vrijdag 12 april 2019

Aantekeningen van Maria Gerarda Burgert.

Deze aantekeningen vond ik een keer in een archief, vermoedelijk het Amsterdanms Archief.
Ik vond het waarschijnlijk aardig genoeg om het op de foto te zetten en thuis uit te printen, Nu na jaren vond ik het weer terug.
Anno 1716 den 12de Meij ben ik Maria Gerarda Burgert voor het geregt en den 11de voor de priester Getrout met Adriaan Wittert ik was oud 18 jaar wwn maand en ses daagen en de Bruidegom 23 jaar ses maanden en 21 daagen de priester die ons trouwden was den seer Eerwaerden Heer Cornelius Franciscus Krijs Dokter in de Godtheijd en kanonik van het kappitel van haerlem mijn Oom van s moeders zijde onse speelnoots waeren mijn Bruijdegoms Moeder Vrouwe Geertruij van Heijmenberg mijn Vaeder Everhard Burgert en Jan Burgert mijn Oom van vaders zijde met zijn vrouwe
Anno 1718 den 8 oktober s morgens omtrent 9 uuren op een saeturdag is gebooren ons eersten kind (nadat ik alvoorens drie miskraemen had gehad) zijnde een Dogter en is omtrent 11 uuren Gedoopt Maria Gerarda naer mijn moeder door den seer Eerw Heer Cornelius Franciscus Krijs en is op het doopboek van den seer Eerw Heer Joannes van Neck onse pastor aangeschreven haer peter en meter waren mijn vader Everhard Burgert en mijn Mans Moeder Vrouwe Geertruij van Heijmenberg
Anno 1720 28 september is den seer Eerw Heer Cornelius Franciscus Krijs overleden maer dat hij omtrent ses maenden met trommel water was besogt geweest en veel had geleden Hij stierf omtrent zijn 53ste jaer
Anno 1720 den 1 oktober is Nicolaes Kornelius Wittert overleden mijn mans broeder aen een uijtteerende siekte in de ouderdom van 22 jaer en negen maenden
Anno 1720 den 8 novenber is mijn oom Jan Burgert aen een beroerte overleden in de ouderdom van 60 jaer
Anno 1721 den 29 januwarij sijnde woensdag de klok omtrent 7 uuren is gebooren ons twede kind zijnde een zoon en omtrent 11 uuren gedoopt en genaemt Adriaanus naer mijn mans vader door den eerwaerden Heer Jakobus Ignatius Krijs mijn oom van moeders sijde en pastor can dese stad en is op het doopboek van hemen van den Eerw Heer van Neck onse pastor aengeteekent  peter en Meter waeren mijn vader Everard Burgert en mijn mans moeder Geertruijd van Heijmenberg
Anno 1721 den 26 Junij is den seer Eerwaerden Heer Joannes van Neck onse pastoor overleden en on zijn plaets gekoomen de Eerw Heer Antonius Meijers 
Anno 1724 den 14 meij zijnde sondag 's avonds omtrent half tien is gebooren ons derde kind zijnden een zoon en is eer hij opgebakert wierd ten eersten gedoopt (omdat hij scheen te zullen sterven) door den seer Eerw Heer Jakobus Ignatius Krijs en genaemd Everardus Bonifacius naar mijn vader peter en meter waeren den selfden Heer Krijs en mijn mans suster Joa Antonia Wittert geestelijke dogter het is op het doopboek van de Eerw Heer Antonius Meijers aengetekent
Anno 1725 den 2e novenber is den seer Eerwaerden heer Jakobus Ignatius Krijs overleden aen een beswijking van kragten in den ouderdom van 51 jaer en naer 10 maenden
Anno 1725 den 12 september is Geertruijd Heijmenberg mijn mans moeder overleden aen een Jgt die in het ingewant geslaegen was in de ouderdom van 57 jaer en een maand
Anno 1727 den 28 september zijnde zondag 's nagts tussen half twaelf en twaelf uuren is gebooren ons vierden kind zijnden een dogter en dien selven nagt omtrent een uur gedoopt door den seer Eerwaerde Heer antonius Meijers en genaemd Geertrudi Maria naer mijn mans moeder peter en Meter waeren de Heer Johan Wittert mijn mans broeder en Vrouwe Antonia Maria Heijmenberg weduwe van der Dussen mijn mans Moeije en 's moeders zijde het is op het doopboek van den Eerw Heer Antonius Meijers Aengetekent
Anno 1728 den 30 november is onse zoon Adriaen Wittert overleden aan een siekte die agt daegen geduurt had zijnde en continueele koorts in den ouderdom van 7 jaeren en tien maenden
Anno 1729 den 11 augustus zijn wij van Amsterdam na 's Hage koomen woonen
Anno 1729 den 21 september zijnde woensdag s avonds omtrent agt uuren is gebooren ons vijfde kind zijnde een zoon en dien selven avond gedoopt in de kerk door den seer Eerwaerde Heer Wilhelmus Fredericus van Daelnnoort en genaemt Adriaenus naer sijn overleden broeder peter en Meter waren de Heer Johan Wittert mijn mans broeder en Juffr Elizabet Maria Wittert geestelijke dogter mijn mans moeije van 's vaders zijde
Anno 1731 den 20 meij is onse zoon Adraenus den tweede van die naem overleden in den ouderdom van twintig maenden
Anno 1731 den 13 Julij zijnde Vrijdag 's moregen omtrent zeven uuren is gebooren ons sesde kind zijnde een zoon en dien zelven morgen gedoopt in den kerk door den seer Eerw Heer Wilhelmus Frederikus van Daelennoort en genaemt Cornelius Johannus naer mijn Oom van 's moeders zijde, peter en Meter waeren de heer Johan Wittert mijn mans Broeder en des selfs Huijsvrouw Vrouwe Justina Maria de Kies van Wissen
Anno 1732 den 29 junij zijnde Vrijdag 's avonds omtrent zeven uuren is gebooren ons sevende kind zijnde een dogter en die selven avond gedoopt in de kerk door den zeer Eerw Heer Wilhelmus Frederikus van Daelennoort en genaemt Joa Antonia peter en Meter waeren de heer Johan Wittert mijn Mans broeder en juffr Joa Antonia Wittert mijn mans suster
Anno 1733 den 22 April zijnde woensdag 's morgens omtrent half ses uuren is gebooren ons agste kind zijnde een dogter en ten eersten in huijs gedoopt (om dat het kind zeer flaeuw was) door den zeer Eerw Heer Wilhelmus Fredericus van Daelennoort en genaemt Elisabeth Maria peter en meter waeren de heer Johan Wittert mijn Mans Broeder en Juffr Ellisabeth Naria Wittert mijn Mans Moeije
Anno 1734 den 17 oktober 's nagts omtrent 1 uur is onse dogter Joa Antonia overleden in den ouderdom van twe jaer en omtrent vier maenden en op de selven dag 's namiddags omtrent vier uuren is onse dogter Elizabeth Maria Overleden in den Ouderdom van omtrent 18 maenden alle beijde aen de Maeselen.
Hier houden de aantekeningen op,

Adriaan van Wittert van R'dam woont 's Gravenhage geass met sijn moeder Geertruijd van Heijmenberg en Maria Gerarda Burgert van A'dam woont Heerengragt geass met haer vader Everard Burgert hebben aangetekent voor het huwelijk op 23-04-1716 Amsterdam.
kinder gedoopt in Amsterdam in de Oud Katholieke kerk de Ooijevaar en in de 3 Bonte Kraaien

Maria Gerarda Burgert vrouw van Adriaen Wittert met een jagt uijt 's Gravenhage overlijd in 's Gravenhage op 11-10-1735 en word begraven in de Oude Kerk Amsterdam op 16-10-1735
voor fl 8,=,= bij avond begraven komt voor 't ligt fl 2,10,=
 Zoon Adriaan die in 1728 overleden is word op 2 dec begraven Amsterdam in graf van zijn grootvader Everard Burgert kosten fl 8,=,=


70663

vrijdag 21 september 2018

Gewoon een advertentie die je tegenkomt

Soms zie je iets wat je nieuwsgierig maakt..
Op zoek bij Delpher in de oude kranten kwam ik een advertentie tegen waar je je dan even in gaat verdiepen hoewel je er niets aan hebt maar wel een aardige onderbreking is in je zoekwerk. Zo ook met de advertentie geplaatst door Daniel Craanen. Daniel gaat in ondertrouw in Amsterdam met Helena Schrick (Schriek) op 20 juni 1800 en voor de wet op 15 juli 1800 in Naarden. Helena beviel in 1801 (zie hieronder de doopinschrijving) van een dochtertje en overleed slechts 5 dagen later aan zogverplaatsing.
*Heden namiddag, om 2 uuren, ontsliep, in de ouder-
dom van byn 28 jaaren, aan de dodelyke gevolgen eener onver-
wachte Zogverplaatsing, na eene verbintenis van ruim 9 maan-
den, myne dierbaare Echtgenoote, HELENA SCHRIEK, die
my op den 12 deezer Maand een DOCHTER had geschonken.
Haar Man en haar Kind verliezen alles op aarde; maar GOD,
wiens wysheid deeze tedere banden heeft verbrooken, zy door
my aangebeden, en door myne onderwerping verheerlykt! Zijn
Evangelie, het welk alleen de waare bron van troost in lyden,
en beproevingen opent, leere my de opgelegde taak, in zyne
kragt, en tot zyne eer volbrengen.
Dit Strekke tot kennisgeving van myn dieptreffend verlies aan
Naastbestaanden en Vrienden, van welker hartelyke deel nee-
ming ik my ten volle overtuigd houde
Amsterdam,
den 17 April, 1801. DANIEL CRAANE.


Aldus de advertentie in de krant.                  
   

Wie meer wil weten over Zogverplaatsing zoek dan even op google naar dit boek, mijn zoek term was gewoon zogverplaatsing.

De vrouw, uit een natuur-, ziekte- en geneeskundig oogpunt beschouwd, Volume 7

Door Dietrich Wilhelm Heinrich BuschDaniel ging op 18 november 1803 in ondertrouw met Geertrui van Bemmel beide waren toen woonachtig te Amersfoort waar ook het huwelijk werd voltrokken
De dochter uit het huwelijk met Helena, Helena Jacoba  bleef leven en trouwde toen zij 23 was met Jacobus Sappius Gravenstein kapitein infanterie zoon van Willem Karel Gravenstein en Anna Elisabeth Sappius. geboren ca 1787 Culembporg Jacobus was al weduwnaar van Henrietta Johanna Maria Hoijtema(overleden op 11 oktober 1820) .,  Helena Jacoba overleed een jaar na haar huwelijk in Naarden op 25 april 1824. Net als haar moeder was ze dus maar 1 jaar getrouwd maar wel jonger bij overlijden Jacobus trouwt voor de derde keer met Elisabeth Fischer in 1840.Inschrijving ondertrouw Daniel en Helena in Amsterdam


Inschrijving ondertrouw Daniel 2e huwelijk met Francisca Geertruijd van Bemmel                op 18 november 1803


Doopinschrijving van Helena Jacoba Craanen dochter van Daniel en Helena, doopgetuige is de zuster van Helena  die getrouwd is met de broer van Daniel. geboren 12 april 1801 gedoopt 6 mei 1801 in de Waalse hervormde kerk.


De inschrijving van Daniel Craanen en Geertruij van Bemmel in 1803 Amsterdam
Bijschrift toevoegen66.076

vrijdag 22 juni 2018

Augustina van Achtienhoven


Als vondeling zjnde kunnen ze je wel een klinkende naam geven maar dat wil niet zeggen dat je overlevings kansen groter zijn. Augustina wordt slechts 19 maanden oud. Ik hoop dat ze een beetje liefde en goede verzorging heeft gehad in die tijd dat ze leefde.

Op den 4 sept. is op het hier onder te vermelden verzoek in onze kerk alhier gedoopt een vondeling & is genoemd Augustina van Achtienhoven waar over het geregt van Achtienhoven tot wiens laste hetzelve is als getuige heeft gestaan en geantwoord.
Het versoek van genoemd geregt luijd aldus.
Schout en Geregte van Achtienhoevn verzoeken den predikant van Westbroek en Achtienhoevn de doop van een kind welk op den 30e aug. 1808 onder Achtienhoevn aan de Vecht is gevonden en 't zelve te noemen Augustina van Achtienhoven. 

  

De doop inschrijving in het doopboek van Westbroek.

21 februari 1810


64.666 

vrijdag 2 februari 2018

Kregen ze ooit een naam?
Jan Peetoom boerenknechten woonende bij veehouder Elias Groot in het buurtschap de Weed onder Venhuizen vond liggend op de dijk tussen vermeld buurtschap en de Weedehoek een lijk van een onbekend persoon van het mannelijk geslacht. Nadat de burgemeester veldwachter en de geneesheer erbij waren geroepen constansteerde ze dat er geen mishandeling had plaats gevonden. De man was gekleed in-
een zwarte bombazijne* buis
een molten onderbroek
een zwarte halsdoek
een blauw katoenen hemd
een bruin bombazuins* overhemd
geel lederen riem bruin engels leder het welk op de stenen bij het lijk gevonden is
zwarte kousen
draagband dat ------ aan gemeld vest waren uitgenede en dat mede bij het lijk gevonden waren
tabaksdoosje op de stenen gevonden waarvan  het deksel in de nabijheid op een andere plaats liggende
Dat overigings aan het lijk geen tekenen van mishandelingen zijn gevonden aldus de geneesheer die sektie verrichtte. De vermoedelijke leeftijd was ongeveer 30 jaar met een lengte van 1.70 meter
De datum van de vinding van het lijk was 22 april 1870,  in Venhuizen ingeschreven in het register van overledene.In het zelfde jaar 1870 maar dan op 3 december werd er weer een onbekend manspersoon gevonden op de zelfde dijk.

Gevonden een lijk van een onbekend manspersoon door de watermolenaar Jan Dral aan de dijk tussen de Weed en Oosterleek ligegende op de dijkstenen. De persoon was gekleed in:
een katoenen hemd
een witte onderbroek
een blauw baaijen hemdrok
twee paar zwarte kousen
een bruin bombazijne* kiel met lederen ondermouwen
een zwart bombazijne* bovenbroek
een blauwe halsdoek
een blauwe bevant** met rood en wit
in het ene oor van genoemd lijk bevond zivh een glad gouden ringetje
voorts geen kenmerkende tekenen.
Na sectie door de geneesheer verklaarde deze dat er geen tekenen van mishandelingaan het lijk zijn gevonden. De geschatte leeftijd was 18 jaar en ongeveer 1.50 meter lang

Nu kunnen we hopen dat aan de hand van de kleding de personen toch herkend werden en met een naam konden worden begraven. Helaas verteld het register dit niet.


Bombazijn is een sterke geweven textielstof. Oorspronkelijk had de stof een schering van zijde en een inslag van       kamgaren, die gesponnen werd uit lange wol (bombasijde). Later werd bombazijn vervaardigd met een katoenen schering en  linnen inslag. Deze bombazijn werd voor werkkleding en voor onderkleding gebruikt.  (wikipedia)
** Bevant -bouffante- dikke sjaal

zaterdag 27 januari 2018

Katharina wordt Pieter.

Dwalingen door artsen is van alle tijden. Zo ook deze geneesheer-docter in 1887 in Bovenkarspel
Tegenwoordig  zouden ze het gelijk ontdekken maar toen nog niet dus. En daarom werd het kind eerst Katharina en later officieel Pieter.

Op 7 novenber van het jaar 1887 geeft Dirk Visser schipper van beroep de geboorte aan van een dochter die op de 6e is geboren. Hij geeft het meisje de naam Katahrina, de moeder van het kind en de vrouw van Dirk is Catharina (Trijntje) Botman.
In de kantlijn van deze akte staat het volgende vermeld,
Bij beschikking van de Arrondissements rechtbank te Alkmaar in dato vierentwintig april achttienhonderd negenentachtig, het kind welk in nevenstaande akte is vermeld verklaard te zijn van het mannelijk geslacht en zal zijn genaamd Pieter.De vermelde beschikking is ingeschreven in het geboorte register van 1889 onder nr 20 Bovencarspel den 1 juni 1889. De ambtenaar van de burgerlije stand gete. D. Kooiman
In het register van 1889 vinden we onder akte 20 het volgende geschreven


Heden den eersten juni achttienhonderd negenentachtig is door ons ondergeteekende ambtenaar van den burgerlijke stand der gemeente Bovencarspel ingeschreven het volgende extract uit de minuten berustende ter Griffie der Arrondissement Rechtbank te Alkmaar.
Aan de Arrondissement Rechtbank te Alkmaar geeft met verschuldigd eerbied te kennen Dirk Visser bouwman en schipper wonende te Broekerhaven gemeente Bovencarspel dat blijkens hierbij overgelegd uittreksel uit de registers van den burgerlijke stand der Gemeente Bovencarspel, op den zesden november Achttienhonderd zevenentachtig uit zijn huisvrouw Catharina Botman is geboren een kind waaraan de naam Katharina is gegeven. Dat blijkens hierbij overgelegde verklaring van de geneesheer Docter H. Boers die bij de bevalling heeft geadsisteerd bij nader door hem ingesteld onderzoek is gebleken dat opgemelde kind is tweeslachtig, waarbij echter het mannelijk geslacht meer ontwikkeld is dan het vrouwelijke. Zijnde die verklaring geregistreerd als volgt.
Geregistreerd te Alkmaar den tweede october achttienhonderd achtentachtig deel zesenzeventig folio honderd vierenzeventig rectovat drie, een blad, geen renvooi. ontvangen voor recht een gulden twintig cents, De ontvanger geteekend Vroom.
Dat  het daarom wenselijk is dat de geboorteakte verbeterd en de voornaam van het kind in overeenstemming daarmede veranderd worde. Dat de vertooner aan dat kind den voornaam van Pieter wenscht te geven. Redenen waarom vertooner zich wendt tot deze Rechtbank met het eerbiedig verzoek dat het haar behage te bevelen de verbetering der geboorteakte van opgemeld kind, welke akte hierbij wordt overgelegd, wellke is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand Bovencarspel, in dier voege dat daarin plaats van “Katharina dochter van” worde gelezen “Pieter zoon van” en dientengevolge te gelasten dat op den kant der voormelde akte zowel in de registers welke in de archieven der Gemeente als in die welke ter Griffie der rechtbank berusten deze verbetering en verandering zullen worden aangeteekend met bepaling dat zoowel de ambtenaar van de burgerlijke stand der Gemeente Bovencarspel als de Griffier dezer Rechtbank tot het doen van die aanteekeningen gehouden zullen zijn uit krachte van de door de Rechtbank te geven beschikking hetwelk doende geteekend J. Gerdenier Procureur.
De Arrondissements Rechtbank te Alkmaar
Gezien voorenstaand request. Gezien een procesverbaal in dato vijfentwintig april achttienhonderd negenentachtig houdende het verhoor van de in request genoemde Docter H.Boers ter raadkamer dezer Rechtbank Gelet op de conclusie van de Heer Officier van Justitie concludeerende tot toewijzing van het gedaan verzoek. Overwegende dat blijkens het gemelde procesverbaal  door Docter H.Boers is verklaard dat bij het ten requeste bedoelde kind de beide testicula aanwezig zijn en de roedewortel voelbaar is zoodat het niet twijffelachtig is dat het mannelijk geslacht praedomieert, zal blijven praedomineren, Overwegende dat er thans geene bezwaren tegen de inwilliging aan het verzoek bestaan Gezien de artikelen zeventig en drieenzeventig alsmede achtenzestig en negenenzestig van het Burgerlijke wetboek beveelt de verbetering van de geboorteakte van requestrants op den zesde november achttienhonderd zevenentachtig te Bovencarspel geboren kind met machtiging tevens om in verband de voornaam van dat kind te veranderen, in dier voege dat in die akte zal worden vermeld dat het kind is van het mannelijk geslacht en zal genaamd worden Pieter. Gelast dat deze beschikking door den ambtenaar van den burgerlijke stand der gemeente Bovencarspel in de loopende registers zal worden ingeschreven en van de verbetering en verandering op den kant der akte zal worden melding gemaakt. Aldus gedaan den vijfentwintigste april achttienhonderd negenentachtig bij de Heeren Meesters    (enz.)    Geteekend door de president, rechters en griffier van de Rechtbank.
Waarbij Katharina dus van meisje een jongetje wordt. Pieter heb ik nergens meer terug kunnen vinden. Geen idee waar hij gebleven is of hij jong is overleden en of dat hij ouder dan 60 is geworden. Dit is nog niet na te gaan omdat die gegevens dan nog niet openbaar zijn.


Het gezin van Dirk Visser bestond uit de volgende personen.
Dirk Visser 1848-1884
Pietertje Visser 1834-1878
Outjer de Wit 1855 zoon van Pietertje uit haar eerder huwelijk
Marijtje de Wit 1857-1857 dochter van Pietertje uit haar eerder huwelijk
Dirk de Wit  1859 zoon van Pietertje uit haar eerder huwelijk
Marijtje de Wit 1862-1862 dochter van Pietertje uit haar  eerder huwelijk
Marijtje de Wit 1864 dochtervan Pietertje uit haar eerder huwelij
Jacob de Wit 1867-1867 zoon van Pietertje uit haar eerder huwelijk
Trijntje de Wit 1869-1870 dochter van Pietertje uit haar eerder huwelijk
Aafje Visser 1873-1888
Pieter Visser 1874-1874
Pieter Visser 1877-1877
Het zat Pietertje niet mee zij verloor haar 1e man en minstens 6 van haar 10 kinderen.

Dirk Visser hertrouwt met
Trijntje Dotman 1858-1918
Dirk Visser 1880
Margaretha  Visser 1885-1885
Margaretha Visser 1886.
Aafje Visser 1889
Katahrina Pieter 1887
Catharina 1889
Klaas 1892
Gerrit 1893-1893
Gerrit 1894-1906
Cornelis 1895
Jacobus Jozef 1896
Willem 1901
Dirk heeft dus 14 kinderen gehad 3 met Pietertje Visser en 11 met Catharina (Trijntje) Botman


61666

donderdag 7 september 2017

Een dichterlijke ambtenaar

In 1757 was er in de maand januari een jolige ambtenaar in de gemeente Rijnsburg. Hij schreef daar de huwelijken in van:

12-01-1756  Huijg Tijsz Moraal wedr van Trijntje de Ruijter woonende te Hazerswoude en Kaatje Blankert wed, van Teunis Bouquee woonende alhier, 
De anbtenaar schreef er onder: Een jonge paar, ider maar 70 jaar

Huijg was inderdaad 70 hij is gedoopt op14-12-1687

Het tweede huwelijk dat hij inschreef was op de 22e januari 1757
Gideon Buijtendijk wedr. Jannetje van Egmond en
Jannetje Mes j.d. ider in de classis van fl.3,=
Hier schreef hij het volgende onder:

Dit jaar begint met klugtige paaren
een oude voogd van sestig jaaren
Trouwt zijn pupil is dat geen klugt?
nog minderjarig en bevrucht.

getrouwd en na de eerste nagt
heeft zij 2 kinderen voort gebragt
geen negen maanden zijn verloopen
Als d. eerste vrouw nog 't oog had open.

Hier heeft de "dichter"wat vrijheid genomen. Gideon is geen 60 maar 57 jaar hij is geboren 27-06-1700 Valkenburg (ZH).  Jannetje is 25 jaar geboren 24-02-1732.

Gideon trouwt voor de 1e keer 27-04-1732 Valkenburg  met Maartje Gerrits Rietdijk zij kregen een zoon Nicolaas geboren 14-02-1734 Rijnsburg

Gideon trouwt voor de 2e keer26-04-1739 Rijnsburg met Jannetje van Egmond zij kregen 3 zonen
Jan gebroen 26-03-1741 Rijnsburg
Leendert geboren 11-04-1751 Rijnsburg
Dirk geboren 20-10-1754 Rijnsburg

Gideon trouwt voor de 3e keer op 22-01-1757. Met Jannetje Mes kreeg hij een tweeling die gedoopt zijn op 16-02-1757 en de namen kregen van Willem en Antje. Willem overleed op 12-03-1757 en Antje op 14-03-1757

Gideon overleed 30-10-1760 en jannetje Mes hertrouwt in 1761 met Pieter Klaver en overleed 24-06-179959.157

vrijdag 1 september 2017

Gemengde huwelijken

Hoewel er in vroegere jaren veel gemengde huwelijken waren al dan niet met de afspraak om eventuele kinderen in een bepaald geloof op te voeden, soms de jongens in het geloof van de vader en de meisjes in het geloof van de moeder werd er af en toe wel moelijk over gedaan zoals bij onderstaand huwelijk dat ik tegen kwam. Ik heb geen kinderen gevonden dus weet niet of er een afspraak was gemaakt omtrent het dopen en opvoeden in een bepaald geloof.. Het huwelijk vond plaats in Vierlingsbeek in de gereformeerde kerk,

1716 Den 4 julij exhib: sig:
Jan Willems weduwnaar van wijlen Margriet Oomsen
                     met
Johanna Cathrina van Overschie j.d. beijde van Vierlinxbeek
              getuijgen
Hendrik Mollemans
Peter Gerrits
Wilhelmina Mollemans
Anna Maria van Overschie

