donderdag 17 augustus 2017

Hendrik van de (r) Voort deel 2. de verkoping

58.284 
Extract uit het register voor de voorafgaande aangiften van openbare verkoopingen van roerende goederen.
Den twee en twingtigste november achttien honderd zeven en veertig, compareerde george hermanus Ernest Scott particulier wonende te Boxmeer als gemagtigde bij onderhandsche volmagt van den 23 augustus 1846 behoorlijk geregistreerd. Van de na te noemen notaris die verklaarde dat zijne constiluant den heer Gregorius van Lelijvelt van Cingelshouck Notaris te Vierlingsbeek voornemens is om op woensdag den vierentwintigste november aankoomend na des middags om een uur te Groeningen onder Vierlingsbeek openbaar te verkoopen roerende goederen ten sterfhuize vab Hendrik van der \Voort dewelke den negentiende november hier te voren ten verzoeke van den in de nalatenschap van genoemde Hendrik van de Voort vacanten boedel benoemdem Curator den heer Frederik Albert Gerdessen secretaris wonende te Vierlingsbeek zijn geinvatariseerd en ten zijne versoeke . Waarvan den comparant akte heeft verzocht en dese getekend, getekend G, Scott
voor extract conform de ontvanger der registratie getekend T Wildeboer
Heden den vierentwintigsten november achttien honderd zevenen veertig, zal door mij Gregorius van lelijveld van Cingelshouck openbaar notaris residerende te Vierlingsbeek arrondissement 's Hertogenbosch provincie Noord Brabant bij gestaan met de na te noemen getuigen. ten verzoeke van den heer Frederik Albert Gerdessen secretaris wonende te Vierlingsbeek als benoemd curator in den vacanten boedel van wijlen Hendrik van der Voort ten sterfhuize van denzelve te Groeningen onder Vierlingsbeek openbaar worden verkocht roerende goederen onder de navolgende conditien en voorwaarden.
 Artikel een De verkooping geschied bij opbod om Nederlandsche guldens ad honderd cents het stuk de hoogste bieder zal kooper zijn
Artikel twee Ieder kooper zal zijn koopprijs met tien opcenten van elken gulden tot goedmaking ver kosten van zegels registratie en loon van den notaris moeten voldoen op den eenendertigste maart achttienhonderd achtenveertig aan handen en ten kantore van voornoemden notaris te Vierlingsbeek welke door de verkooper tot ontvang dier gelden gemagtige wordt als mede om de nlatige koopers en borgen door regtsmiddelen tot betaling te kunnen noodzaken
Artikel drie Ieder kooper zal des gevorderd gehouden zijn borg te stellen ten genoege van voornoemde notaris de borgen zullen met den kooper voor den koopteijd en ongelden hoofdelijk mede verbonden in aansparakelijk wezen
Artikel vier De verkooper voorbehoud aan zich het agt om indien eenige kopen neit genoeg mogten opbrengen op te houden
Artikel vijf Alle geschillen en misverstanden onder dese uitvoering ontstaande worden door de notaris en getuigen gewijzigt en beslist waaraan een ieder zal onderworpen zijn

1
bonenstaken, een gulden bij Arnoldus |Martens
fl
1,00
2
brandhout, vijfendertig cents bij Adam Verberk
fl
0,35
3
dito, vijfendertig cents bij Jan Werrepas
fl
0,35
4
kruiwagen, drie gulden bij Peter Denen
fl
3,00
5
houtwerk, zestig cents bij Wouter Crevels
fl
0,60
6
dito, vijfendertig cents bij Theodorus de Keijser
fl
0,35
7
dito, zeventig cents bij dezelfde
fl
0,70
8
dito, vijfenveertig cents bij Jan Werrepas
fl
0,45
9
dito, vijfendertig cents bij Hendrik Fransen
fl
0,35
10
planken, zestig cents bij Gerard Gerrits
fl
0,60
11
ladder, dertig cents bij Jan Bremers
fl
0,30
12
rommel, vijfentwintig cents bij Mathijs Jansen
fl
0,25
13
schep, vijfentwintig cents bij Theodorus van Lindert
fl
0,25
14
dito, zeventig cents bij  Marten Willems
fl
0,70
15
welboom, tachtig cents bij Johannes Huibers
fl
0,80
16
gaffel, dertig cents bij Hendrik van Mil
fl
0,30
17
Zigt, vijftien cents bij Roelof van Mil
fl
0,15
18
zaag, dertig cents bij Hendrik Gerrits
fl
0,30
19
een hoop aardappelen, vijfenzeventig cents bij Antoon Creemers
fl
0,75
20
dito, een gulden bij Jan Stevens
fl
1,00
21
dito, twee gulden bij Mathijs Zeegers te Mullem
fl
2,00
22
dito, twee gulden vijfendertig cents bij Gerard Jacobs
fl
2,35
23
dito,  twee gulden vijfentwintig  bij Mathijs Zeegers te Mullum
fl
2,25
24
dito, drie gulden bij Peter Seuren te Mullum
fl
3,00
25
broek, vijfenzestig cents bij Leonard Agten
fl
0,65
26
vest, vijfentwintig cents bij Simon Simons
fl
0,25
27
dito, vijftien cents bij Jacobus Bus te Vierlingsbeek
fl
0,15
28
broek, vijftien cents bij Andries Simons
fl
0,15
29
dito, vijftig cents bij Leonard Agten
fl
0,50
30
dito, een gulden bij Gerard Jacobs
fl
1,00
31
buis, vijfentachtig cents bij Hendrik Basten te Vierlingsbeek
fl
0,85
32
jas, twee gulden vijfenzeventig cents bij Peter Jansen Koets te idem
fl
2,75
33
jak, vijfenzestig cents bij Willem Ambrosius
fl
0,65
34
dito, vijftien cents bij Jacobus Buis te Vierlingsbeek
fl
0,15
35
rok, vijenvijftig cents bij Allegonda van de Laar
fl
0,55
36
Lappen, zeventig cents bij Laurens Charbo te Vierlingsbeek
fl
0,70
37
rommel, dertig cents bij Hendrik Hermsen
fl
0,30
38
Kuipje, vijfenvijftig cents bijLaurens Charbo als voren
fl
0,55
39
ton, dertig cents bij Peter Ewalts
fl
0,30
40
ker of kor?, vijftien cents bij Antoon Cremers
fl
0,15
41
boeken, veertig cents bij Antoon Hermens
fl
0,40
42
potten, vijf cents bij Johannes Martens
fl
0,05
43
dito, vijftien cents bij Mathijs Jansen
fl
0,15
44
Wan, vijf cents bij Arend de Vries
fl
0,05
45
rommel, vijftien cents bij Jan Hendrik Eijkhout te Vierlingsbeek
fl
0,15
46
mand, vijf cents bij Theodorus de Keijser
fl
0,05
47
dito, vijf cents bij de zelfde
fl
0,05
48
dito, tien cents bij Jan Ebben te Mullum
fl
0,10
49
rommel, vijf cents bij Martinus Gerrits
fl
0,05
50
dito, tien cents bij Gerard Thiessen
fl
0,10
51
ton, tien cents bij Theodorus de keijser
fl
0,10
52
boonen, tien cents bij Jan Werrepas
fl
0,10
53
rommel, vijf cents bij Hendrik Hermsen
fl
0,05
54
ton, zeventig cents bij Hendrik van Helvort te Vierlingsbeek
fl
0,70
55
dito, vijfenveertig cents bij Geertruida van de Voort
fl
0,45
56
rommel, vijf cents bij Johannes Jansen te Vortrum
fl
0,05
57
koperen ketel, een gulden vijf cents bij Peter Kuppen te Vierlingsbeek
fl
1,05
58
ketel, vijfenveertig cents bij Allegonda van de Laar
fl
0,45
59
schootels, tien cents bij Willem Schreij te Vierlingsbeek
fl
0,10
60
ketel, 10 cents bij Arend de Vries te Vierlingsbeek
fl
0,10
61
rommel, twintig cents bij Willem Hofmans te Holthees
fl
0,20
62
mand, tien cents bij Adam Verberckt
fl
0,10
63
potten, vijftien cents bij Willem Hofmans
fl
0,15
64
zeef, dertig cents bij Peter Martens
fl
0,30
65
ketels, dertig cents bij Jan Fransen
fl
0,30
66
dito, dertig cents bij Martinus Linders
