dinsdag 31 januari 2017

Ingewikkelde akte

Er worden soms aktes opgesteld waarbij je denkt, dit kan toch simpeler. Neem nu de volgende akte in het geboorte register van het jaar 1865 van de gemeente Avenhorn. Ik zal hem letterlijk overnemen waarbij je de doorgehaalde woorden dus niet moet lezen.

Heden den Heden den eenendertigsten Augustus achttienhonderd 
Achttienhonderd  vijfenzstig, is door ons on is voor ons ondergetekende, Ambtenaar derge 
van den burgerlijke stand der gemeente teekende, ambtenaar van den burgelijken 
verschenen stand der gemeente Avenhorn, ingeschreven een bij missi van beroep ve van 
den Minister van Marine in dato negenen oud twintig Augustus jongst- jaren leden 
wonende te letter E, nummero 6, op heden ingekomen acte van geboorte luidende 
welke ons heeft verklaard dat als volgt  
Op den Koninklijk consulaat der Nederlanden voor Zweedens oost- en Zuidkust
des Stockholm den 16 Augustus 1865 ten copie extract uit het jour ure naal gehouden aan
in het huis staande boord van het Nederlandsch te Koog aan de Zaan te hui be-
is geboren een kind van het hoorende Schoonerschip geslacht, uit Maria Cornelia, op 
desselfs reize van Buenoo Aijres naar Stockholm vanaf van beroep 14 April
1865 tot 26 Julij 1865 waarop eene wonende verlossing heeft plaats gevonden, ge-
volgd door het overlijden der moeder luidende de geboorte acte daarin geschre-
welk kind zal genaamd worden ven als volgt:copie Acte van geboorte
Op Maandag den negenen 20ste Meij 1800 vijfenzestig des middags ten twaalf
Zijnde eze inschrijving gedaan op aangifte van ure compareerden voo mij Adrianus
Van Welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Dirk Brinkerink
schipper aan boord van het Nederlandsch te Koog aan de Zaan van beroep te huis
behoorend Schoonerschip Maria oud Cornelia, de personen van Doeke Doekes
jaren, wonende te  Roos oud eenenveertig jaren geomicilieerd te Terschelling
en van Sturrman, Jacobus den Breems oud vijfen 30 jaren gedo-
van beroep micilieerd te Vlaardingen ma- oud troos en Gaamve Gaamve
jaren, wonende te Spanjer oud vijfentwintig jaren gedomicilieerd te Terschelling
en is deze akte na voorlezing door ons mede matroos op genoemd schip welke met mij ver-
klaarde, dat heden morgen ten drie ure na middernacht aan boord van genoemd
schip (was geteekend) zeilende op 24 graden Noor De ambtenaar voornoemd der breedte en
39 1/2 graad lengte west van Greenwich (was geteekend) bevallen is van een kind
van het mannelijk geslacht zullende genoemd worden Adrianus Douwe
Mejuffrouw Trijntje Brinkerink geboren Faber zonder beroep voornoemd 
gedomicilieerd ter Avenhorn.

Dit was geschreven in de ruimte van de onderste akte op et blad, hierna gaat het dus verder op de volgende bladzijde in het bovenste gedeelte waar eigenlijk dus een nieuwe geboorte ingeschreven hoort te worden. Weer met de woorden doorgehaald die gedrukt staan 


Heden den van al het welk te krachtens art. 35 Burg.Wetb. deze acte heb op
Achttienhonderd gemaakt en in tegenwoordigheid is voor ons ondergeteekende ambtenaar van ge-
van den burgerlijke stand der gemeente noemde Comparanten en getuigen en na gedane voor-
verschenen lezing met hen heb geteekend, A,D, Brinkerink schipper van beroepD.D.Roos
stuurman J den Breems matroos G.oud G. Spanjer matros jaren
wonende te Behafs legaliserung der eigenhandigen handzeichnungen, sowahl
welke ons heeft verklaard dat des schiffers A.D.Brinkerink als den zeugen D.D. Roos
op den J den Breems G.G. Spanjer die alle den sachverhalt vor mir nem-
des lich ernent als wahr ten bekraftigten koninkl. ure Niederlanisches consul-
in het huis staande lat zu Stockholm den 16 augustuti 1865 L.S.C.H. Becker consul
is geboren een kind van het Fur die richtige copie geslacht uit Stockholm 17 aug. 1865
(geteekend) C.H.Becker consul, Gezien voor lega;isatie der van beroep handtee-
kening van den Heer Becker wonendehierboven omschreven 's Gravenhage
den 26 Augustus 1865 voor den Minister van Buitenlansche Zaken
welk kind genamd zal worden De Secretaris Generaal (geteekend) A. Uijttenhooven
Gezien voor legalisatie der handtekening van den Heer A. Uijtten-
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van hooven Secretaris Generaal bij het Depar
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van tement van Buiten
landsche Zaken 's Gravenhage den 29 Augustus 1865 van beroep voor
den Minister van Marine oud de Secretaris Generaal (geteekend)
jaren, wonende te M. Clercq
en van Zijnde deze inschrijving geschied ter voldoening aan artikel 37 van
van beroep het Burgerlijk Wetboek  oud
jaren, wonende te  de Ambtenaar voornoemd
en is deze akte na voorlezing door ons (was geteekend) P, C. Spaans

Het zelfde verhaal staat ook in het overlijdensboek van de burgerlijke stand van Avenhorn
De ambtenaar mocht het dus twee keer overschrijven. Behalve dat in die akte het overlijden van de moeder word beschreven.


I.1            Adrianus Jacobus BRINKERINK, onderwijzer.
Gehuwd met Geesje ALDERS.
Uit dit huwelijk:
1.             Adrianus Dirk BRINKERINK (zie II.1 op blz. ).

II.1          Adrianus Dirk BRINKERINK, zeevarende, rijks havenmeester te Vlissingen, geboren circa 1827.
Gehuwd op 22‑11‑1856 te Obdam met Trijntje FABER, geboren circa 1830 te Obdam, overleden op 04‑06‑1865, dochter van Douwe Jansz FABER, predikant, en Ietske HEIJES.
Uit dit huwelijk:
1.             Dirk Adrianus BRINKERINK, predikant, geboren op 26‑02‑1850 te Obdam.
2.             Adrianus Douwe BRINKERINK, geboren op 20‑05‑1865, aan boord van een schip, overleden op 09‑08‑1865 te Avenhorn, 81 dagen oud.                                                     
1857


1861
                                    

Een reactie posten