NB. Om dat de moeder van de Bruijt dit houwelijk niet wilde toestaen.
omdat de bruijdegom  Rooms, en de bruijt Gereformeert was, so heeft
den bruijdegom bij de ondertrouw coram me & hip quatuor testibus
belooft haer noijt over de religie te willen moeien, ook heeft
ook heeft de Bruijt geloften gedaen in haere Religie te willen leven en sterven
Den 19 Julij heeft de moeder van de Bruijt het derde gebod van
dese ondertrouw laten stuijten omdat men haer hadde aengedient dat hare
 dogter te Venraij Rooms geworden was,

Sij gaf met veel tranen te kennen dat sij niet eer haer consent tot dit
houwelijk gegeven hadde, voor dat haer, Bruijdegom en bruijt grote beloften
nopens de Religie gedaen hadden dese beloften nu door de dogter verbroken
sijnde was ook haer consent, alleenig gegrondt op die conditie van selve te niet gedaen.
xxxxxx die  quam, de Bruijdegom van selven versekerde dat het gene van sijn bruijt
 geseijt was maer uijtstrooissels waren vernieuwde sijn beloften coram Dom, Beekmanno & me imo &alijs testibus. Een weing daerna heeft ook de bruijt in haer eijgen huijs in prefentie
van haer moeder en suster ook nog een Rooms mann belooft aen Dom Beekman en mij de ware gereformeerde Religie noit te willen versaken, maer totter doot toe daerbij te volhouden ja toonde een schriftelijk attestatie van haere belijdenis en seide voor  die waerheit vervolgingen ja de doot
te willen ondergaen, daerop is dit paer den 26 julij hier in de kerk getrouwd.
58.800

maandag 21 augustus 2017

verkoping huis Willem van de Voort 1840

58.432
Op heden den tienden junij een duizend acht honderd veertig, ten verzoeke van
1e. Hendrik van de Voort winkelier (dit is de Hendrik van de 2 onderstaande blogs)wonende te Vierlingsbeek uit eigen hoofde en als toeziende voogd over de minderjarige kinderen van wijlen zijnen broeer Petrus van de Voort, genaamd Bernadina Wilhelmina en Hendrik George van de Voort en van wijlen zijnen broeder Willem van de Voort genaamd Margaretha, Johannes, Hendrina en Hendrikus van de Voort, mede als last hebbende van Johanna Josepha Merkening zonder beroep woonende te Soestdijk als moeder en voogdes over hare ninderjarige kindeenvan genoemde Petrus van de Voort ingevolg volmaagt gepasseerd voor mij notaris en getuigen op den elfden april achttien honderd veertig behoorlijk te bromeer geregistreerd welke volmagt na van echt erkend te zijn, hier aan geannereerd
2e. Johanna van Lottum bouweresse mede wonende te Vierlingsbeek in kwaliteit als moeder en voogdes over haar minderjarige kinderen in echt verwekt met wijlen gezegde Willem van de Voort word door mij Gregorius van Lelijveld van Cingelshouck openbaar notaris resideerende te Vierlingsbeek kanton Boxmeer Arrondisement 's Hertogenbosch provincie Noord Brabant bijgestaan met de twee nagenoemde en mede ondergetekende getuigen vermogens de autorisatie verleend door de Arrondisements regtbank zitting houdende te 's Hertogenbosch den achtste mei achttien honderd veertig in de ten deze gehechte expeditie behoorlijk geregistreerd onder de navolgende bedingen lasten en voorwaarden over gegaan tot de openbare veiling van de hierna beschrevene onroerende goederen de eerst genoemde Hendrik van de Voort aangekomen bij verstref van wijlen zijnen vader Willem van de Voort en de minderjarige kinderen van wijlen Petrus en Willem van de Voort ieder voor een gelijk derde gedeelte van hunnen grootvader even gemelde Willem van de Voort. Waarvan geene titels van eigendom volgens verklaring van partijen bestaan, of hun bekend zijn in ook niet te weten er eenige overschrijving heeft plaats gehad.
Art. 1 Deze goederen worden verkocht met alle voor en nadelige serviteiten, pachten of chijnsen, zoo als dezelve zich bevinden in gedragen, zonder eenig uitzondering en eigendom te kunnen werden aanvaard, terwijl het genot van het huis te passchen in den tuin te half maart van den aanstaande jaar aanvang zal nemen waarvoor hij van den tegenwoordige huurder Cornelis Arts, aan welke gemeld huisje en tuin tot de gewone verhuiginstijd van den jaar een duizend achttien honderd eenenveertig is verhuuird, de huuren van achttien gulden zal genieten.
Art. 2 De kooprijs zal behooren betaald te worden aan handen van de verkoopers, bij de finale toewijzing of wel ten kantoren van den Notaris van Lelijveld van Cingelshouck. te Vierlingsbeek op woensdag de eersten julij van staande des voor middags ten tien ure.
Art. 3. Boven en onvermeerderd den principalen koopprijs staan voor onkosten op deze verkooping ten last van den kooper, A: de regten van zegel, registratie en overschrijving, B: een ten honderd van den koopers C: het salaris van een Notaris, op een door hem op te maken declaratie, die des verlange wordende door den President de Arrondissements Regtbank zal worden getaxeerd. D: en voor de afschriften de gewone leges, boven de daarvoor nodige zegels.
Art. 4  Deze verkooping geschied om Nederlandsche guldens voorloopig net opbiedeb, afhangen, mijnen hagen en onthagen als naar ouder gwoonte, De finale toezegging zal plaats hebben ten dezen huize op woensdag den vierentwintigste junij achttienhonderd veertig des namiddags om vijf uuren en zulks met tellen van een tot tien,hetwelk zoo dikwijls zal worden herhaald als er onder het tellen gehoogd wordt en zal de laatste hooger kooper wezen, indien de verkoopers geen gebruik maken van het vermogen, hetwelk zij zich bij deze voorbehouden om deze goederen in te houden, Indien dezelve naar hun oordeel niet genoeg gelden, waar omtrent zij binnen een half uur zullen uitspraak doen. Elk hoog zal zijn van drie guldenm, Waarvan twee dezer den koopprijs zullen vermeederen in het overige een derde door den inzetter mijner of hooger zal worden genoten bij de finale toewijzing, zal de provisionale kooper het rigt hebben eerst te hoogen.
Art. 5 Des gevorderd zal de inzetter, mijner of hooger te houden zijn, borg te stellen, ten genoege van de verkoopers de borgen zullen solideren met den kooper voor de prompte voldoening van den koopprijs en de onkosten aansparakelijk wezen in indien deze borgtogt niet dadelijk volgt zal er op het bod van den nalatige geen acht worden gegeven.
Art. 6 De magt om voor een ander of in commies te koopen wordt bij deze gegeven mits de voorschriften der Wet op de verklarung van last bestaaner nageliefe worden.
Art. 7 Het domicilium Citandi et Executandi van de verkoopers de kooper en de birgen voor uitvoering dezer konditien en voorwaarden wordt bij deze onherroepelijk geerstige en gekozen ten kantoren van gemelde notaris niettegenstaande alle opvolgende veranderinge van woonplaats
Art. 8  Alle geschillen twijffelingen en misvattingen onder deze verkooping ontstaan in daartoe betrekkelijk worden door de verkoopers en de notaris gewijzigd en beslist waaraan zich een ieder zal moeten onderwerpen.

------------------------------Aanwijzing der goederen-------------------------------------------------
No 1: een huis gelegen te Vierlingsbeek in het Groeningsveld kadstraal bekend sectie B nummer 773 groot een roede veertien ellen (*)
No 2:  tuin aldaar gelegen kadastraal sectie B nummer 772 groot vier roede veertien elle (*)
1e koop: hiervoor omschreven
Ingezet door Cornelis Arts  bouwman wonende te Vierlingsbeek op een honder zestien gulden ba afslag gedaald op de ingezette som dezeler stelt vijftien hoogen doende dertig gulden
Waar van acht.
gedaan en verleden binnen Vierlingsbeek op dato als in het hoofd gemeld in tegenwoordigheid van Antonij Janssen veldwachter en Willem Janssen schatter beide wonende te Vierlingsbeek als getuige die deze benevens sen provisionlen kooper en mij notaris na gedane voorlezing hebben geteekend verklarende de verkooper niet te kunnen schrijven.
C, Arts
A. Janssen
W. Janssen
G van Lelyveld van Cingelshouck notaris.

(*) in Oost  Brabant is een roede 100 m2  en een el 69,2 cm


donderdag 17 augustus 2017

Hendrik van de (r) Voort deel 2. de verkoping

58.284 
Extract uit het register voor de voorafgaande aangiften van openbare verkoopingen van roerende goederen.
Den twee en twingtigste november achttien honderd zeven en veertig, compareerde george hermanus Ernest Scott particulier wonende te Boxmeer als gemagtigde bij onderhandsche volmagt van den 23 augustus 1846 behoorlijk geregistreerd. Van de na te noemen notaris die verklaarde dat zijne constiluant den heer Gregorius van Lelijvelt van Cingelshouck Notaris te Vierlingsbeek voornemens is om op woensdag den vierentwintigste november aankoomend na des middags om een uur te Groeningen onder Vierlingsbeek openbaar te verkoopen roerende goederen ten sterfhuize vab Hendrik van der \Voort dewelke den negentiende november hier te voren ten verzoeke van den in de nalatenschap van genoemde Hendrik van de Voort vacanten boedel benoemdem Curator den heer Frederik Albert Gerdessen secretaris wonende te Vierlingsbeek zijn geinvatariseerd en ten zijne versoeke . Waarvan den comparant akte heeft verzocht en dese getekend, getekend G, Scott
voor extract conform de ontvanger der registratie getekend T Wildeboer
Heden den vierentwintigsten november achttien honderd zevenen veertig, zal door mij Gregorius van lelijveld van Cingelshouck openbaar notaris residerende te Vierlingsbeek arrondissement 's Hertogenbosch provincie Noord Brabant bij gestaan met de na te noemen getuigen. ten verzoeke van den heer Frederik Albert Gerdessen secretaris wonende te Vierlingsbeek als benoemd curator in den vacanten boedel van wijlen Hendrik van der Voort ten sterfhuize van denzelve te Groeningen onder Vierlingsbeek openbaar worden verkocht roerende goederen onder de navolgende conditien en voorwaarden.
 Artikel een De verkooping geschied bij opbod om Nederlandsche guldens ad honderd cents het stuk de hoogste bieder zal kooper zijn
Artikel twee Ieder kooper zal zijn koopprijs met tien opcenten van elken gulden tot goedmaking ver kosten van zegels registratie en loon van den notaris moeten voldoen op den eenendertigste maart achttienhonderd achtenveertig aan handen en ten kantore van voornoemden notaris te Vierlingsbeek welke door de verkooper tot ontvang dier gelden gemagtige wordt als mede om de nlatige koopers en borgen door regtsmiddelen tot betaling te kunnen noodzaken
Artikel drie Ieder kooper zal des gevorderd gehouden zijn borg te stellen ten genoege van voornoemde notaris de borgen zullen met den kooper voor den koopteijd en ongelden hoofdelijk mede verbonden in aansparakelijk wezen
Artikel vier De verkooper voorbehoud aan zich het agt om indien eenige kopen neit genoeg mogten opbrengen op te houden
Artikel vijf Alle geschillen en misverstanden onder dese uitvoering ontstaande worden door de notaris en getuigen gewijzigt en beslist waaraan een ieder zal onderworpen zijn

1
bonenstaken, een gulden bij Arnoldus |Martens
fl
1,00
2
brandhout, vijfendertig cents bij Adam Verberk
fl
0,35
3
dito, vijfendertig cents bij Jan Werrepas
fl
0,35
4
kruiwagen, drie gulden bij Peter Denen
fl
3,00
5
houtwerk, zestig cents bij Wouter Crevels
fl
0,60
6
dito, vijfendertig cents bij Theodorus de Keijser
fl
0,35
7
dito, zeventig cents bij dezelfde
fl
0,70
8
dito, vijfenveertig cents bij Jan Werrepas
fl
0,45
9
dito, vijfendertig cents bij Hendrik Fransen
fl
0,35
10
planken, zestig cents bij Gerard Gerrits
fl
0,60
11
ladder, dertig cents bij Jan Bremers
fl
0,30
12
rommel, vijfentwintig cents bij Mathijs Jansen
fl
0,25
13
schep, vijfentwintig cents bij Theodorus van Lindert
fl
0,25
14
dito, zeventig cents bij  Marten Willems
fl
0,70
15
welboom, tachtig cents bij Johannes Huibers
fl
0,80
16
gaffel, dertig cents bij Hendrik van Mil
fl
0,30
17
Zigt, vijftien cents bij Roelof van Mil
fl
0,15
18
zaag, dertig cents bij Hendrik Gerrits
fl
0,30
19
een hoop aardappelen, vijfenzeventig cents bij Antoon Creemers
fl
0,75
20
dito, een gulden bij Jan Stevens
fl
1,00
21
dito, twee gulden bij Mathijs Zeegers te Mullem
fl
2,00
22
dito, twee gulden vijfendertig cents bij Gerard Jacobs
fl
2,35
23
dito,  twee gulden vijfentwintig  bij Mathijs Zeegers te Mullum
fl
2,25
24
dito, drie gulden bij Peter Seuren te Mullum
fl
3,00
25
broek, vijfenzestig cents bij Leonard Agten
fl
0,65
26
vest, vijfentwintig cents bij Simon Simons
fl
0,25
27
dito, vijftien cents bij Jacobus Bus te Vierlingsbeek
fl
0,15
28
broek, vijftien cents bij Andries Simons
fl
0,15
29
dito, vijftig cents bij Leonard Agten
fl
0,50
30
dito, een gulden bij Gerard Jacobs
fl
1,00
31
buis, vijfentachtig cents bij Hendrik Basten te Vierlingsbeek
fl
0,85
32
jas, twee gulden vijfenzeventig cents bij Peter Jansen Koets te idem
fl
2,75
33
jak, vijfenzestig cents bij Willem Ambrosius
fl
0,65
34
dito, vijftien cents bij Jacobus Buis te Vierlingsbeek
fl
0,15
35
rok, vijenvijftig cents bij Allegonda van de Laar
fl
0,55
36
Lappen, zeventig cents bij Laurens Charbo te Vierlingsbeek
fl
0,70
37
rommel, dertig cents bij Hendrik Hermsen
fl
0,30
38
Kuipje, vijfenvijftig cents bijLaurens Charbo als voren
fl
0,55
39
ton, dertig cents bij Peter Ewalts
fl
0,30
40
ker of kor?, vijftien cents bij Antoon Cremers
fl
0,15
41
boeken, veertig cents bij Antoon Hermens
fl
0,40
42
potten, vijf cents bij Johannes Martens
fl
0,05
43
dito, vijftien cents bij Mathijs Jansen
fl
0,15
44
Wan, vijf cents bij Arend de Vries
fl
0,05
45
rommel, vijftien cents bij Jan Hendrik Eijkhout te Vierlingsbeek
fl
0,15
46
mand, vijf cents bij Theodorus de Keijser
fl
0,05
47
dito, vijf cents bij de zelfde
fl
0,05
48
dito, tien cents bij Jan Ebben te Mullum
fl
0,10
49
rommel, vijf cents bij Martinus Gerrits
fl
0,05
50
dito, tien cents bij Gerard Thiessen
fl
0,10
51
ton, tien cents bij Theodorus de keijser
fl
0,10
52
boonen, tien cents bij Jan Werrepas
fl
0,10
53
rommel, vijf cents bij Hendrik Hermsen
fl
0,05
54
ton, zeventig cents bij Hendrik van Helvort te Vierlingsbeek
fl
0,70
55
dito, vijfenveertig cents bij Geertruida van de Voort
fl
0,45
56
rommel, vijf cents bij Johannes Jansen te Vortrum
fl
0,05
57
koperen ketel, een gulden vijf cents bij Peter Kuppen te Vierlingsbeek
fl
1,05
58
ketel, vijfenveertig cents bij Allegonda van de Laar
fl
0,45
59
schootels, tien cents bij Willem Schreij te Vierlingsbeek
fl
0,10
60
ketel, 10 cents bij Arend de Vries te Vierlingsbeek
fl
0,10
61
rommel, twintig cents bij Willem Hofmans te Holthees
fl
0,20
62
mand, tien cents bij Adam Verberckt
fl
0,10
63
potten, vijftien cents bij Willem Hofmans
fl
0,15
64
zeef, dertig cents bij Peter Martens
fl
0,30
65
ketels, dertig cents bij Jan Fransen
fl
0,30
66
dito, dertig cents bij Martinus Linders
fl
0,30
67
potten, vijf cents bij Willem Ambrosius
fl
0,05
68
ketel, vijfenderig cents bij Gerard  Gerrits
fl
0,35
69
tinnen lepels, vijfenvijftig cents bij Mathijs Jansen
fl
0,55
70
rommel, vijfenveertig cents bij Peter Martens
fl
0,45
71
ketel, een gulden tien cents bij Gerard Gerrits
fl
1,10
72
rommel, tien cents bij Hendrik van Helvort
fl
0,10
73
emmer, twintig cents bij Allegonda van de Laar
fl
0,20
74
pot, vijf cents bij Johannes Jansen
fl
0,05
75
kaghel, zes gulden vijfezeventig cents bij Jacobus Stevens
fl
6,75
76
broeken, tien cents bij Willem Fransen
fl
0,10
77
dito, dertig cents bij Hendrik Basten te Vierlingsbeek
fl
0,30
78
dito, vijfenveertig cents bij Jacobus Bus te idem
fl
0,45
79
lamp, vijfentwintig cents bij Allegonda van de Laar
fl
0,25
80
dito, tien cents bij Willem Abrosius
fl
0,10
81
bak, twintig cents bij Willem Fransen
fl
0,20
82
pot, vijf cents bij Heer van de Wouw
fl
0,05
83
dito,  tien cents bij Arnoldus Martens
fl
0,10
84
potten, vijf cents bij Christiaan Martens
fl
0,05
85
dito, twintig cents bij Jan Stevens
fl
0,20
86
dito, vijf cents bij Johannes Hendriks
fl
0,05
87
koppen, twintig cents bij Peter Ewalds
fl
0,20
88
witter, twintig cents bij Hendrik Gerrits
fl
0,20
89
zoutvat, vijfendertig cents bij Willem Fransen
fl
0,35
90
spiegel, dertig cents bij Hendrik Gerrits
fl
0,30
91
schalen, vijftien cents bij Cornelis Remmen te Vierlingsbeek
fl
0,15
92
tinnen lepel, vijfenvijftig cents bij Albert Gerdessen te idem
fl
0,55
93
schilderij, dertig cents bij Willem Fransen
fl
0,30
94
lanthaarn, vijfentwintifg cents bij Jan Ebben te Mullum
fl
0,25
95
veger, dertig cents bij Albert Gerdessen als voorn.
fl
0,30
96
koffijketel, tachtig cents bij Arnoldeus Martens
fl
0,80
97
dito, een gulden veertig cents bij Hermanus Stiphorst te Sambeek
fl
1,40
98
spinnewiel, een gulden bij Jacobus Bus te Vierlingsbeek
fl
1,00
99
dito, een gulden negetig cents bij lambertus Denen
fl
1,90
100
haal, vijfenzeventig cents bij Willem Jansen
fl
0,75
101
tang en schep, vijfenvijftig cents bij Stien van de Wouw
fl
0,55
102
gordijnen, vijfentwintig cents bij Johannes Huijbers
fl
0,25
103
twee hoeden, vijftien cents bij Willem Bouwmans
fl
0,15
104
vodden, vijfentwintig cents bij Jan Ebben
fl
0,25
105
tafel, zeventig cents bij Willem van der Staaij
fl
0,70
106
appelen, vijfentwintig cents bij Hendrik Basten
fl
0,25
107
dito, dertig cents bij dezelfde
fl
0,30
108
stoelen, tachtig cents bij Willem van der Voort
fl
0,80
109
dito, vijfenvijftig cents bij Jan Zetten
fl
0,55
110
dito, dertig cents bij Willem van der Voort
fl
0,30
111
bed, zestien gulden bij Christiaan Fransen
fl
16,00
112
deken, een gulden vijf cents bij Johannes van Lier te Sambeek
fl
1,05
113
deken, een gulden vijfenzestig cents bij Willem van der Voort
fl
1,65
114
dito, een gulden bij Jacobus Huijbers
fl
1,00
115
dito, een gulden bij dezelfde
fl
1,00
116
kussens, vijfenveertig cents bij Jan van Dijk
fl
0,45
117
bed, tien gulden vijfenzeventig cents bij Christiaan Fransen
fl
10,75
118
dito, acht gulden vijfenzeventig cents bij Christiaan Martens
fl
8,75
119
peuluw, twee gulden bij Jan Van Helvort
fl
2,00
120
deken, vijfentwintig cents bij Harmen Schreij
fl
0,25
121
gordijnen, tachtig cents bij Willem van der Voort
fl
0,80
122
dito, vijfendertig cents bij Hendrik Basten
fl
0,35
123
klok, acht gulden bij Marten van Wel
fl
8,00
124
mest. Vier gulden vijfenzeventig cents bij Hendrik Elbers te Vierlingsbeek
fl
16,75
125
dito, vijf gulden bij Willem van der Voort
fl
5,00
126
olijbak, veertig cents bij Christiaan Remmen te Vierlingsbeek
fl
0,40
127
koffijmolen, een gulden bij Nicolaas Imfeld
fl
1,00
128
dito, negentig cents bij Willem van der Staaij
fl
0,90
129
mandje, twintig cents bij Martinus Linders te Mullum
fl
0,20
130
litter, tachtig cents bij Gerard Gerrits
fl
0,80
131
maatje, vijftien cents bij Willem Fransen
fl
0,15
132
busje, tien cents bij Theodorus de keijser
fl
0,10
133
dito, tien cents bij Albert Gerdessen
fl
0,10
134
gewigt, vijfentwintig cents bij Willem Jansen
fl
0,25
135
dito, vijfendertig cents bij Martinus Linders
fl
0,35
136
dito, vijftein cents bij Willem Jansen
fl
0,15
137
dito, een gulden bij Lambertus Denen
fl
1,00
138
balans, tachtig cents bij dezelfde
fl
0,80
139
dito, vijfendertig cents bij Willem Jansen
fl
0,35
140
dito, vijfentwintig cents bij Peter Jansen Koets
fl
0,25
141
bak, vijfenzeventig cents bij Cornelis Remmer
fl
0,75
142
winkelbank, twee gulden vijf cents bij dezelfde
fl
2,05
143
lakens, een gulden vijf cents bij Baltus Cremers te Vierlingsbeek
fl
1,05
144
dito, een gulden vijf cents bij dezelfde
fl
1,05
145
dito, een gulden bij Martinus Gerrits
fl
1,00
146
dito, vijfentwintig cents bij arnoldus Peters
fl
0,25
147
doeken, tien cents bij Jan van Hilvort
fl
0,10
148
doeken, vijftien cents bij Jan Cremers
fl
0,15
149
kussensloopen, dertig cents bij Theodorus de Keiser
fl
0,30
150
dito, vijftig cents bij Peter Kuppen te Vierlingsbeek
fl
0,50
151
dito, tien cents bij Willem Abrosius
fl
0,10
152
hemden, veertig cents bij Andries Simons
fl
0,40
153
dito, vijfenzeventig cents bij dezelfde
fl
0,75
154
dito, een gulden vijftig cents bij Lambertus Lammers te Mullum
fl
1,50
155
doeken, dertig cents bij Martinus Gerrits
fl
0,30
156
dito, vijf cents bij Willem van der Voort
fl
0,05
157
kast, twee gulden vijenzeventig bij Jan Claassen
fl
2,75
158
dito, vijfentwintig cents bij Johannes Litjens
fl
0,25
159
tafel, vijfenzeventig cents bij Willem van der Voort
fl
0,75
160
stoel, dertig cents bij Hendrik Kusters te Vortum
fl
0,30
161
geit, acht guldenvijfentwintig cents bij Albert Gerdessen, voor den Heer Hendrik Sander van Hien te Boxmeer
fl
8,75
162
turf, zeven gulden bij Jan Jachims
fl
7,00
163
strooij, vijf gulden vijf en twintig bij Frederik Gerdessen te Vierlingsbeek
fl
5,25
164
hooi, vijfentachtig cents bij dezelfde
fl
0,85
165
hekken, twee gulden vijfentwintig cents bij Martin Vermaten
fl
2,25
166
flessen, vijf cents bij Geertruij van der Voort
fl
0,05
167
steenen, tien cents bij Johannes Gommers
fl
0,10
180,65
volgens de optelling van het origineel was het fl 168, 15
Tezamen opgebragt honderd achten zestig gulden vijftien cents.
zonder borgtogt.

De koopers welker woonplaatsen niet zijn uitgedrukt wonen te Groeningenen onder Vierlingsbeek. Waarvan akte gedaan en verleden te Groeningen onder Vierlingsbeek op dato in het hoofd dezer vermeld. In tegenwoordigheid van Hendrik van Helvort particulier en Willem Jansen veldwachter beiden wonende te Vierlingsbeek mij bekende geuige die deze benevens mij notaris onmiddelijk na gedane voorlezeing hebben getekend.