fl
0,30
67
potten, vijf cents bij Willem Ambrosius
fl
0,05
68
ketel, vijfenderig cents bij Gerard  Gerrits
fl
0,35
69
tinnen lepels, vijfenvijftig cents bij Mathijs Jansen
fl
0,55
70
rommel, vijfenveertig cents bij Peter Martens
fl
0,45
71
ketel, een gulden tien cents bij Gerard Gerrits
fl
1,10
72
rommel, tien cents bij Hendrik van Helvort
fl
0,10
73
emmer, twintig cents bij Allegonda van de Laar
fl
0,20
74
pot, vijf cents bij Johannes Jansen
fl
0,05
75
kaghel, zes gulden vijfezeventig cents bij Jacobus Stevens
fl
6,75
76
broeken, tien cents bij Willem Fransen
fl
0,10
77
dito, dertig cents bij Hendrik Basten te Vierlingsbeek
fl
0,30
78
dito, vijfenveertig cents bij Jacobus Bus te idem
fl
0,45
79
lamp, vijfentwintig cents bij Allegonda van de Laar
fl
0,25
80
dito, tien cents bij Willem Abrosius
fl
0,10
81
bak, twintig cents bij Willem Fransen
fl
0,20
82
pot, vijf cents bij Heer van de Wouw
fl
0,05
83
dito,  tien cents bij Arnoldus Martens
fl
0,10
84
potten, vijf cents bij Christiaan Martens
fl
0,05
85
dito, twintig cents bij Jan Stevens
fl
0,20
86
dito, vijf cents bij Johannes Hendriks
fl
0,05
87
koppen, twintig cents bij Peter Ewalds
fl
0,20
88
witter, twintig cents bij Hendrik Gerrits
fl
0,20
89
zoutvat, vijfendertig cents bij Willem Fransen
fl
0,35
90
spiegel, dertig cents bij Hendrik Gerrits
fl
0,30
91
schalen, vijftien cents bij Cornelis Remmen te Vierlingsbeek
fl
0,15
92
tinnen lepel, vijfenvijftig cents bij Albert Gerdessen te idem
fl
0,55
93
schilderij, dertig cents bij Willem Fransen
fl
0,30
94
lanthaarn, vijfentwintifg cents bij Jan Ebben te Mullum
fl
0,25
95
veger, dertig cents bij Albert Gerdessen als voorn.
fl
0,30
96
koffijketel, tachtig cents bij Arnoldeus Martens
fl
0,80
97
dito, een gulden veertig cents bij Hermanus Stiphorst te Sambeek
fl
1,40
98
spinnewiel, een gulden bij Jacobus Bus te Vierlingsbeek
fl
1,00
99
dito, een gulden negetig cents bij lambertus Denen
fl
1,90
100
haal, vijfenzeventig cents bij Willem Jansen
fl
0,75
101
tang en schep, vijfenvijftig cents bij Stien van de Wouw
fl
0,55
102
gordijnen, vijfentwintig cents bij Johannes Huijbers
fl
0,25
103
twee hoeden, vijftien cents bij Willem Bouwmans
fl
0,15
104
vodden, vijfentwintig cents bij Jan Ebben
fl
0,25
105
tafel, zeventig cents bij Willem van der Staaij
fl
0,70
106
appelen, vijfentwintig cents bij Hendrik Basten
fl
0,25
107
dito, dertig cents bij dezelfde
fl
0,30
108
stoelen, tachtig cents bij Willem van der Voort
fl
0,80
109
dito, vijfenvijftig cents bij Jan Zetten
fl
0,55
110
dito, dertig cents bij Willem van der Voort
fl
0,30
111
bed, zestien gulden bij Christiaan Fransen
fl
16,00
112
deken, een gulden vijf cents bij Johannes van Lier te Sambeek
fl
1,05
113
deken, een gulden vijfenzestig cents bij Willem van der Voort
fl
1,65
114
dito, een gulden bij Jacobus Huijbers
fl
1,00
115
dito, een gulden bij dezelfde
fl
1,00
116
kussens, vijfenveertig cents bij Jan van Dijk
fl
0,45
117
bed, tien gulden vijfenzeventig cents bij Christiaan Fransen
fl
10,75
118
dito, acht gulden vijfenzeventig cents bij Christiaan Martens
fl
8,75
119
peuluw, twee gulden bij Jan Van Helvort
fl
2,00
120
deken, vijfentwintig cents bij Harmen Schreij
fl
0,25
121
gordijnen, tachtig cents bij Willem van der Voort
fl
0,80
122
dito, vijfendertig cents bij Hendrik Basten
