maandag 21 augustus 2017

verkoping huis Willem van de Voort 1840

58.432
Op heden den tienden junij een duizend acht honderd veertig, ten verzoeke van
1e. Hendrik van de Voort winkelier (dit is de Hendrik van de 2 onderstaande blogs)wonende te Vierlingsbeek uit eigen hoofde en als toeziende voogd over de minderjarige kinderen van wijlen zijnen broeer Petrus van de Voort, genaamd Bernadina Wilhelmina en Hendrik George van de Voort en van wijlen zijnen broeder Willem van de Voort genaamd Margaretha, Johannes, Hendrina en Hendrikus van de Voort, mede als last hebbende van Johanna Josepha Merkening zonder beroep woonende te Soestdijk als moeder en voogdes over hare ninderjarige kindeenvan genoemde Petrus van de Voort ingevolg volmaagt gepasseerd voor mij notaris en getuigen op den elfden april achttien honderd veertig behoorlijk te bromeer geregistreerd welke volmagt na van echt erkend te zijn, hier aan geannereerd
2e. Johanna van Lottum bouweresse mede wonende te Vierlingsbeek in kwaliteit als moeder en voogdes over haar minderjarige kinderen in echt verwekt met wijlen gezegde Willem van de Voort word door mij Gregorius van Lelijveld van Cingelshouck openbaar notaris resideerende te Vierlingsbeek kanton Boxmeer Arrondisement 's Hertogenbosch provincie Noord Brabant bijgestaan met de twee nagenoemde en mede ondergetekende getuigen vermogens de autorisatie verleend door de Arrondisements regtbank zitting houdende te 's Hertogenbosch den achtste mei achttien honderd veertig in de ten deze gehechte expeditie behoorlijk geregistreerd onder de navolgende bedingen lasten en voorwaarden over gegaan tot de openbare veiling van de hierna beschrevene onroerende goederen de eerst genoemde Hendrik van de Voort aangekomen bij verstref van wijlen zijnen vader Willem van de Voort en de minderjarige kinderen van wijlen Petrus en Willem van de Voort ieder voor een gelijk derde gedeelte van hunnen grootvader even gemelde Willem van de Voort. Waarvan geene titels van eigendom volgens verklaring van partijen bestaan, of hun bekend zijn in ook niet te weten er eenige overschrijving heeft plaats gehad.
Art. 1 Deze goederen worden verkocht met alle voor en nadelige serviteiten, pachten of chijnsen, zoo als dezelve zich bevinden in gedragen, zonder eenig uitzondering en eigendom te kunnen werden aanvaard, terwijl het genot van het huis te passchen in den tuin te half maart van den aanstaande jaar aanvang zal nemen waarvoor hij van den tegenwoordige huurder Cornelis Arts, aan welke gemeld huisje en tuin tot de gewone verhuiginstijd van den jaar een duizend achttien honderd eenenveertig is verhuuird, de huuren van achttien gulden zal genieten.
Art. 2 De kooprijs zal behooren betaald te worden aan handen van de verkoopers, bij de finale toewijzing of wel ten kantoren van den Notaris van Lelijveld van Cingelshouck. te Vierlingsbeek op woensdag de eersten julij van staande des voor middags ten tien ure.
Art. 3. Boven en onvermeerderd den principalen koopprijs staan voor onkosten op deze verkooping ten last van den kooper, A: de regten van zegel, registratie en overschrijving, B: een ten honderd van den koopers C: het salaris van een Notaris, op een door hem op te maken declaratie, die des verlange wordende door den President de Arrondissements Regtbank zal worden getaxeerd. D: en voor de afschriften de gewone leges, boven de daarvoor nodige zegels.
Art. 4  Deze verkooping geschied om Nederlandsche guldens voorloopig net opbiedeb, afhangen, mijnen hagen en onthagen als naar ouder gwoonte, De finale toezegging zal plaats hebben ten dezen huize op woensdag den vierentwintigste junij achttienhonderd veertig des namiddags om vijf uuren en zulks met tellen van een tot tien,hetwelk zoo dikwijls zal worden herhaald als er onder het tellen gehoogd wordt en zal de laatste hooger kooper wezen, indien de verkoopers geen gebruik maken van het vermogen, hetwelk zij zich bij deze voorbehouden om deze goederen in te houden, Indien dezelve naar hun oordeel niet genoeg gelden, waar omtrent zij binnen een half uur zullen uitspraak doen. Elk hoog zal zijn van drie guldenm, Waarvan twee dezer den koopprijs zullen vermeederen in het overige een derde door den inzetter mijner of hooger zal worden genoten bij de finale toewijzing, zal de provisionale kooper het rigt hebben eerst te hoogen.
Art. 5 Des gevorderd zal de inzetter, mijner of hooger te houden zijn, borg te stellen, ten genoege van de verkoopers de borgen zullen solideren met den kooper voor de prompte voldoening van den koopprijs en de onkosten aansparakelijk wezen in indien deze borgtogt niet dadelijk volgt zal er op het bod van den nalatige geen acht worden gegeven.
Art. 6 De magt om voor een ander of in commies te koopen wordt bij deze gegeven mits de voorschriften der Wet op de verklarung van last bestaaner nageliefe worden.
Art. 7 Het domicilium Citandi et Executandi van de verkoopers de kooper en de birgen voor uitvoering dezer konditien en voorwaarden wordt bij deze onherroepelijk geerstige en gekozen ten kantoren van gemelde notaris niettegenstaande alle opvolgende veranderinge van woonplaats
Art. 8  Alle geschillen twijffelingen en misvattingen onder deze verkooping ontstaan in daartoe betrekkelijk worden door de verkoopers en de notaris gewijzigd en beslist waaraan zich een ieder zal moeten onderwerpen.

------------------------------Aanwijzing der goederen-------------------------------------------------
No 1: een huis gelegen te Vierlingsbeek in het Groeningsveld kadstraal bekend sectie B nummer 773 groot een roede veertien ellen (*)
No 2:  tuin aldaar gelegen kadastraal sectie B nummer 772 groot vier roede veertien elle (*)
1e koop: hiervoor omschreven
Ingezet door Cornelis Arts  bouwman wonende te Vierlingsbeek op een honder zestien gulden ba afslag gedaald op de ingezette som dezeler stelt vijftien hoogen doende dertig gulden
Waar van acht.
gedaan en verleden binnen Vierlingsbeek op dato als in het hoofd gemeld in tegenwoordigheid van Antonij Janssen veldwachter en Willem Janssen schatter beide wonende te Vierlingsbeek als getuige die deze benevens sen provisionlen kooper en mij notaris na gedane voorlezing hebben geteekend verklarende de verkooper niet te kunnen schrijven.
C, Arts
A. Janssen
W. Janssen
G van Lelyveld van Cingelshouck notaris.

(*) in Oost  Brabant is een roede 100 m2  en een el 69,2 cm


Geen opmerkingen: