donderdag 29 juni 2017

boedelbeschrijving van Dirk Tang


Een boedelbeschrijving van het bezit van Dirk Tang in leven watermolenaar op Molen nummer 8 staande aan de Noorderringdijk te Wijde Wormer
Johannes Jodocus Heudikhuisen de voogd over de kinderen Tang is een broer van mijn oudmoeder Engelina Heudikhuisen. Later wonen al deze kinderen op Maartje na bij Johannes in huis. Johannes was een zoon van Jan en Dorothea Mets. Zijn grootvader kwam uit Delburg in het Paderbornse
Nummero 54 van het register 1847
Op heden den Zesentwingsten Mei des jaars Een duizendachthonderd Zeven en veertig des morgens ten tien ure.
Ter verzoeke van:
Ten eerste; Maritje Houtman van beroep boerin wonende
in de Wijde Wormer weduwe van, en onder de Fransche wet-
geving in gemmenschap van goederen gehuwd geweest met nu
wijlen Dirk Tang in leven watermolenaar gewoond hebben-
de in de Wijde Wormer en aldaar den zeven en twintigsten
Januarij dezes jaars overleden en zijne erfgename en in het be-
schikbaar gedeelte zijner nalatenschap in gevolge zijne testa-
mentaire dispositie op den vijfden Januarij dezes jaars, voor
den onder getekende notaris Johannes Eijken en getuige
in de Wijde Wormer gepasseerd en op den een en dertigsten
maart dezes jaars behoorlijk geregistreerd, zoo in die betrek-
king als in hoedanigheid van moeder en wettige voogdesse over ha-
re twee door den gemelden haren overleden man bij haar in
huwelijk verwekte, en door hem minderjarige nagelaten kin=
deren genaamd: Teunis en Bernardus Tang respec-
tivelijk oud negen en zeven jaren.
Ten tweede: Maartje Tang meerderjarige ongehuwde en zon-
der beroep, wonende in de Wijde Wormer.
Ten derde: Johannes Jodocus Heudikhuisen land_
man in de Wijde Wormer in betrekking van voogd over Trijn-
tje, Jannetje, Cornelis en Jan Tang respectivelijk oud ne-
getien, zeventien, vijftien en twaalf jaren, minderjarig na-
gelaten kinderen van wijlen Dirk Tang bij zijn eerdere
huisvrouw Neeltje Kat, die mede in de Wijde Wormer in
den jaren achttienhonderd vijfendertig is overleden
in huwelijk verwekt zijnde hij comparant tot die bij
hem aangenomen betrekking benoemd bij het hier voor gemel-
de tesatament van wijlen Dirk Tang
In tegenwoordheid van Jan de Jong koopman wonen-
de te Schermerhorn, benoemd tot toeziend voogd eerstelijk
over de vermelde Teunis en Bernardus Tang, ingevolge
besluit van den Heer Kantonregter van het Kanton Purmer-
ende na verhoor der bloedverwante volgens de wet blijkens
procesverbaal van den derteinden april dezes jaars, behoor-
lijk geregistreerd en ten tweede over de genoemde minder-
jarige Trijntje, Jannetje, Cornelis en Jan Tang mede
in gevolge besluit van den heer Kantonregter van het Kanton
Purmerende, na verhoor der bloedverwante volgens de wet
behoorlijk geregistreerd---------------------------------------
En welke genoemde Maartje en de minderjarige Trijntje
Jannetje, Cornelis, Jan, Teunis en Bernardus Tang
waarvan de vijf eerste zijn gesproten uit het eerder hu-
welijk van den overleden Dirk Tang met mede wijle Neel-
tje Kat, en de twee laatste uit het latere huwelijk van den
zelve Dirk Tang met de eerste rekwirante Marijtje Hout-
man, met de laatstt genoemde alzoo volgens de hiervoor gedane
omschrijving zoo abentestate als testament, eerde voor
het bij de wet bepaald zijn geregtigd zich als erfge-
namen van die hunnen overleden vader en man te kun
nen gedragen.----------------------------------------------
Eendelijk in tegenwoordigheid van Arie Konijn
landman wonende in de Wijde Wormer, als door de be-
langhebbende partijen, verzochte, en door den heer Kan-
tonregter van het Kanton Purmerende voornoemd beëe-
digde deskundige om de roerende goederenen tot de geelde
gemeenschappelijke boedel en nalatenschap behoorende te
waarderen, blijkens procesverbaal van den dertienden April
dezes jaars behoorlij geregistreerd.
Ben ik Johannes Eijken Notaris standplaats hebbenden te
Purmerende. Arrondessement Hoorn, Pro-
vincie Noord Holland in tegenwoordig-
heid van de na te noemen getuigen tot bewa-
ring der regten van partijen en van een ieder
der daarbij belang mogt hebben overgegaan, tot
het maken van de boedelbeschrijving van alle de meubelen
huisraad en boedel kleederen en lijf toebehooren, gemaakt
gouden zilverwerk boeren gereedschappen, levend vee, vee en
veldvruchten, contante pennengee?, titels en papieren, en in
en uitschulden, mitsgaaders van alles wat zich ten sterf-
huize van wijlen Dirk Tang bevindt, zijnde water-
molen nummero acht staande aan de Noorderringdijk in de
Wijde Wormer, alsmede in de landerijen bij den overledene
in huur (als behoorende tot deze gemeenschap geenerlei vas-
te goederen) in gebruik geweest, en zoo tot de gemelde ge-
meenschap, als zijne nalatenschap behoort, enzulks vol-
gens de opgave door zijne gemelde weduwe de eerste rekwi-
rante ons gedaan, die verklaarde datde roerende goe-
deren tot die wettelijke gemeenschap behoorende, en in wel-
kers bezit zij, na den dood van haren man gebleven is, en
waarvan zij belooft eene getrouwe opgave te zullen doen
bestaat in de volgende---------------------------------------
In het kamertje met de drie raamtjes uitziens hebbende op de werf
-------------------om de wand--------------------------------
een dambord, twee blikke trommels, een mandje en stoffer ge-
waardeerd op een gulden                                                           fl.   1,=
--------------------op de grond--------------------------------
een tafel en acht stoelen met matte zittingen en een kleine
tafeltje op acht gulden                                                                fl.   8,=
een bruin geschiulderde kist op een gulden vijftig cents           fl.   1,50
-------------------daarin---------------------------------------
elf diverse vrouwe rokken, vijf dito jakken een zwarte baai-
je mantel, vijf boezelaars en een kaper en een hoedje op
dertig guldens                                                                             fl.  30,=
een manshembdrok een baaije broek, manshoed en een
pet op een gulden                                                                       fl.   1,=
drie manshembden, drie onderbroeken, drie vrouwe hembden
twee brostrokken een rompje en zes hullen op zes guldens      fl.   6,=
twee ledige lessenaars, een ledige gortlade en een kist
waar in twee schilderijtjes en eenig aardewerk tot dagelijks
gebruik, te samen op een gulden vijftig cents                           fl.   1,50
--------------------op de vloer--------------------------------
eenige matten op vijftig cents                                                   fl.   0,50
In de keuken met twee raamtjes uitzicht hebbende op de werf
-------------------om de wand--------------------------------
veertien delfsche schotels een spiegeltje een vogelkooi een
vriesche habgklok een broodmes drie kleine trommeltjes
zes tinnen lepels in een zak op zes gulden                                fl.   6,=
--------------------------aan de haard-----------------------
een ijzere vuurpot, een heugel ijzer doofpotje een tang en
een koper keteltje een koper blakertje een dompertje en twee
zuinigjes? En een zwafelstokkenlade op twee gulden vijftig
cents                                                                                          fl.   2,50
--------------------------in drie vaste kastjes------------------
elf porceleine borden tien dito kop en schotels negen-
tien differente borden twee bekertjes twee trekpotten en zes
kommetjes een bokaaltje en drie zoutvaatjes een tinne mos-
taardpot dito peperbos een kleine mostertpot een koper keteltje
een ijzer potje en een koffijmolen een blik keteltje melkkan en
twee trommeltjes en een weinig aardewerk tot dagelijks gebruik
te zamen op vier gulden                                                            fl.   4,=
-----------------------in een vaste bedstede---------------------
een bed peeluw een kussen een wolle en een katoene deken
twee lakens een kussensloop en een paardendek op tien
guldens                                                                                     fl.  10,=
------------------------in een andere bedstede------------------
een bed, twee peeluws twee kussens een wolle en tweeka-
toene dekens twee lakens en twee kussenslopen op twaalf
guldens                                                                                      fl.  12,=
een tafeltje en vier oude stoelen op vijf en twintig cents          fl.   0,25
-------------------in het ruim van de molen---------------------
een hangkastje op een gulden vijftig                                        fl.   1,50
--------------------------------daarin-----------------------------
twee mansrokken, vest een dito, een buisje drie broeken
een dito, een jas twee oude broeken een borstrol een kiel
vier paar kousen een paar schoenen en een paar laarsen
op twintig gulden                                                                     fl.  20,=
een gebreide doek een wol hembdje een vroue broek een
geele baaije rok een hoedje op een gulden                              fl.   1,=
een ledig kastje een lamp een ijzer potje een tafeltje en eenig
aardewerk op vijftig cents                                                       fl.   0,50
------------------boeren gereedschap--------------------------
twee zoutkistjes acht weivaatjes een karn twee kaassob-
ben en schamels twee stremselvaatjes drie boterteinen vier
emmers twee jakken twee makers en twwe en vijftig zetters
vijf vorken en drie harken en eenig rommeling te zamen
op 10 guldens                                                                          fl.  10,=
----------------------vee- en veldvruchten---------------------
--------------------------op de borden--------------------------
acht en twintig kleine kaasjes en in zout negen en veer-
tig stuks dito te zamen op 30 gulden                                      fl.  30,=
op de werf twee stuiren hooi op 50 gulden                            fl.  50,=
in het koehuisje niets aanwezig
op de werf en in de landerijen bij de gemeenschap in huur en
gebruik
een boerenwagen een kussen en haam hoofdstel en lijdsels
op veertig guldens                                                                  fl.  40,=
zes kalfkoeijen van verschillend haar en jaren te zamen
op zeshonderd gulden                                                             fl.600,=
drie hokkelingen op vijftig guldens                                       fl.  50,=
twee kuikalveren op drie gulden                                            fl.   3,=
zes schapen en vier lammeren op tachtig gulden                   fl.  80,=
30 eenden en twee woerden op acht gulden                           fl.    8.=
-----------goud en zilverwerk alles kleine keur----------------
een gouden voornaald twee dito zijnaalden twee kapspel-
den twee oorhangers een vingerring en twee oorrongetjes
te zamen wegende een en dertig wigtjes is een gulden dertig cents
het wigtje en dus veertig guldens dertig cents                        fl.  40,30
twee gouden kaperhaakjes wegende twee wigtjes is als voren en dus
twee guldens zestig cents                                                       fl.   2,60
een zilveren hoofdbeugel een horlogeketting met twee chachetten
en een sleutel drie lepeltjes en twaalf hembdroks knopen
te zamen wegende een honderd zeven en negentig wigtjes
a zeven cents het wigtje en dus dertien gulden negen en
zeventig cents                                                                         fl.  13,79
een gouden boot met zwarte steen op drie gulden                  fl.   3,=
drie kerkboekjes met vier zilveren slootjes op twee guldens  fl.   2,=
een zilveren horlogie op zes gulden                                        fl.   6,=
een mesje in scheedje, een pijpuithaalder met zilver gemon-
teerd op een gulden                                                                 fl.   1,=
een streng bloedkoralen met twee gouden stiftjes
op tien gulden                                                                          fl.  10,=
in contante penningen in verschillende muntspeciën de som-
ma van dertig gulden vijf en zeventig                                     fl.  30,75
makende een totaal van een duizend een honderd twee en      ========
zestig guldens negen en zestig cents                                       fl.1162,69
----------------------in-en uitschulden------------------------
de declarante verklaart dat de gemeenschap geen vorderingen
heeft voorts dat zij de op overlijden aanwezige contanten heeft
gebezigd tot het voldoen der kosten van begraving en dat als nu nog be-
staat de volgende schulden als
aan den medicinale doctor Frederik Johannes Onnente Purmerend voor
gedane visites dertien gulden vijftig cents                                      fl.  13,50
aan den apotheker Pieter Makkes aldaar voor medicijnen
30 guldentwaalf en een halve cent                                                  fl.  30,12½
aan den chirurgijn Pieter van Rooijen thans te Oosthuisen
voor visites en medicijnen per resto vijf gulden tien cent               fl.   5,10
aan Engel Boer smid in de Wijde Wormer voor materialen
en arbeidsloon achttien gulden zeventig cents                                fl.  18,70
aan Jan Spellekom te Zaandam voor geleverde garst en
grutterswaren achttien gulden vijf en vijftig cents                           fl.  18,55
aan Jan Muller timmerman te Purmerend voor arbeidsloon
vijf gulden en vijf en dertig cents
                                                     fl.   5,35
aan Jan Mobron schilder te Ilpendam voor geleende gelden
de somma van vijf en twintig gulden                                                fl.  25,=
tterwijl van de verdere nog onbekende schulden als rijks
en p;aatselijke belastingen en verder e huisselijke schulden
en de verschuldigde huur sinds kersttijd van het afgelopen jaar
voor de in gebruik zijnde landerijen alhier wordt melding
gemaalt voor                                                                                      memorij
--------------------titels en papieren--------------------------
Afschrift testament van den overleden Dirk Tang op den vijfde
januarij dezes jaars voor den ondergetekenden notaris en getuige
in de Wijdewormer verleden en behoorlijk geregistreerd waarbij
door den zelven zijn gemelde weduwe de eerste declarante tot zijn er-
gename en het beschikbaar gedeelte zijner nalatenschap is gesteld en
tot voogd benoemd over de minderjarige kinderen uit zijn eerder huwelijk
de mede comparant Johannes Jodocus Heudikhuisen welk
stuk door ons notaris is gecoteers en geparapheerd
De gemelde voogd Johannes Joducus Heudikhuisen verklaart
geene vorderingen ten laste van zijne pupillen te hebben.
En nadat alzoo al de vermeldevoorwerpen in deze inventaris
waren omschhreven verklaarde de voornoemde Marijtje Houtman
weduwe van de overleden Dirk Tang dat er geene meerdere
ten sterfhuize voorhanden waren en heeft en heeft de gemelde weduwe en
rendante voorts in handen van  mij notaris in tegenwoordigheid van
de getuige en partijen de eed afgelegd dat zij niets heeft
verduisterd nog gezien heeft , noch weet dat iets verduisterd is
hebbende dezelfde rendante zich bij voortduring met de bewaring
dier goederen belast, belovender dezelve ten allen tijde te zullen
opleveren gevordert aan die geene die daartoe regt zullen
hebben gelijk zulks behoort, met onderwerping als naar regten
Na alzoo gevaceteerd te hebben, tot des middags ten vier uren
hebben wij dezen inventaris gesloten.
aldus gedaan ten sterfhuize voornoemd in tegenwoordigheid
van Johannes Cornelis van der Wolff Courrech notaris klerk
wonende te Purmerende en Jacob Vink watermolenaar wonende
in de Wijde Wormer als ten deze verzochte getuigen en hebben
de partijen met uitzondering van de comparante Marijtje
Houtman die verklaarde niet te schrijven of hare naam te teekenen
als zulks nimmer geleerd hebbende den deskundige en de
getuigen zijnde allen aan mij notaris bekend en mij notaris
deze na gedane voorlezing onderteekend en is deze gebleven en
het beze? Van mij notaris