fl
0,35
123
klok, acht gulden bij Marten van Wel
fl
8,00
124
mest. Vier gulden vijfenzeventig cents bij Hendrik Elbers te Vierlingsbeek
fl
16,75
125
dito, vijf gulden bij Willem van der Voort
fl
5,00
126
olijbak, veertig cents bij Christiaan Remmen te Vierlingsbeek
fl
0,40
127
koffijmolen, een gulden bij Nicolaas Imfeld
fl
1,00
128
dito, negentig cents bij Willem van der Staaij
fl
0,90
129
mandje, twintig cents bij Martinus Linders te Mullum
fl
0,20
130
litter, tachtig cents bij Gerard Gerrits
fl
0,80
131
maatje, vijftien cents bij Willem Fransen
fl
0,15
132
busje, tien cents bij Theodorus de keijser
fl
0,10
133
dito, tien cents bij Albert Gerdessen
fl
0,10
134
gewigt, vijfentwintig cents bij Willem Jansen
fl
0,25
135
dito, vijfendertig cents bij Martinus Linders
fl
0,35
136
dito, vijftein cents bij Willem Jansen
fl
0,15
137
dito, een gulden bij Lambertus Denen
fl
1,00
138
balans, tachtig cents bij dezelfde
fl
0,80
139
dito, vijfendertig cents bij Willem Jansen
fl
0,35
140
dito, vijfentwintig cents bij Peter Jansen Koets
fl
0,25
141
bak, vijfenzeventig cents bij Cornelis Remmer
fl
0,75
142
winkelbank, twee gulden vijf cents bij dezelfde
fl
2,05
143
lakens, een gulden vijf cents bij Baltus Cremers te Vierlingsbeek
fl
1,05
144
dito, een gulden vijf cents bij dezelfde
fl
1,05
145
dito, een gulden bij Martinus Gerrits
fl
1,00
146
dito, vijfentwintig cents bij arnoldus Peters
fl
0,25
147
doeken, tien cents bij Jan van Hilvort
fl
0,10
148
doeken, vijftien cents bij Jan Cremers
fl
0,15
149
kussensloopen, dertig cents bij Theodorus de Keiser
fl
0,30
150
dito, vijftig cents bij Peter Kuppen te Vierlingsbeek
fl
0,50
151
dito, tien cents bij Willem Abrosius
fl
0,10
152
hemden, veertig cents bij Andries Simons
fl
0,40
153
dito, vijfenzeventig cents bij dezelfde
fl
0,75
154
dito, een gulden vijftig cents bij Lambertus Lammers te Mullum
fl
1,50
155
doeken, dertig cents bij Martinus Gerrits
fl
0,30
156
dito, vijf cents bij Willem van der Voort
fl
0,05
157
kast, twee gulden vijenzeventig bij Jan Claassen
fl
2,75
158
dito, vijfentwintig cents bij Johannes Litjens
fl
0,25
159
tafel, vijfenzeventig cents bij Willem van der Voort
fl
0,75
160
stoel, dertig cents bij Hendrik Kusters te Vortum
fl
0,30
161
geit, acht guldenvijfentwintig cents bij Albert Gerdessen, voor den Heer Hendrik Sander van Hien te Boxmeer
fl
8,75
162
turf, zeven gulden bij Jan Jachims
fl
7,00
163
strooij, vijf gulden vijf en twintig bij Frederik Gerdessen te Vierlingsbeek
fl
5,25
164
hooi, vijfentachtig cents bij dezelfde
fl
0,85
165
hekken, twee gulden vijfentwintig cents bij Martin Vermaten
fl
2,25
166
flessen, vijf cents bij Geertruij van der Voort
fl
0,05
167
steenen, tien cents bij Johannes Gommers
fl
0,10
180,65
volgens de optelling van het origineel was het fl 168, 15
Tezamen opgebragt honderd achten zestig gulden vijftien cents.
zonder borgtogt.

De koopers welker woonplaatsen niet zijn uitgedrukt wonen te Groeningenen onder Vierlingsbeek. Waarvan akte gedaan en verleden te Groeningen onder Vierlingsbeek op dato in het hoofd dezer vermeld. In tegenwoordigheid van Hendrik van Helvort particulier en Willem Jansen veldwachter beiden wonende te Vierlingsbeek mij bekende geuige die deze benevens mij notaris onmiddelijk na gedane voorlezeing hebben getekend.


Geen opmerkingen: