zandvoort aanbehuwd oom en Gerardus Kok stoker te Schoten aanbehuwd oom. De familie vindt dat de Diaconie der Nederduitsche Hervormde Gemeente Amsterdam de voogdij over haar moet nemen, en haar in het weeshuis moet plaatsen. De Diaconie stemt toe en neemt Rika op. Bij geschreven staat er dat het 1e huwelijk van haar moeder ordelijk was en niet godsdienstig, en dat het 2e huwelijk het tegendeel was. verder word er bij vermeld dat het meisje wat achterhoudend is van aard en niet van hoogmoed ontbloot, verder dat ze gezond is. En zo zit Rika in het zelfde weeshuis als 30 jaar eerder haar achternicht Betje Pollman, dochter van de halfzus van haar Oma Gesiena Elisabeth Eichenberg. Zie het 2e blog hieronder van Betje Pollman.
Brief van de dominee in Zuid Scharwoude aan de regent van het Diaconie Weeshuis Amsterdam.
Zuid Scharwoude 25 April 1914
De Weledele heer M.J. Bierling
Regent v-h Diac. Weeshuis Amsterdam
Weledele Heer,
In verband met de aanvraag om plaatsing in het Diac. Weeshuis voor Rika Gischler werd mij verzocht u enkele dingen mede te delen hetgeen ik hierbij doe. Rika Gischler is dochter van Hendrikus Johannes Gischler en Hendrika Johanna Nooijen
beiden in leven lid van de Ned. Herv. kerk
thans beiden overleden. Het wil mij voorkomen dat het voor het meisje zeer wenselijk is dat ze opgenomen wordt in een weeshuis zoodat ze van hulp en goede leiding verzekerd kan zijn.
Ik ken het meisje persoonlijk slechts weinig daar hare moeder slechts korte tijd in deze gemeente heeft gewoond. Met haar tweede vader, die spoedig ook deze gemeente verlaat, kan ze heelemaal niet overweg, iets wat naar ik geloof wel voor een groot deel is gelegen in een absoluut verkeerde opvoeding.
Van harte hoop ik dat er een plaats voor haar is in uwe inrichting, wenst u meerder inlichtingen dan zal ik ze voor zoover het mij mogelijk is gaarne doen toekomen.
hoogachtend Do. J.A.R. Te....