Was getekend, Maartje Tang, J. Heudikhuisen, Jan de Jong, Arie Konijn, J.C. van der Wolff Courrech, Jacob Vink en J. Eijken
Het gezin van Johannes Jodocus Heudikhuisen met de inwonende kinderen Tang en Stam


(57.147)

zondag 4 juni 2017

Ameland

Parenteel van Meijndert

Bestand          :  C:\PG30\NL\DATA\AMELAND
Datum            :  04-06-2017
Selectie          :  'Personen in parenteel van Meijndert  [17]'
Sortering        :  Per tak

I.1            Meijndert.
Kinderen:
1.             Esther MEIJNDERTS (zie II.2 op blz. ).
2.             Itie MEIJNDERTS (zie II.4 op blz. ).

II.2          Esther MEIJNDERTS, geboren te Nes Ameland.
Gehuwd met Gerbrandus METZ, geboren te Nes Ameland.
Uit dit huwelijk:
1.             Joannes METZ, gedoopt (RK) op 11‑03‑1697 te Nes (getuige(n): Truy Metz).
2.             Catharina METZ, gedoopt (RK) op 19‑12‑1698 te Nes (getuige(n): Henke Meijnderts).
3.             Meijndert METZ (zie III.3 op blz. ).
4.             Doucke METZ, gedoopt (RK) op 16‑02‑1703 te Nes (getuige(n): Marijtje Pieters Formers).
5.             Catharina METZ, gedoopt (RK) op 28‑11‑1704 te Nes (getuige(n): Catharina Theodora Metz).
6.             Douwe METZ, gedoopt (RK) op 25‑10‑1706 te Nes (getuige(n): Ittie Meijnderts).
7.             Catharina METZ, gedoopt (RK) op 28‑05‑1708 te Nes (getuige(n): Catharina Dirckx).
8.             Dirck METZ (zie III.9 op blz. ).
9.             Jacobus Ignatius METZ, gedoopt (RK) op 17‑06‑1713 te Nes (getuige(n): Margaretha Anna Hendrickx).

III.3         Meijndert METZ, gedoopt (RK) op 04‑07‑1701 te Nes (getuige(n): Henke Meijnderts), overleden op 14‑11‑1751 te Nes op 50-jarige leeftijd, bediend op de 13e.
Gehuwd met Doycke CLAESES, overleden op 05‑04‑1741 te Nes, dochter van Claas.
Uit dit huwelijk:
1.             Nicolaas METZ, gedoopt (RK) op 09‑03‑1724 te Nes (getuige(n): Fok Claeses).
2.             Catharina METZ, gedoopt (RK) op 07‑03‑1737 te Nes (getuige(n): Esther Meijnderts).
3.             Gerbrand METZ, gedoopt (RK) op 08‑05‑1739 te Nes (getuige(n): Saep Claeses).
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 09‑11‑1761 te Nes (RK) met Zytske GERRITS.

III.9         Dirck METZ, gedoopt (RK) op 05‑01‑1712 te Nes (getuige(n): Trijntje Dirckx).
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 07‑12‑1737 te Nes (RK) met Jannetje (Janke) HENDRICKX.
Uit dit huwelijk:
1.             Gerbrandus METZ, gedoopt (RK) op 18‑10‑1737 te Nes (getuige(n): Haick Tjerks).
2.             Henricus METZ, gedoopt (RK) op 03‑06‑1739 te Nes (getuige(n): Ide Piters).
3.             Esther METZ, gedoopt (RK) op 27‑12‑1740 te Nes (getuige(n): Ide Piters).
4.             Joannes METZ, gedoopt (RK) op 05‑10‑1743 te Nes (getuige(n): Ide Piters).
5.             Meijndert METZ, gedoopt (RK) op 07‑06‑1744 te Nes (getuige(n): Yke Hemmes).
6.             Hans METZ, gedoopt (RK) op 09‑12‑1745 te Nes (getuige(n): Ike Pieters).
7.             Anna METZ, gedoopt (RK) op 05‑04‑1748 te Nes (getuige(n): Antje Simons).

II.4          Itie MEIJNDERTS.
Gehuwd met Teun DOUWES.
Uit dit huwelijk:
1.             Aaltie TEUNIS, gedoopt (RK) op 05‑05‑1717 te Nes (getuige(n): Esther meijnderts).


‘’


Parenteel van Claas

Bestand          :  C:\PG30\NL\DATA\AMELAND
Datum            :  04-06-2017
Selectie          :  'Personen in parenteel van Claas  [21]'
Sortering        :  Per tak

I.1            Claas.
Kinderen:
1.             Doycke CLAESES (zie II.2 op blz. ).
2.             Saap CLAESENS (zie II.4 op blz. ).

II.2          Doycke CLAESES, overleden op 05‑04‑1741 te Nes.
Gehuwd met Meijndert METZ, gedoopt (RK) op 04‑07‑1701 te Nes (getuige(n): Henke Meijnderts), overleden op 14‑11‑1751 te Nes op 50-jarige leeftijd, bediend op de 13e, zoon van Gerbrandus METZ en Esther MEIJNDERTS.
Uit dit huwelijk:
1.             Nicolaas METZ, gedoopt (RK) op 09‑03‑1724 te Nes (getuige(n): Fok Claeses).
2.             Catharina METZ, gedoopt (RK) op 07‑03‑1737 te Nes (getuige(n): Esther Meijnderts).
3.             Gerbrand METZ, gedoopt (RK) op 08‑05‑1739 te Nes (getuige(n): Saep Claeses).
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 09‑11‑1761 te Nes (RK) met Zytske GERRITS.

II.4          Saap CLAESENS.
Gehuwd voor de kerk op 06‑11‑1718 te Nes (RK) met Cornelis WIGGERS.
Uit dit huwelijk:
1.             Engeltie WIGGERS, gedoopt (RK) op 10‑07‑1712 te Nes (getuige(n): Sieuw Claeses).
2.             Engeltie WIGGERS, gedoopt (RK) op 02‑08‑1719 te Nes (getuige(n): Fock Claeses).
3.             Nicolaas WIGGERS, gedoopt (RK) op 16‑02‑1724 te Nes (getuige(n): Dorothea Claassens).


maandag 8 mei 2017

Geboren uit een reeds overleden moeder, hoeveel kansen heb je dan om te overleven

Aktes geven je soms meer vragen dan dat ze antwoorden geven. Dat geld ook voor de 3 volgende aktes. Het is het jaar 1862 en het dorp is Wervershoof. Akte 6 in het overlijdensboek vermeldt het overlijden van Grietje Sijm 37 jaar en echtgenote van Maarten Boon op 9 april 's nachts om 01.00 uur. Grietje heeft op het moment van overlijden 2 dochters genaamd, Maartje en Grietje.
 Maar nu komt het, op het moment van overlijden is Grietje hoogzwanger van een tweeling. Deze tweeling wordt levenloos geboren op 9 april 's nachts om 03.00 waarbij   wordt vermeld dat de moeder reeds overleden is. Zie de akte 7 en 8. Nu was het zo dat de vroedvrouw geen keizersnee mocht uitvoeren, zij mocht alleen de bevalling doen en als er complicaties waren moest de heel- en vroedmeester erbij gehaald worden. Maar waarom wordt de tweeling dan pas twee uur later geboren, hoorden ze nog één of twee hartjes kloppen? Want als dat niet zo was waarom hebben ze die kinderen dan gehaald? Ze hadden dan maar één begrafenis gehad in plaats van drie. In begraafboeken kom je ook weleens tegen dat de moeder begraven wordt met haar ongeboren kind. Veel vragen dus bij deze overlijdens en antwoord zal er nooit op komen. Het gaat trouwens nog slechter met dit gezin in december van her zelfde jaar overlijdt dochtertje Maarten en in januari van het jaar erop (1863) overlijdt Maarten Boon, alleen dochter Grietje word volwassen, trouwt en krijgt een kind maar zal als zij 33 jaar is ook overlijden.


zondag 16 april 2017

Vreemde huwelijksinschrijvingen in Zuidland 1647

Het gebeurt dat soms dat je iets vreemds ziet in een kerkboek. Dit keer in het trouwboek van de gereformeerde kerk te Zuidland (ZH) Je leest dan iets wat nu pas sinds een paar jaar mogelijk is in ons land, namelijk een huwelijk tussen de zelfde sexen. In Zuidland staat vermeld dat Maartje Joppe J.D. van Oud Beijerland in het huwelijk treedt met Aagjen Jans J.D. van Zuidland. De eerste afkondiging is op 21 april en ze trouwen op 14 mei 1647. Het zal wel een foutje zijn van diegene die dit inschreef in het boek.

Het huwelijk dat er naast staat heeft ook iets vreemds, namelijk Bartholomeus Pietersz J.M. van Zevenhuizen die in het huwelijk treed met Anneken Kornelis J.D. van Abbebroek. De afkondigingen zijn gedaan te Abbebroek en het huwelijk is voltrokken, volgens mij, op 27 sept. maar er kan ook 27 febr. staan. Hoewel de p eigenlijk duidelijk is maar het staat in het begin van het jaar al in het boek. Nu komt het vreemde van dit huwelijk er word namelijk dit vermeld:
Deze persoon is bevonden een andere vrowe noch te hebben met twee kinderen daar over hij zich van Abbebroek heeft wech gemaakt.den 25 maerti 1647
Nu kan je je afvragen is hij dus gewoon weggelopen of heeft hij zich laten scheiden, was hij met die vrouw getrouwd of woonden hij er alleen mee samen? Helaas zijn er van Abbebroek geen boeken uit die periode dus het zal een raadsel blijven. Vreemd is het wel dat hij als J.M. staat terwijl hij dus 2 kinderen heeft in Abbebroek

zondag 26 februari 2017

Triest verhaal, een babymoord in Doesburg


Op zoek naar de naam Heijdeman de naam van een voorouder zocht ik bij de oude kranten op de site van Delpher.nl. Het enige wat tevoorschijn kwam was een krantenbericht in de Nederlandsche Staatscourant, d Opregte Haarlemse Courant en de Arnhemsche Courant. Een verbinding tussen deze tak Heijdeman en die van mij heb ik nog niet kunnen vinden. En zoals altijd roept dit weer vragen op. Zoals bv dat ze het hebben  over twee kinderen maar er zijn er drie, is het oudste meisje wat 7 is met vader mee op het schip om voor het eten en drinken te zorgen? Ze is te jong voor een dienstje.  Albartus Vossers de buurman is getrouwd met de zuster van Hendrina ten Bosch. Dit alles speelt zich af in het jaar 1818
Doesburg, den 12 mei.
Er heeft, in den afgeloopen nacht, alhier een verschrikkelijk geval
plaats gehad. Schipper Heijdeman, beurtschipper van Doesburg op
Deventer, van huis, en de vrouw met eene meid en twee kinderen,
alleen zijnde, is de meid, even na drie uren, na dat de klapwakers
van straat waren, wakker geworden door het gerucht dat zij in huis
hoorde; beneden komende vond zij het jongste kind, drie vierendeel-
jaars oud, in de wieg leggende, den hals afgesneden; terwijl de vrouw
op bed leggende met een touw aan een harer armen gebonden was.
Her broodmes lag voor het bed, en het huis stond van achteren open.
Men heeft niet kunnen ontdekken, dat er iets ontvreemd is. Waar-
schijnlijk zijn de daders, of dader, in hun boosaartig opzet, door het
gerucht gestoord geworden. De vrouw is bijna levenloos door schrik
uit huis gebragt. Men heeft dadelijk de poorten bezet, doch van
de daders van dit gruwelstuk is, voor zoo veel men weet, nog niets
ontdekt.De nadere bijzonderheden omtrent het bovengemeld ontzettend
geval komen hierop neder:
De vrouw van Derk Heijdeman, beurtschipper van Deventer, zich
alleen met hare twee nog zeer jonge kinderen in huis bevindende, had
zich, als naar gewoonte, te bed begeven; na eenige tijd gerust te
hebben, ontwaakte zij, denkelijk door het wakker worden van het
jongste kindje, en gevelde, dat men iets aan hare eene hand, me
welke zij het kindje wiegde, vastbond; een weinig van dezen schrik
hersteld, vermeende zij te hooren, dat iemand de kamer uitging; hierop
vloog zij, met haar oudste kind onder den arm, het bed en vervolgens
achter het huis uit en riep om hulp.
De voerman Albartus Vossers, mitsgaders haar naaste buurman, die
tevens haar zwager is, dit hoorende, stonden dadelijk op, en gingen, ver-
gezeld van een zijner knechts en eene meid, welke  mede door het ge-
schreeuw ontwaakt waren, in het huis van voornoemde vrouw; al-
daar in derzelver slaapkamer komende, en alles nauwkeurig onderzoe-
kende, vonden zij het jongste kindje, nog geene vijf maanden oud,
zieltogend in de voor het bed van de moeder staande wieg liggen, en,
bij het afnemen van het kussentje, hetwelk op het gezigt van dit
kindje gelegd was, ontdekten zij, dat men het met een mes de strot
had doorgesneden.
Verder alles nazoekende, ontwaarde men, dat het bureau, hetwelk
in de slaapkamer stond, met den sleutel (welken zij vermoedelijk uit de
op een stoel hangende zakken van de vrouw, hadden genomen) geopend,
toch dat niets er uit genomen was; en uit een aldaar staande kabinet
eenig linnen, benevens een zilveren tabaksdoos en een doosje met eenige
hals- en oor cieraden genomen, hetwelk echter alles op een stoel, en
op een grooten doek, zeer naauwkeurig opeengestapeld lag.
Welke middelen men aangewend heeft, zoo heeft men tot nog toe
volstrekt geen het minste spoor van deze misdadigers kunnen ontdek-
ken, het welk des te moelijker is doordien er niets vermist wordt.
Hier de krant met het bovenstaande bericht.
Overlijdensakte van Johanna Frederica het meisje dat vermoord werd.

Het gezin van Derk Heijdeman
I.1            Derk HEIJDEMANbeurtschipper op Deventer, logementhouder Hof van Gueldria, gedoopt (geref) op 18‑04‑1773 te Doesburg, overleden op 02‑03‑1822 te Doesburg op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 18‑10‑1807 te Doesburg met Hendrina ten BOSCH, 21 jaar oud, logementhoudster, gedoopt (geref) op 27‑08‑1786 te Lathum, dochter van Frederik ten BOSCH en Catharina KOKlandbouster.
Uit dit huwelijk:
1.             Benjamin HEIJDEMAN, geboren op 22‑01‑1809 te Doesburg, gedoopt (geref) op 29‑01‑1809 te Doesburg, overleden op 05‑11‑1811 te Doesburg op 2-jarige leeftijd.
2.             Catharina HEIJDEMAN, geboren op 09‑11‑1810 te Doesburg, gedoopt (geref) op 18‑11‑1810 te Doesburg.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 16‑09‑1840 te Doesburg met Heinrich KERSKENbeurtschipper, geboren circa 1816.
3.             Benjamin HEIJDEMAN (zie II.4 op blz. ).
4.             Johanna Frederika HEIJDEMAN, geboren op 19‑12‑1817 te Doesburg`, overleden op 12‑05‑1818 te Doesburg, 144 dagen oud.
5.             Johanna HEIJDEMAN, geboren op 23‑03‑1820 om 09.30 uur te Doesburg.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30‑04‑1846 te Doesburg met Joost Willem SLOOTmuziekmeester, geboren circa 1815, zoon van Adriaan Joseph SLOOT en Hendrika Maria Nevendorp.
6.             Frederika HEIJDEMAN, geboren op 23‑03‑1820 om 09.00 uur te Doesburg, overleden op 04‑06‑1837 te Doesburg op 17-jarige leeftijd.

II.4          Benjamin HEIJDEMANlogementhouder, geboren op 13‑04‑1814 te Deventer.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 01‑11‑1844 te Doesburg met Geertruida Eliezabeth BECKING, geboren circa 1821, dochter van Dirk Willem BECKING en Maria Elizabeth BOLAND.
Uit dit huwelijk:
1.             Gerhard Johan HEIJDEMAN, geboren op 10‑01‑1848 te Doesburg.
2.             Adrianus Bernardus HEIJDEMAN, geboren op 01‑06‑1849 te Doesburg.
3.             Maria Eliesabeth HEIJDEMAN, geboren op 29‑01‑1851 te Doesburg.
4.             Zoon HEIJDEMAN, geboren op 25‑10‑1853 te Doesburg, overleden op 25‑10‑1853 te Doesburg, 0 dagen oud.
5.             Benjamin Eliza HEIJDEMAN, geboren op 28‑11‑1854 te Doesburg, overleden op 24‑01‑1855 te Doesburg, 57 dagen oud.
6.             Benjamin Eliza HEIJDEMAN, geboren op 03‑03‑1857 te Doesburg, overleden op 13‑01‑1860 te Doesburg op 2-jarige leeftijd.
7.             Catharina Johanna HEIJDEMAN, geboren op 30‑11‑1858 te Doesburg, overleden op 02‑03‑1860 te Doesburg op 1-jarige leeftijd.
8.             Christiaan Wendelinus HEIJDEMAN, geboren op 04‑07‑1861 te Doesburg.

dinsdag 31 januari 2017

Ingewikkelde akte

Er worden soms aktes opgesteld waarbij je denkt, dit kan toch simpeler. Neem nu de volgende akte in het geboorte register van het jaar 1865 van de gemeente Avenhorn. Ik zal hem letterlijk overnemen waarbij je de doorgehaalde woorden dus niet moet lezen.

Heden den Heden den eenendertigsten Augustus achttienhonderd 
Achttienhonderd  vijfenzstig, is door ons on is voor ons ondergetekende, Ambtenaar derge 
van den burgerlijke stand der gemeente teekende, ambtenaar van den burgelijken 
verschenen stand der gemeente Avenhorn, ingeschreven een bij missi van beroep ve van 
den Minister van Marine in dato negenen oud twintig Augustus jongst- jaren leden 
wonende te letter E, nummero 6, op heden ingekomen acte van geboorte luidende 
welke ons heeft verklaard dat als volgt  
Op den Koninklijk consulaat der Nederlanden voor Zweedens oost- en Zuidkust
des Stockholm den 16 Augustus 1865 ten copie extract uit het jour ure naal gehouden aan
in het huis staande boord van het Nederlandsch te Koog aan de Zaan te hui be-
is geboren een kind van het hoorende Schoonerschip geslacht, uit Maria Cornelia, op 
desselfs reize van Buenoo Aijres naar Stockholm vanaf van beroep 14 April
1865 tot 26 Julij 1865 waarop eene wonende verlossing heeft plaats gevonden, ge-
volgd door het overlijden der moeder luidende de geboorte acte daarin geschre-
welk kind zal genaamd worden ven als volgt:copie Acte van geboorte
Op Maandag den negenen 20ste Meij 1800 vijfenzestig des middags ten twaalf
Zijnde eze inschrijving gedaan op aangifte van ure compareerden voo mij Adrianus
Van Welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Dirk Brinkerink
schipper aan boord van het Nederlandsch te Koog aan de Zaan van beroep te huis
behoorend Schoonerschip Maria oud Cornelia, de personen van Doeke Doekes
jaren, wonende te  Roos oud eenenveertig jaren geomicilieerd te Terschelling
en van Sturrman, Jacobus den Breems oud vijfen 30 jaren gedo-
van beroep micilieerd te Vlaardingen ma- oud troos en Gaamve Gaamve
jaren, wonende te Spanjer oud vijfentwintig jaren gedomicilieerd te Terschelling
en is deze akte na voorlezing door ons mede matroos op genoemd schip welke met mij ver-
klaarde, dat heden morgen ten drie ure na middernacht aan boord van genoemd
schip (was geteekend) zeilende op 24 graden Noor De ambtenaar voornoemd der breedte en
39 1/2 graad lengte west van Greenwich (was geteekend) bevallen is van een kind
van het mannelijk geslacht zullende genoemd worden Adrianus Douwe
Mejuffrouw Trijntje Brinkerink geboren Faber zonder beroep voornoemd 
gedomicilieerd ter Avenhorn.

Dit was geschreven in de ruimte van de onderste akte op et blad, hierna gaat het dus verder op de volgende bladzijde in het bovenste gedeelte waar eigenlijk dus een nieuwe geboorte ingeschreven hoort te worden. Weer met de woorden doorgehaald die gedrukt staan 


Heden den van al het welk te krachtens art. 35 Burg.Wetb. deze acte heb op
Achttienhonderd gemaakt en in tegenwoordigheid is voor ons ondergeteekende ambtenaar van ge-
van den burgerlijke stand der gemeente noemde Comparanten en getuigen en na gedane voor-
verschenen lezing met hen heb geteekend, A,D, Brinkerink schipper van beroepD.D.Roos
stuurman J den Breems matroos G.oud G. Spanjer matros jaren
wonende te Behafs legaliserung der eigenhandigen handzeichnungen, sowahl
welke ons heeft verklaard dat des schiffers A.D.Brinkerink als den zeugen D.D. Roos
op den J den Breems G.G. Spanjer die alle den sachverhalt vor mir nem-
des lich ernent als wahr ten bekraftigten koninkl. ure Niederlanisches consul-
in het huis staande lat zu Stockholm den 16 augustuti 1865 L.S.C.H. Becker consul
is geboren een kind van het Fur die richtige copie geslacht uit Stockholm 17 aug. 1865
(geteekend) C.H.Becker consul, Gezien voor lega;isatie der van beroep handtee-
kening van den Heer Becker wonendehierboven omschreven 's Gravenhage
den 26 Augustus 1865 voor den Minister van Buitenlansche Zaken
welk kind genamd zal worden De Secretaris Generaal (geteekend) A. Uijttenhooven
Gezien voor legalisatie der handtekening van den Heer A. Uijtten-
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van hooven Secretaris Generaal bij het Depar
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van tement van Buiten
landsche Zaken 's Gravenhage den 29 Augustus 1865 van beroep voor
den Minister van Marine oud de Secretaris Generaal (geteekend)
jaren, wonende te M. Clercq
en van Zijnde deze inschrijving geschied ter voldoening aan artikel 37 van
van beroep het Burgerlijk Wetboek  oud
jaren, wonende te  de Ambtenaar voornoemd
en is deze akte na voorlezing door ons (was geteekend) P, C. Spaans

Het zelfde verhaal staat ook in het overlijdensboek van de burgerlijke stand van Avenhorn
De ambtenaar mocht het dus twee keer overschrijven. Behalve dat in die akte het overlijden van de moeder word beschreven.


I.1            Adrianus Jacobus BRINKERINK, onderwijzer.
Gehuwd met Geesje ALDERS.
Uit dit huwelijk:
1.             Adrianus Dirk BRINKERINK (zie II.1 op blz. ).

II.1          Adrianus Dirk BRINKERINK, zeevarende, rijks havenmeester te Vlissingen, geboren circa 1827.
Gehuwd op 22‑11‑1856 te Obdam met Trijntje FABER, geboren circa 1830 te Obdam, overleden op 04‑06‑1865, dochter van Douwe Jansz FABER, predikant, en Ietske HEIJES.
Uit dit huwelijk:
1.             Dirk Adrianus BRINKERINK, predikant, geboren op 26‑02‑1850 te Obdam.
2.             Adrianus Douwe BRINKERINK, geboren op 20‑05‑1865, aan boord van een schip, overleden op 09‑08‑1865 te Avenhorn, 81 dagen oud.                                                     
1857


1861